Другие налоги
Тема: НДС

Об утверждении Порядка ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий

Відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству фінансів привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 02.12.2015 р. № 1153

ПОРЯДОК ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, які закуповуються на підставі угод (договорів) із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", укладених між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі у межах виконання бюджетних програм забезпечення медичних заходів, передбачених державними програмами, та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я (далі - спеціалізована організація).

2. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також на виконання відповідних угод (договорів), укладених між МОЗ і спеціалізованими організаціями (далі - угоди (договори).

3. Підприємства, установи, організації, які планують ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту лікарських засобів, медичних виробів (далі - імпортери), подають МОЗ не пізніше ніж протягом десяти робочих днів до дня ввезення на паперовому та електронному носії:

заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 1 (далі - заява);

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідно до якого планується таке ввезення;

лист-зобов’язання щодо ввезення таких лікарських засобів, медичних виробів виключно для їх постачання на митній території України в рамках виконання угоди (договору);

завірені копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення.

4. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів на митну територію України відповідно до угод (договорів), за формою згідно з додатком 2 (далі - довідка), або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

5. Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки залишається в МОЗ, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається органові доходів і зборів під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів, другий - залишається в імпортера.

6. У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ невідкладно інформує орган доходів і зборів.

У заяві зазначається, що імпортер звертається у зв’язку із зміною даних, а також номер і дата виданої довідки.

7. Постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів здійснюється підприємствами, установами, організаціями (далі - постачальники) на виконання відповідних угод (договорів).

8. У відповідній угоді (договорі) обов’язково зазначається дата її укладення і номер, найменування державної програми, з метою виконання якої здійснюється постачання лікарських засобів, медичних виробів, та у разі подальшого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів закладам охорони здоров’я іншим постачальником - його реквізити.

9. Постачальник для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів, медичних виробів на митній території України, здійснених відповідно до угод (договорів), не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому проводилися такі операції, подає МОЗ:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів відповідно до угод (договорів) за формою згідно з додатком 3;

2) завірені в установленому законодавством порядку копії:

договору, укладеного між постачальником і спеціалізованою організацією;

довідки про включення постачальника до ЄДРПОУ (для постійного представництва);

податкових накладних, виданих постачальником у звітному (податковому) періоді, у межах виконання відповідних угод (договорів), без урахування податку на додану вартість;

3) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

10. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, видає довідку-підтвердження оплати лікарських засобів, медичних виробів на підставі угод (договорів) за формою згідно з додатком 4 (далі - довідка-підтвердження) або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

11. Довідка-підтвердження оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник довідки-підтвердження залишається в МОЗ, два примірники видаються постачальникові, один з яких подається органам доходів і зборів, другий - залишається у постачальника.

12. Підставою для відмови у видачі довідки-підтвердження є:

подання постачальником неповного пакета документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку;

виявлення в таких документах недостовірних відомостей.

13. Постачальник подає довідку-підтвердження органу доходів і зборів, в якому перебуває на обліку як платник податків, не пізніше ніж через десять робочих днів після настання останнього дня строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний (податковий) період.

14. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки-підтвердження, постачальник має право повторно звернутися до МОЗ для отримання такої довідки.

15. МОЗ веде журнал видачі довідок-підтверджень.

16. Цільове використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість у рамках виконання угод (договорів), здійснюється відповідно до законодавства.