Социальное страхование

Пенсії наукових працівників за новими правилами

З 16.01.2016 р. набрав чинності Закон про наукову діяльність, яким передбачено певні зміни у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників. Водночас зміни не стосуються умов, за якими призначається така пенсія, — досягнення певного віку, наявність наукового та страхового стажу. Детальніше розглянемо, що змінилося, а що — ні.


Нові посади та стаж зарахування

Змінами до Закону про наукову діяльність до переліку посад наукових працівників відтепер віднесено: радника при дирекції наукової установи; члена Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії наук; радника Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії; провідного редактора наукового видавництва, періодичного наукового видання.

До стажу наукової (науково-педагогічної) роботи зараховується час роботи на посадах науково-викладацького складу Національної школи суддів України, а також час навчання в аспірантурі (докторські програми) третього рівня вищої освіти та наукової роботи за спеціальністю за кордоном, за умови збереження громадянства, сплати страхових внесків відповідно до Закону про ЄСВ та перерви між завершенням навчання (роботи) за кордоном та відновленням навчання (роботи) в Україні не більше трьох місяців.

Статтею 34 Закону про наукову діяльність передбачено, що наукові (науково-педагогічні) працівники, аспіранти та докторанти можуть направлятися науковими установами (вищими навчальними закладами) на наукове стажування, у тому числі довгострокове, до інших наукових установ та вищих навчальних закладів, у тому числі за кордон на строк до двох років.

При цьому час наукового стажування, у тому числі в іноземній науковій установі (вищому навчальному закладі), за умови сплати єдиного внеску відповідно до Закону про ЄСВ зараховується до наукового стажу.

Також до стажу наукової роботи зараховується час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на виборних посадах в державних органах, а також в партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях (далі - виборні посади). Зарахування до наукового стажу відбувається за умови, якщо виборній посаді безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посаді наукових та науково-педагогічних працівників або робота особи, яка має науковий ступінь, і працювала (працюватиме) за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь (ст. 35 Закону про наукову діяльність).

Приклад 1

Чоловік має науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У період з 28.04.87 р. по 17.07.95 р. працював учителем у школі, з 20.07.95 р. по 28.02.2002 р. - на виборній посаді в профспілковій організації, з 02.03.2002 р. по 18.01.2016 р. — учителем у школі. Які періоди зараховуватимуться до стажу наукової роботи, що дає право на призначення пенсії?

За умови документального підтвердження (надання довідки) період з 28.04.87 р. по 17.07.95 р. та з 02.03.2002 р. по 18.01.2016 р., коли чоловік працював у школі на посаді вчителя за спеціальністю, за якою присуджено науковий ступінь, враховуватиметься до стажу наукової роботи.

Час роботи на виборній посаді в профспілковій організації з 20.07.95 р. по 28.02.2002 р. також враховуватиметься до стажу наукової роботи відповідно до ст. 35 Закону про наукову діяльність.

Розмір наукових пенсій

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60% суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (внески).

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р.

Тобто враховується вся заробітна плата у період роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

У випадку якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менше ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

Приклад 2

У період з 28.02.86 р. по 31.08.2004 р. чоловік працював на посадах, які дають право на призначення наукової пенсії. За який період враховуватиметься заробітна плата для обчислення пенсії та чи включається до розрахунку заробітна плата за сумісництвом?

Зважаючи на те, що період страхового стажу на посадах наукового працівника починаючи з 01.07.2000 р. менше ніж 60 календарних місяців, для обчислення пенсії враховуватиметься за вибором заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців на наукових посадах до 01.07.2000 р. При цьому заробітна плата за ці 60 календарних місяців визначатиметься лише за основним місцем роботи без урахування сумісництва. А за період з 01.07.2000 р. по 31.07.2004 р. враховуватиметься заробітна плата на посаді наукового працівника як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Проведення оптимізації заробітної плати

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата, дозволяється вилучити період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням винятку, передбаченого Законом про наукову діяльність, не може бути меншим як 60 календарних місяців.

Заробіток для обчислення пенсії

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

При цьому заробіток для обчислення пенсії не може перевищувати граничної суми заробітку (доходу), з якої справляється єдиний внесок.

З 01.01.2016 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується єдиний внесок (тобто 34 450 грн.).

Під час визначення середньомісячної заробітної плати наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та університетів, академій, інститутів для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони отримували під час перебування на посадах, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, університетів, академій, інститутів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст. 37 Закону про наукову діяльність, розмір якої не перевищував:

для керівників, заступників керівників недержавних наукових установ, організацій — максимального розміру посадового окладу (ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки), а для керівників, заступників керівників недержавних університетів, академій, інститутів — максимального розміру посадового окладу (ставки) ректора, проректора відповідного державного університету, академії, інституту з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки);

для інших наукових працівників недержавних наукових установ, організацій, закладів — максимального розміру посадового окладу (ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки), а для науково-педагогічних працівників недержавних університетів, академій, інститутів — максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад відповідного державного університету, академії, інституту з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).

Звернення за призначенням пенсії

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до Закону про наукову діяльність призначається з дня звернення за її призначенням.

Право на призначення пенсії мають також особи, які на момент звернення за призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах в установах, організаціях і на підприємствах незалежно від форми власності та мають стаж наукової роботи: чоловіки — 20 років, жінки — 15 років.

Умови для призначення пенсії

Обов’язковою умовою для призначення пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам є звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, проте це не стосується осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.

Незмінними залишились умови, за яких призначаються пенсії по інвалідності науковим (науково-педагогічним) працівникам та пенсії у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника.

Окремі категорії наукових працівників

Слід звернути увагу, що дія ст. 37 Закону про наукову діяльність також поширюється на:

  • наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно з цим Законом, недержавних університетів, академій, інститутів, міжнародних наукових організацій, які знаходяться на території України відповідно до міжнародних договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України, а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів, що належали партійним та громадським організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та СРСР;
  • наукових (науково-педагогічних) працівників, які працюють у міжнародних наукових організаціях, членом яких є Україна, відповідно до міжнародних договорів України за умови добровільної сплати страхових.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42