Другие налоги
Тема: Труд и зарплата, Прочее

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, що додаються.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16.12.2015 р. № 1060

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Загальна частина

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом / іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо;

іноземний суб’єкт господарювання - іноземний роботодавець, який використовує найману працю, чи іноземний суб’єкт господарювання - посередник, який має право провадити посередницьку діяльність з працевлаштування за кордоном;

інформація про умови праці - відомості про сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров’я та працездатність працівника в процесі праці, професійні вимоги до працівника, а також установлену тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, заходи у сфері соціального забезпечення відповідно до законодавства про працю держави працевлаштування, що повинні міститися в погодженому іноземним роботодавцем проекті трудового договору (контракту наймання), який повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України;

клієнт ліцензіата - громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та уклали договір з ліцензіатом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном і користуються його послугами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про зайнятість населення".

3. Здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).

4. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) відомості за підписом здобувача ліцензії - суб’єкта господарювання (додаток 3) про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в державі місцезнаходження;

3) копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

4) копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;

5) копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єкту господарювання - посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

6) інформація, засвідчена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає);

7) копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним суб’єктом господарювання чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх профоб’єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або засвідчена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (угода) не укладався (укладалась);

8) копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання. Невід’ємним додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є проект трудового договору, погоджений іноземним роботодавцем;

9) завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання - посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

10) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний територіальний орган ДФС);

11) інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії;

12) опис документів (у двох примірниках), що подаються для отримання ліцензії (додаток 2).

Документи, визначені у підпунктах 2 - 5 цього пункту, повинні бути засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше).

Копії документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені.

Організаційні вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

5. Діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат повинен проваджувати у приміщенні, відомості про яке надаються відповідно до додатка 3.

6. Біля входу в приміщення ліцензіата повинна бути розміщена інформація із зазначенням:

найменування ліцензіата відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців;

відомостей про режим роботи ліцензіата.

7. У приміщенні ліцензіата на доступному для відвідувачів місці повинна бути така інформація:

відомості про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи - підприємця, номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника та/або власника;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців;

копія ліцензії на провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у разі її видачі на паперовому носії або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців із зазначенням дати видачі ліцензії та органу, що її видав;

перелік держав, до яких згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

засвідчена ліцензіатом письмова загальна інформація про характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;

контактний номер телефону структурного підрозділу органу ліцензування, до компетенції якого належать повноваження у сфері ліцензування;

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", витяг із Закону України "Про захист прав споживачів" у частині надання послуг, ці Ліцензійні умови;

книга відгуків та пропозицій.

8. У разі планового або позапланового закриття приміщення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) ліцензіат зобов’язаний розмістити біля входу в приміщення відповідне оголошення із зазначенням номера телефону для довідок.

9. Ліцензіат зобов’язаний:

1) провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб’єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства, та за наявності укладеного між ліцензіатом і клієнтом письмового договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії;

3) до укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно ознайомити відвідувача із загальною інформацією про можливість працевлаштування у відповідного іноземного роботодавця, характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;

4) не пропонувати відвідувачам/клієнтам посередництво у їх працевлаштуванні за кордоном за видами діяльності, що заборонені або зайняття якими тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України, держави перебування чи міжнародними нормами;

5) своєчасно подавати відомості про чисельність працевлаштованих за кордоном осіб у порядку, встановленому органом ліцензування;

6) надавати на запит органу ліцензування інформацію про укладені договори про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

7) вести журнал єдиного обліку клієнтів (додаток 5). Зазначений журнал повинен бути прошнурований та пронумерований, завірений печаткою ліцензіата (за наявності);

8) перевіряти наявність у клієнтів, які працевлаштовуються за посередництвом ліцензіата, документів, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання відповідних робіт / надання послуг згідно з міжнародними нормами та/або вимогами законодавства держави працевлаштування;

9) забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планових і позапланових перевірок відповідно до положень законодавства стосовно додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

10) сприяти особам, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні, у вирішенні питань правового і соціального захисту та інформувати їх про механізм добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

10. Надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється лише після укладення з ним договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у двох примірниках (один видається клієнту, другий залишається в ліцензіата).

11. Невід’ємним додатком до договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є завірена ліцензіатом копія погодженого проекту трудового договору з іноземним роботодавцем.

Ліцензіат зобов’язаний надавати клієнту достовірну інформацію відповідно до вимог законодавства.

12. Виконання умов договору між ліцензіатом і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється актом наданих послуг, який підписується обома сторонами.

13. Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до дня отримання останнім підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання) та підписання акта наданих послуг.

14. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін.

15. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.