Другие налоги
Тема: РРО. Наличное обращение, Прочее

Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, местных финансовых органов и территориальных органов Государственной казначейской службы Украины

Зареєстровано в Мін’юсті України
31.12.2015 р. за № 1679/28124

Відповідно до статті 43 глави 1, статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, частини другої статті 45 глави 8 розділу II та частини другої статті 78 глави 12 розділу III Бюджетного кодексу України, Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, що додається.

<...>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 30 грудня 2013 року № 882/1188 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 146/24923.


Міністр Н. ЯРЕСЬКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпіна

Голова Державної фіскальної служби України Р. М. Насіров

В. о. Голови Державної казначейської служби України В. П. Дуда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Мінфіну України
15.12.2015 р. № 1146

Зареєстровано в Мін’юсті України
31.12.2015 р. за № 1679/28124

ПОРЯДОК
взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань

1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі - органи ДФС) з місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань за платежами, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, з метою належного виконання положень статей 43, 102 Податкового кодексу України, частини другої статті 45 та частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

Дія цього Порядку не поширюється на:

1) відшкодування податку на додану вартість;

2) повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім’я відповідних органів ДФС, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів до/або під час митного оформлення, та грошової застави;

3) повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;

4) повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;

5) виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених в Податковому, Митному та Бюджетному кодексах України.

3. У разі наявності у платника податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

4. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, до якого такі кошти були зараховані.

Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або відповідного місцевого бюджету, але згідно із законодавством не передбачений серед джерел формування відповідного бюджету, повернення здійснюється за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000) або інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) відповідного бюджету.

5. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

6. У заяві платник вказує суму і вид помилково та/або надміру сплаченого платежу та визначає напрям(и) перерахування коштів, що повертаються:

1) на поточний рахунок платника податку в установі банку;

2) на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, незалежно від виду бюджету;

3) готівкою за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в установі банку;

4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності у платника податків рахунку в установі банку;

5) поштовим переказом через підприємства поштового зв’язку;

6) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на небюджетний рахунок з обліку коштів забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів - рахунок 3734, відкритий на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві;

банківський балансовий рахунок 2603, відкритий для органу ДФС у відповідному уповноваженому банку (у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати), доплати тощо вносилися готівкою).

7. Після реєстрації в органі ДФС заява платника про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань (крім грошових зобов’язань з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів) передається на розгляд до структурних підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків і зборів та погашення заборгованостей. Не пізніше другого робочого дня, наступного за днем реєстрації, заява з відміткою вказаних підрозділів щодо правомірності повернення передається до структурного підрозділу, на який покладено функцію з підготовки висновку.

Заява платника про повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, після реєстрації передається до структурного підрозділу митниці ДФС, на який покладено функцію з підготовки висновку.

8. У разі якщо вказана у заяві платника сума (її частина) за даними інформаційних систем обліковується як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС готує:

висновок на повернення такої суми (її частини) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

два примірники реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

три примірники реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Контроль за прийняттям/передаванням висновків органи ДФС, місцеві фінансові органи, органи Казначейства здійснюють шляхом проставляння на відповідних примірниках Реєстрів відміток про надходження документів до установи у порядку, визначеному Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 (із змінами).

За платежами, належними державному бюджету, орган ДФС у строк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному органу Казначейства.

За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган ДФС у строк не пізніше ніж за дев’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує отримані висновки шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає їх згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу ДФС.

У разі припинення діяльності відповідних місцевих фінансових органів адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному органу, визначеному відповідно до частини першої статті 67 2 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України.

Відповідний орган, визначений відповідно до частини першої статті 67 2 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України, у строк протягом двох робочих днів погоджує отримані висновки шляхом засвідчення підписом керівника відповідного органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає їх згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу ДФС.

Орган ДФС не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом або відповідним органом, визначеним відповідно до частини першої статті 67 2 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України, передає його згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.

9. Орган ДФС несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі висновку органу Казначейства для виконання.

Якщо висновок підготовлено на частину вказаної у заяві суми, то у день його направлення до органу Казначейства орган ДФС направляє платнику письмове повідомлення з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.

10. Висновки реєструються органами Казначейства в Журналі обліку висновків, який ведеться в електронному вигляді, за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

11. На підставі отриманих висновків відповідний орган Казначейства здійснює повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань у визначеному законодавством порядку.

12. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань готівкою фізичним особам, які не мають рахунків у банках, здійснюється органами Казначейства:

1) з відповідних рахунків, відкритих органами Казначейства в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки на підставі чека, виписаного на ім’я фізичної особи;

2) з рахунків банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів коштів (далі - Реєстр), підготовленим органом ДФС, у якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню;

3) поштовим переказом на адресу, визначену у заяві платника податків або у податковій декларації фізичної особи, через підприємства поштового зв’язку за Реєстром, підготовленим органом ДФС.

Орган Казначейства протягом п’яти робочих днів повідомляє відповідний орган ДФС про перерахування сум помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань на рахунки банків та через підприємства поштового зв’язку, уповноважені здійснювати готівкові розрахунки з платниками податків, зазначені у висновку про повернення, після чого орган ДФС у строк не пізніше п’яти робочих днів повідомляє платників податків про можливість отримання належних їм коштів.

Оплата послуг банків та підприємств поштового зв’язку при поверненні платникам податків готівкою помилково та/або надміру сплачених (утриманих) сум грошових зобов’язань здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

13. Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника податку здійснюється органом Казначейства на підставі висновку, поданого органом ДФС до відповідного органу Казначейства, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органами ДФС податкової декларації.

Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб готівкою здійснюється:

1) на підставі чека на одержання готівки, виписаного на ім’я фізичної особи;

2) на підставі Реєстру, складеного органом ДФС у чотирьох примірниках, у якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню, та дата отримання податкової декларації (при поверненні через підприємства поштового зв’язку додатково зазначається податкова адреса одержувача коштів, зазначена у податковій декларації).

Один примірник Реєстру, підписаний керівником органу ДФС або його заступником, а також працівником, який його виписав, і скріплений печаткою, разом з двома примірниками Реєстру (без підписів та скріплення печаткою) та висновком, погодженим відповідним місцевим фінансовим органом або відповідним органом, визначеним відповідно до частини першої статті 67 2 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органом ДФС податкової декларації за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку передається до відповідного органу Казначейства. Крім того, органу Казначейства надається один примірник Реєстру в електронному вигляді.

Орган Казначейства перевіряє правильність оформлення всіх документів, готує платіжне доручення на повернення коштів фізичним особам готівкою та здійснює повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб у визначеному законодавством порядку. У платіжному дорученні зазначаються реквізити банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або реквізити підприємства поштового зв’язку, з рахунку якого будуть сплачуватися перекази одержувачам.

Два примірники Реєстру підписуються керівником органу Казначейства (його заступником) і головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) та скріплюються печаткою, після чого перший примірник одночасно з перерахуванням коштів передається до установи банку або підприємства поштового зв’язку, які здійснюватимуть повернення платникам податку надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб готівкою згідно із зазначеним Реєстром, а другий примірник Реєстру залишається в органі Казначейства.

Оплата послуг банків та підприємств поштового зв’язку при поверненні платникам податків надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

14. У разі припинення діяльності відповідного органу Казначейства у населеному пункті Донецької чи Луганської областей, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків про повернення органу Казначейства, на який покладено виконання функцій щодо повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

15. У разі якщо вказана у заяві платника сума за даними інформаційних систем в повному обсязі відсутня як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС у строки, передбачені пунктом 8 цього Порядку для формування та передачі висновку до органу Казначейства, готує та направляє платнику письмову відмову у поверненні коштів з бюджету з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.


В. о. начальника Управління організації обміну та аналізу інформації І. П. Кизимчук