Бухучет

Дорожні чеки в іноземній валюті

Дорожній чек (Traveller´s Cheque) — це платіжний документ — сертифікат на певну суму в іноземній валюті, виписаний на конкретну фізичну особу і є грошовим зобов’язанням сплатити зазначену в чеку суму власнику чека за зразком його підпису, що проставляється на дорожньому чеку в момент його продажу. Про особливості обліку дорожніх чеків, проведення операцій з ними читайте в цій статті.


Застосування дорожніх чеків в іноземній валюті

Порядок застосування дорожніх чеків в іноземній валюті (далі — дорожніх чеків) регулюється Положенням № 520. Відповідно до п. 1.6 цього Положення дорожнім чеком є розрахунковий документ, який складено в іноземній валюті, використовується як засіб міжнародних розрахунків неторгового характеру і є грошовим зобов’язанням чекодавця сплатити зазначену в чеку суму чекоутримувачу (одержувачу, власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

У пп. «а» п. 2.1 Положення № 520 зазначено вимоги до обов’язкових реквізитів дорожніх чеків, це:

 • назва документа — «дорожній чек» («travelers cheque»);
 • назва компанії емітента, яка випустила чек: American Express, Visa тощо;
 • підписи уповноважених осіб компанії емітента;
 • назва іноземної валюти, її номінал;
 • серія та номер;
 • місце для підпису особи, яка має намір купити чек.

Термін дії дорожніх чеків не обмежено. Місце і дата заповнення чека зазначаються в інформаційному повідомленні про продаж дорожнього чека. Дорожні чеки емітуються в повному номіналі й виписуються зазвичай на одного власника, рідше — на двох. Підписи власника (або двох власників) проставляються в зазначеному місці у день продажу.

Основні вимоги до заповнення чеків, у тому числі дорожніх, такі:

 • чек може бути заповнено як від руки, так за допомогою технічних коштів;
 • будь-які позначення про проценти на чеку є недійсними і такий чек приймається банком до виконання;
 • у разі заповнення суми і цифрами і словами та за наявності розбіжності між цими позначеннями чек дійсний на суму, яку позначено словами (п. 2.2 Положення № 520).

Далі розглянемо безпосередньо порядок проведення операцій з дорожніми чеками. Відповідно до п. 7.1 Положення № 520 операції з купівлі (оплати) і продажу дорожніх чеків (обмін готівкової валюти на чеки в іноземній валюті) здійснюються банком (установою) за іноземну валюту 1 групи Класифікатора* або за гривні.

Згідно з п. 7.5 цього Положення продаж дорожніх чеків здійснюється у такий спосіб:

Категорія покупців

У пунктах обміну валюти

У касах банків

Фізичні особи — резиденти України

На суму до 1000 дол. США або еквівалент в іншій
іноземній валюті

У межах сум, установлених нормативно-правовим актом Нацбанку України щодо переміщення готівки через митний кордон України**

Фізичні особи — нерезиденти України

Не продаються

Юридичні особи — резиденти України та представництва юридичних осіб — нерезидентів

За рахунок коштів на поточному рахунку такої юридичної особи або представництва

*До 1 групи належать: євро, долари США, англійські фунти, датські, ісландські, норвезькі, шведські крони, ірландські фунти, швейцарські франки, японські ієни, австралійські та канадські долари (п. 1 Класифікатора № 34).

**На сьогодні — це сума, еквівалентна 10 000 євро без декларування митному органу, при сумі понад 10 000 євро необхідним є письмове декларування в повному обсязі (п. 2 розділу 2 Інструкції № 148).

 

Далі відповідно до п. 7.2 Положення № 520 при продажу дорожніх чеків слід оформляти повідомлення про продаж. Таке повідомлення оформляється уповноваженою особою банку (установи), пункту обміну валюти. При цьому на кожному повідомленні може бути позначено лише одне найменування валюти. Забороняються виправлення, підчищення, підтирання. У разі неправильного заповнення повідомлення слід анулювати (перекреслити) у присутності клієнта і заповнити нове. Без підпису клієнта повідомлення вважається недійсним. Відповідно до п. 7.6 Положення № 520 клієнт у присутності представника банку (установи) проставляє підпис на кожному дорожньому чеку і на повідомленні про їх продаж.

За здійснення операцій із продажу й купівлі (оплати) дорожніх чеків банком (установою) передбачено утримання комісійної винагороди (п. 1.5 Положення № 520). Така винагорода може встановлюватися як у гривнях, так і в іноземній валюті. Якщо винагороду встановлено в іноземній валюті, то її оплата здійснюється в гривнях за офіційним курсом щодо іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на день проведення операції.

Бухгалтерський облік операцій з придбання та використання дорожніх чеків

Відповідно до вимог Інструкції № 291 для обліку наявності і руху дорожніх чеків застосовується субрахунок 332 «Грошові документи в іноземній валюті». Нижче наведено кореспонденції рахунків при відображенні операцій з дорожніми чеками (табл. 1):

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Дт рахунку (субрахунку)

Кт рахунку (субрахунку)

1

Відображено одержання в банку дорожнього чека на ім’я працівника підприємства з поточного валютного рахунку

332

312

2

Відображено одержання в банку дорожнього чека (чеків) на ім’я працівника (працівників) підприємства з позикового валютного рахунку

332

602

3

Перераховано кошти в гривнях для купівлі дорожніх чеків (за відсутності валютного рахунку або коштів на валютному рахунку)

333

311

4

Отримано в банку дорожній чек (чеки) на ім’я працівника (працівників) підприємства та оприбутковано в касі підприємства

332

333

5

Перераховано з поточного рахунку комісійну винагороду банку за операції з дорожніми чеками

92

311

Перерахунок суми дорожніх чеків, які знаходяться у касі підприємства внаслідок виникнення операційних курсових різниць на дату балансу або дату видачі чека:

6

при збільшенні курсу гривні

332

714

7

при зниженні курсу гривні

945

332

8

Відображено одержання дорожнього чека підзвітною особою — робітником підприємства

372

332

9

Відображено суму понесених витрат у відрядженні згідно з авансовим звітом

92

372

10

Повернуто до каси підприємства суму невикористаної валюти

302

372

11

Виплачено робітнику суму перевитрати по відрядженню згідно з авансовим звітом

372

301

12

Списано суму по дорожніх чеках у разі їх втрати внаслідок надзвичайних подій

99

332

 

Також при відображенні у бухгалтерському обліку операцій з дорожніми чеками слід враховувати, що:

 • статті балансу з інформацією про кошти, а також про активи та зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або певній) сумі коштів або їх еквівалента, належать до монетарних статей, інші статті — до немонетарних (тобто ті, що містять інформацію про суми дорожніх чеків і про заборгованість перед підзвітними особами, є монетарними, а про заборгованість підзвітної особи перед підприємством, яку буде погашено при наданні авансового звіту, — немонетарними — авт.) (п. 4 ПБО 21); 
 • операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються в гривнях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції. При відображенні безготівкових розрахунків в іноземній валюті підприємство може використовувати курс, відображений у документах банку (це повною мірою стосується купівлі дорожніх чеків за рахунок коштів з поточних розрахункових і валютних рахунків — авт.) (п. 5 ПБО 21);
 • на кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються із застосуванням валютного курсу на кінець дня дати балансу (пп. «а» п. 7 ПБО 21). Немонетарні статті в іноземній валюті за історичною собівартістю відображаються за валютним курсом на початок дня здійснення господарської операції (пп. «б» п. 7 ПБО 21), а розраховані за справедливою вартістю — за валютним курсом на початок дня визначення такої справедливої вартості (пп. «в» п. 7 ПБО 21);
 • курсові різниці від перерахунку коштів та інших монетарних статей з операційної діяльності відображаються в складі інших операційних доходів (витрат) (п. 8 ПБО 21).

 

Податковий облік операцій із застосуванням дорожніх чеків

Податок на додану вартість

Операції з продажу банками бланків дорожніх чеків є об’єктами оподаткування ПДВ, це випливає з пп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу. Відповідно до пп. 196.1.5 цієї статті не є об’єктами оподаткування ПДВ, зокрема, операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, інкасацією, розрахунково-касовим обслуговуванням. Перелік таких послуг з розрахунково-касового обслуговування визначено Нацбанком України в Переліку № 400.

Так, не оподатковуються ПДВ такі операції:

пересилання або повернення на інкасо платіжних документів, дорожніх, іменних чеків, у тому числі неоплачених (п. 2.5 Переліку № 400); 

видача готівкових коштів клієнтам і банкам-кореспондентам за видатковими касовими документами, іменними та дорожніми чеками, банківськими платіжними картами з їхніх рахунків або відповідного рахунку банку (п. 5.2 Переліку № 400).

Податок на прибуток

Починаючи з 01.01.2015 г. згідно з внесеними Законом № 71 змінами до Податкового кодексу об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається коригуванням фінансового результату, розрахованого у фінансовій звітності відповідно до ПБО або МСФЗ, на податкові різниці (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу). Будь-які коригування фінансового результату з операцій з іноземною валютою, у тому числі з використанням дорожніх чеків, Податковим кодексом не передбачено.

На умовному прикладі розглянемо порядок відображення в обліку операцій з дорожніми чеками.

ПРИКЛАД

Підприємство з метою відправлення працівника відділу збуту в закордонне відрядження придбало дорожній чек на суму 2000 євро. Для цього 05.10.2015 р. перераховано 1500 євро з поточного валютного рахунку і 12 850 грн. (еквівалент 500 євро за курсом 25,70 грн. за 1 євро). 06.10.2015 р. дорожній чек отримано у банку й видано працівнику в підзвіт. Після повернення з відрядження 21.10.2015 р. працівник надав авансовий звіт на суму 1800 євро. У цей самий день залишок невикористаних коштів у сумі 200 євро здано до каси підприємства. Курс Нацбанку України становив: на 05.10.2015 р. — 23,59 грн. за 1 євро; на 06.10.2015 р. — 23,84 грн. за 1 євро; на 21.10.2015 р. — 25,00 грн. за 1 євро.

У табл. 2 наведено кореспонденцію рахунків за операціями з дорожніми чеками.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Перераховано кошти з поточного валютного рахунку для купівлі дорожнього чека (1500 × 23,59)

332

312

1500 євро/35 385 грн.

-

-

2

Перераховано кошти з поточного розрахункового рахунку для купівлі дорожнього чека

333

311

12 850,00

-

-

3

Чек оприбутковано у касі підприємства 06.10.2015 р.

332

311

500 євро/12 850 грн. (500 × 25,70)

-

-

332

333

1500 євро/35760 грн. (1500 × 23,84)

-

-

4

Відображено курсову різницю на дату видачі чека у складі інших операційних витрат 06.10.2015 р.

945

332

930,00 (2000 × 23,84 – 12850 – 35760)

-

930,00

5

Дорожній чек видано у підзвіт працівнику на витрати на відрядження

372

332

2000 євро/47 680 грн.

-

-

6

Надано авансовий звіт 21.10.15 р.

93

372

1800 євро/45 000 грн.

-

45 000,00

7

Залишок невикористаних коштів здано у касу підприємства

332

372

200 євро/5000 грн.

-

-

8

Відображено курсову різницю у складі інших операційних доходів

372

714

2320,00

2320,00

-

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42