Социальное страхование

Що потрібно знати роботодавцю про працевлаштування інвалідів

У цій статті розглянемо, як реєструватися у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, який норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, як заповнюється та подається звітність за формою № 10-ПІ та яку відповідальність несе роботодавець за невиконання вимог щодо нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.


Реєстрація в Фонді соціального захисту інвалідів

Статтею 19 Закону № 875 передбачено, що підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі — роботодавці), самостійно реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду) за своїм місцезнаходженням.

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, визначений постановою № 70 (далі — Порядок № 70), встановлює процедуру реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду.

Новостворені роботодавці, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавці зобов’язані зареєструватися у відділенні Фонду в період з 1 січня по 1 лютого поточного року у разі, якщо у попередньому році кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб.

Пунктом 2 Порядку № 70 передбачено, що роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) до відділення Фонду відповідну заяву за формою, затверджену наказом № 98.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, видану органом ДФС (далі — довідка).

Роботодавець, у якого кількість працюючих, для яких це місце роботи основне, збільшилася до восьми і більше осіб або змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, подає заяву і копію довідки упродовж 10 робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою і копією довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, встановленою наказом № 98.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до ст. 19 Закону № 875, разом із заявою, копією довідки подають:

  • копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання;
  • перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали документів пред’являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у п. 3 Порядку № 70, а у разі надсилання їх поштою — дата на поштовому штемпелі.

Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але надав звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ), то він може зареєструватися перед подачею цього звіту.

Документи, надіслані або надані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи — підприємця.

Схема

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів

Згідно із абзацом першим ст. 19 Закону № 875 для роботодавців установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Роботодавці самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів в рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог ст. 18 цього Закону.

Заповнення та подання звіту за формою № 10-ПІ

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (далі — Звіт) подають усі роботодавці, у яких працює за основним місцем роботи від восьми і більше осіб. Звіт складається щороку і до 1 березня, що настає після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації до відділення Фонду.

Подання до відділення Фонду звітності в електронному вигляді не передбачено. Водночас подання звіту за формою № 10-ПІ представником роботодавця за дорученням не заборонено законодавством.

Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідно до пп. 3.2 п. 3 наказу № 42 у рядку 02 Звіту відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність.

Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю.

Тобтопри заповненні Звіту фізична особа, яка використовує найману працю, є інвалідом та відображає себе у рядках 01 та 02.

У рядку 03 відображається кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого ст. 19 Закону № 875.

Відповідальність за невиконання нормативу

Відповідно до частини першої ст. 20 Закону № 875 роботодавці, в яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ст. 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

Для роботодавців, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення частини першої ст. 20 Закону № 875 не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Порядок сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів затверджено постановою № 70 (далі — Порядок сплати санкцій та пені).

Суми адміністративно-господарських санкцій роботодавці обчислюють самостійно і сплачують їх до відділень Фонду на рахунки, відкриті в органах Держказначейства за місцем державної реєстрації, до 15 квітня року, що настає за роком, у якому відбулося порушення нормативу.

Пеню сплачує роботодавець, якщо порушує строки сплати суми адміністративно-господарських санкцій. Згідно з Порядком сплати санкцій та пені та ст. 20 Закону № 875 пеня нараховується у розмірі 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діяла на час сплати, на повну суму недоїмки, за кожен календарний день прострочення.

При цьому необов’язково, щоб джерелом сплати штрафних санкцій роботодавця був його прибуток. Пунктом 3 Порядку сплати санкцій та пені передбачено, що у разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства.

Згідно з частиною другою ст. 1881 КпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання відділенням Фонду Звіту тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, на посадову особу, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи фізичну особу, яка використовує найману працю, накладається адміністративний штраф від 170 грн. до 340 грн.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42