Акциз

Звітність з підакцизних товарів

Статтею 16 Закону № 481 встановлено, що суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.
Так, відповідно до частини третьої ст. 16 Закону № 481 та пп. 5 п. 4 Положення № 375 наказом № 49 затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (опубліковано 22.03.2016 р., «Офіційний вісник України», № 21/2016). Зазначений наказ набрав чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 21.04.2016 р.
Водночас наказом № 49 визнано такими, що втратили чинність, накази № 449, № 302, № 549, № 228 та № 518.
Таким чином, суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на відповідний вид діяльності згідно з Законом № 481, подають звіти за формами № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА та № 1-РТ починаючи з 1 травня до 10 травня за звітний період — квітень 2016 р.
Розглянемо детальніше порядок подання звітів, затверджених наказом № 49.


ВАЖЛИВО

Законом № 481 передбачено отримання окремих ліцензій на відповідний вид діяльності, а саме:

 • виробництво спирту етилового;
 • виробництво спирту коньячного;
 • виробництво спирту плодового;
 • виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного;
 • виробництво спирту етилового ректифікованого плодового;
 • виробництво спирту-сирцю виноградного;
 • виробництво спирту-сирцю плодового;
 • виробництво алкогольних напоїв;
 • виробництво тютюнових виробів;
 • на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим;
 • на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту);
 • на право оптової торгівлі алкогольними напоями — сидром та перрі (без додання спирту);
 • на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
 • на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;
 • на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту);
 • на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Форма звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Порядком заповнення форми звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі - Звіт № 1-РС) подають суб’єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий ректифікований, біоетанол, спирт етиловий-сирець, спирт етиловий технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт коньячний і плодовий (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції), спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, фракцію головну етилового спирту та/або інший спирт (далі — спирт), незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РС в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Звіт № 1-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Інформація подається за кожним місцем виробництва та видами спиртів.

ДОВІДКОВО

Одиниці виміру для спирту — декалітри у перерахунку на безводний спирт (далі — дал б. с.).

 

Інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звіту окремим рядком. Інформація про залишки на кінець звітного місяця вноситься відповідно до акта інвентаризації.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-РС у розрізі підприємств за кожним місцем виробництва продукції, підсумок — за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Заповнення форми Звіту № 1-РС здійснюється з використанням кодів продукції, які наведено у додатку до наказу № 49.

Звіт № 1-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Рух спирту» та розділ ІІ «Реалізація спирту».

Таблиця 1

Заповнення розділу І «Рух спирту»

У графах 1, 2

Зазначаються відповідно вид та код спирту згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначається кількість спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця

У графі 4

Зазначається кількість спирту, виробленого та переданого в місця його зберігання

У графі 5

Зазначається кількість спирту, отриманого від інших суб’єктів господарювання та/або переданого з інших місць провадження діяльності з виробництва такої продукції одного суб’єкта господарювання до місць його зберігання, у тому числі конфіскованого

У графі 6

Зазначається загальна кількість реалізованого спирту

У графі 7

Зазначається загальна кількість реалізованого спирту на внутрішньому ринку

У графі 8

Зазначається загальна кількість реалізованого спирту на експорт

У графі 9

Зазначаються втрати спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби тощо

У графі 10

Зазначається кількість спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця

У графі 11

Надаються пояснення щодо заповнення граф 5, 9

 

Таблиця 2

Заповнення розділу ІІ «Реалізація спирту»

У графі 1

Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, у якій зареєстровано споживача спирту, згідно з додатком до наказу № 49. При експорті спирту проставляється код 28

У графі 2

Зазначається найменування споживача спирту, при експорті спирту зазначаються найменування споживача та країна

У графі 3

Зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (споживача спирту). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

У графі 4

Зазначається кількість відвантаженого спирту

У графах 5, 6

Зазначаються відповідно вид та код відвантаженого спирту згідно з додатком до наказу № 49

У графах 7, 8

Зазначаються відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримується спирт, при експорті спирту зазначені графи не заповнюються

У графі 9

Надаються необхідні пояснення

 

Форма звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»

Порядком заповнення форми звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі — Звіт № 2-РС) подають суб’єкти господарювання незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 2-РС в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Зазначений звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Інформація подається за видами алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу № 49.

Органи ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 2-РС у розрізі підприємств, підсумок — за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 2-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обіг алкогольних напоїв» та розділ ІІ «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів», який заповнюють виключно підприємства — виробники виноробної продукції.

Таблиця 3

Заповнення розділу І «Обіг алкогольних напоїв»

У графах 1, 2

Зазначаються відповідно вид та код алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначаються одиниці виміру, відповідно до яких складається звіт. Дані щодо коду продукції згідно з УКТ ЗЕД 2208 (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці в дал б. с. та у фізичному обсязі (дал)

У графі 4

Зазначається кількість алкогольних напоїв в місцях зберігання на початок звітного місяця

У графі 5

Зазначається кількість готової продукції, яку передано з виробництва до місця її зберігання у звітному місяці

У графі 6

Зазначається кількість готової продукції, яка надійшла в місце зберігання у звітному місяці з торговельної мережі, за імпортом тощо

У графі 7

Зазначається кількість імпортної продукції, яка надійшла на підприємство у звітному місяці

У графі 8

Зазначається загальна кількість реалізованої продукції у звітному місяці

У графі 9

Зазначається кількість продукції, реалізованої на внутрішньому ринку у звітному місяці

У графі 10

Зазначається кількість продукції, реалізованої на експорт у звітному місяці

У графі 11

Зазначаються втрати при зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо у звітному місяці

У графі 12

Зазначається кількість продукції, відпущеної іншим підрозділам підприємства для виробництва алкогольних напоїв у звітному місяці

У графі 13

Зазначається кількість алкогольних напоїв у місцях зберігання на кінець звітного місяця

У графі 14

Надаються пояснення до граф 6 — 12 (у разі наявності). Звітні дані щодо продукції, на яку встановлено два коди згідно з УКТ ЗЕД, проставляються окремо за кожним кодом

 

Таблиця 4

Заповнення розділу ІІ «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів»

У графі 1

Зазначається найменування або прізвище, ім’я, по батькові постачальника виноматеріалів

У графі 2

Зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (постачальника виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

У графі 3

Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці споживача виноматеріалів згідно з додатком до наказу № 49

У графі 4

Зазначається найменування або прізвище, ім’я, по батькові споживача виноматеріалів

У графі 5

Зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (споживача виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

У графі 6

Зазначається кількість відвантажених (отриманих, у тому числі імпортованих) виноматеріалів

У графі 7

Зазначається вид продукції

У графі 8

Зазначається код продукції

У графі 9

Зазначається мета використання виноматеріалів (вид)

У графі 10

Зазначається мета використання виноматеріалів (код)

У графі 11

Надаються необхідні пояснення

  

Форма звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»

Порядком заповнення форми звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (далі — Звіт № 3-РС) подають суб’єкти господарювання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 3-РС в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Звіт № 3-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Органи ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 3-РС у розрізі підприємств, підсумок — за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 2-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обіг тютюнових виробів» та ІІ «Обсяги реалізації тютюнових виробів».

Таблиця 5

Заповнення розділу І «Обіг тютюнових виробів»

У графах 1, 2

Зазначаються відповідно вид та код продукції згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів, які застосовуються при складанні Звіту № 2-РС:

сигарети з фільтром — млн. шт.;

сигарети без фільтра — млн. шт.;

цигарки — млн. шт.;

сигари — млн. шт.;

сигарили — млн. шт.;

тютюн люльковий — тонни;

тютюн нюхальний — тонни;

тютюн смоктальний — тонни;

тютюн жувальний — тонни;

інші тютюнові вироби — млн. шт. або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 — млн. шт. або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 — млн. шт. або тонни

У графі 4

Зазначається залишок продукції власного виробництва

У графі 5

Зазначається кількість імпортованої продукції, у тому числі сировини, у звітному місяці

У графі 6

Зазначається кількість виробленої продукції за звітний місяць

У графі 7

Зазначається загальна кількість тютюнових виробів власного виробництва, реалізованих у звітному місяці

У графі 8

Зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на внутрішньому ринку

У графі 9

Зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на експорт

У графі 10

Зазначаються втрати при виробництві, зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо

У графі 11

Зазначається кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої тютюнової продукції, у тому числі сировини

У графі 12

Зазначається кількість тютюнових виробів власного виробництва на кінець звітного місяця

У графі 13

Надаються необхідні пояснення

  

Таблиця 6

Заповнення розділу ІІ «Обсяги реалізації тютюнових виробів»

У графі 1

Зазначається код продукції згідно з додатком до наказу № 49

У графі 2

Зазначається перелік тютюнових виробів, що виробляються виробником в Україні, за їх власною назвою

У графі 3

Зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів

У графі 4

Зазначається загальна кількість реалізованих тютюнових виробів за звітний місяць

У графі 5

Зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на внутрішньому ринку за звітний місяць

У графі 6

Зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на експорт за звітний місяць

У графі 7

Надаються необхідні пояснення

 

Форма звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»

Порядком заповнення форми звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (далі — Звіт № 1-ОА) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-ОА в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу № 49.

 

ДОВІДКОВО

Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту № 1-ОА, є тисяча декалітрів (тис. дал).

 

Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами ІІ та ІІІ Звіту № 1-ОА.

Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-ОА у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 1-ОА складається з трьох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв», розділ ІІ «Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання алкогольних напоїв» та розділ ІІІ «Перелік контрагентів, якими здійснювалася реалізація алкогольних напоїв».

Таблиця 7

Заповнення розділу І «Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв»

У графах 1, 2

Зазначаються відповідно код та вид продукції згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця

У графі 4

Зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями

У графі 5

Зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання у виробника алкогольних напоїв у звітному місяці

У графі 6

Зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання у підприємств оптової торгівлі у звітному місяці

У графі 7

Зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання за імпортом у звітному місяці

У графі 8

Зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період

У графі 9

Зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв у роздрібну торгівлю у звітному місяці

У графі 10

Зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв підприємствам оптової торгівлі у звітному місяці

У графі 11

Зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв на експорт у звітному місяці

У графі 12

Зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця

У графі 13

Надаються необхідні пояснення

 

Таблиця 8

Заповнення розділів ІІ та ІІІ Звіту № 1-ОА про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювало(а)ся придбання/реалізація алкогольних напоїв

У графі 1

Зазначається дата придбання/реалізації алкогольних напоїв

У графі 2

Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по батькові контрагента

У графі 4

Зазначаються місцезнаходження імпортера/експортера, суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або місце проживання фізичної особи — суб’єкта господарювання (контрагента) та номер контактного телефону

У графі 5

Зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

У графі 6

Зазначається відповідний код алкогольної продукції згідно з додатком до наказу № 49

У графі 7

Зазначається обсяг придбаних/реалізованих алкогольних напоїв

 

Форма звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

Порядком заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (далі — Звіт № 1-ОТ) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-ОТ в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електрон-ного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до наказу № 49.

Інформація про залишки тютюнової продукції на кінець звітного місяця подається згідно з розділом І Звіту № 1-ОТ.

Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами II та III цього Звіту.

 

ДОВІДКОВО

Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-ОТ:
сигарети з фільтром — млн. шт.;
сигарети без фільтра — млн. шт.;
цигарки — млн. шт.;
сигари — млн. шт.;
сигарили — млн. шт.;
тютюн люльковий — тонни;
тютюн нюхальний — тонни;
тютюн смоктальний — тонни;
тютюн жувальний — тонни;
інші тютюнові вироби — млн. шт. або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 — млн. шт. або тонни;
тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 — млн. шт. або тонни.

 

Звіт № 1-ОТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-ОТ у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 1-ОТ складається з трьох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів», розділ II «Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання тютюнових виробів та тютюнової сировини» та розділ III «Перелік контрагентів, якими здійснювалася реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини».

Таблиця 9

Заповнення розділу І «Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів»

У графах 1, 2

Зазначаються відповідно код і вид тютюнових виробів та тютюнової сировини згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів (млн. шт., тонни)

У графі 4

Зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця

У графі 5

Зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю тютюновими виробами

У графі 6

Зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання тільки у виробника тютюнових виробів

У графі 7

Зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання за імпортом

У графі 8

Зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання тільки у підприємств оптової торгівлі тютюновими виробами

У графі 9

Зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період

У графі 10

Зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів у роздрібній торгівлі

У графі 11

Зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів підприємствам оптової торгівлі

У графі 12

Зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів на експорт

У графі 13

Зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця

У графі 14

Надаються необхідні пояснення

 

Таблиця 10

Заповнення розділів ІІ та ІІІ Звіту № 1-ОТ про перелік контрагентів,
у яких/яким здійснювал(о)ася придбання/реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини

У графі 1

Зазначається дата придбання/реалізації тютюнових виробів

У графі 2

Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначається найменування або прізвище, ім’я, по батькові контрагента

У графі 4

Зазначається місцезнаходження імпортера/експортера, суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або місце проживання фізичної особи — суб’єкта господарювання (контрагента) та номер контактного телефону

У графі 5

Зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

У графі 6

Зазначається відповідний код тютюнової продукції згідно з додатком до наказу № 49

У графі 7

Зазначається обсяг придбаних/реалізованих тютюнових виробів

 

Форма звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі»

Порядком заповнення форми звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (далі — Звіт № 1-РА) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РА в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу № 49.

Звіт № 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

 

Таблиця 11

Заповнення Звіту № 1-РА

У графах 1, 2

Зазначаються відповідно код та вид алкогольної продукції згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця

У графі 4

Зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями

У графі 5

Зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період

У графі 6

Зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця

У графі 7

Надаються необхідні пояснення

 

Форма звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі»

Порядком заповнення форми звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (далі — Звіт № 1-РТ) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РТ в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електрон-ного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-РТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць, а у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється.

Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до наказу № 49.

 

ДОВІДКОВО

Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-РТ:
сигарети з фільтром — млн. шт.;
сигарети без фільтра — млн. шт.;
сигари — млн. шт.;
інші тютюнові вироби — млн. шт. або тонни.

 

Звіт № 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 1-РТ за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Таблиця 12

Заповнення Звіту № 1-РТ

У графах 1, 2

Зазначаються відповідно код та вид тютюнових виробів згідно з додатком до наказу № 49

У графі 3

Зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця

У графі 4

Зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами

У графі 5

Зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період

У графі 6

Зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця

У графі 7

Надаються необхідні пояснення

 

ВАЖЛИВО

До суб’єктів господарювання у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 17 000 грн. (ст. 17 Закону № 481).

Електронні формати за новими формами розміщено на офіційному веб-сайті ДФС (розділ «Електронна звітність» — «Платникам податків про електронну звітність» — «Інформаційно-аналітичне забезпечення» — «Реєстр електронних форм податкових документів»).

У цьому розділі викладатимуться доопрацьовані безкоштовні програмні забезпечення для можливості формування, підписання та подання нових форм починаючи з 01.05.2016 р.