Акциз

Реалізація пального: звітуємо за новими формами

З метою забезпечення впровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП) і Єдиного реєстру акцизних накладних (далі — ЄРАН) та документального оформлення операцій, необхідних для їх функціонування, було розроблено накази № 219 (відповідно до п. 9 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу, пп. 5 п. 4 Положення № 375) та № 218 (відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212, статей 231, 232 Податкового кодексу, пп. 5 п. 4 Положення № 375). Розглянемо їх детальніше.


Акт інвентаризації обсягів залишку пального

З 05.04.2016 р. набрав чинності наказ № 219, яким затверджено форму Акта інвентаризації обсягів залишку пального і Порядок його заповнення та подання.

Прийняття цього наказу дає змогу забезпечити впровадження ЄРАН і СЕАРП у частині врахування обсягів залишку пального станом на 01.03.2016 р. як обсягів, на які платник акцизного податку, що здійснює реалізацію пального, має право зареєструвати акцизну накладну, та виконання п. 9 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу, статей 231 (щодо впровадження акцизної накладної при реалізації пального) та 232 (щодо впровадження електронного адміністрування реалізації пального) Податкового кодексу і постанови № 113.

Інвентаризація обсягів залишку пального здійснюється один раз на момент впровадження СЕАРП.

Акт інвентаризації обсягів залишку пального (далі — Акт) складається тільки платником акцизного податку, що здійснює реалізацію пального, зареєстрованим у контролюючому органі, і має подаватися до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом 20 календарних днів починаючи з 01.03.2016 р.

Відповідальність за непроведення інвентаризації, а відтак неподання Акта до контролюючого органу чинними законодавчими та нормативно-правовими актами не передбачено. Але у проведенні інвентаризації та своєчасному поданні Акта до контролюючого органу зацікавлені насамперед особи, які здійснюють реалізацію пального, оскільки на обсяги залишку пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, зазначені в Акті, платник акцизного податку з реалізації пального може зареєструвати акцизну накладну/розрахунок коригування до акцизної накладної без сплати акцизного податку.

Схема 1.

Схема 2.

Схема 3.

Обсяги сумішей ароматичних вуглеводнів, толуолу, ксилолу, вуглеводнів ациклічних, інших ефірів простих, антидетонаторів, антиоксидантів, інших речовин, віднесених з 01.01.2016 р. до підакцизних товарів, з яких не сплачено акцизний податок, до Акта не заносяться.

Обсяги залишку пального в Акті проставляються в кілограмах та літрах, доведених до температури 150С, з округленням до двох знаків після коми.

Акт подається в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб, затвердженого в установленому порядку.

Дані Акта можуть бути перевірені контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців з дня його подання. При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених у Акті, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акта перевірки.

Схема 4.

Заява, акцизна накладна, розрахунок коригування та заявка на поповнення

У Мін’юсті України зареєстровано 17.03.2016 р. за № 405/28535 наказ № 218, яким затверджено форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального та Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

Прийняття цього наказу дає змогу забезпечити документальне оформлення операцій, необхідних для функціонування ЄРАН і СЕАРП, що охоплюють усі стадії обігу пального на митній території України — від його виробника/імпортера до суб’єктів господарювання, які реалізують пальне кінцевому споживачу, та виконання пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу (щодо обов’язкової реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального), статей 231 (щодо впровадження акцизної накладної при реалізації пального) та 232 (щодо впровадження електронного адміністрування реалізації пального) Податкового кодексу і постанов № 113 та № 114.

Необхідною умовою для роботи в СЕАРП особи, яка реалізує пальне, є реєстрація такої особи, що здійснюється на підставі заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, що подається до початку реалізації пального. В цій заяві обов’язково зазначаються відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) реалізації пального.

За потреби платником акцизного податку з реалізації пального може бути делеговано право виписки акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних відокремленому підрозділу юридичної особи або філії. У такому разі до заяви вноситься відповідна відмітка: так — 1, ні — 0.

Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального складаються тільки зареєстрованими у контролюючому органі за основним місцем обліку платниками акцизного податку з реалізації пального.

Кількісні показники відповідних граф акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються в кілограмах та літрах, доведених до температури 150С, з округленням до двох знаків після коми. Доведення літражу пального до температури 150С здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

В акцизній накладній, розрахунку коригування до акцизної накладної може бути зазначено операцію винятково за одним кодом УКТ ЗЕД.

Строк реєстрації в ЄРАН акцизної накладної/розрахунку коригування до акцизної накладної — не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою їх складання. При порушенні строку реєстрації застосовуються штрафні санкції залежно від кількості днів його порушення — від 2 до 40% суми акцизного податку з обсягів пального, зазначених у такій акцизній накладній/розрахунку коригування до акцизної накладної.

Платник податку має право зареєструвати в ЄРАН акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, обчислений за формулою, зазначеною у п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу, з урахуванням обсягів залишку пального, що визначені за результатами інвентаризації станом на 00 год 01.03.2016 р., проведеної відповідно до п. 9 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу, та зазначені в Акті, поданому до контролюючого органу у строки, визначені цим пунктом.

Якщо обсяг пального в акцизній накладній/розрахунку коригування до акцизної накладної перевищує обчислений обсяг пального, то такі документи в ЄРАН не реєструються і платник повинен скласти заявку на поповнення (коригування) залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, сплатити суму акцизного податку з обсягу перевищення (у разі необхідності), направити до контролюючого органу для реєстрації в СЕАРП і після цього скласти нову акцизну накладну/розрахунок коригування до акцизної накладної та направити до контролюючого органу для реєстрації в ЄРАН.

У заявці на поповнення (коригування) залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД заповнюється один рядок таблиці.

Акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку, який здійснює реалізацію пального, та електронним цифровим підписом, що є аналогом відбитка його печатки (за наявності), та подаються в електронному вигляді до контролюючого органу.