РРО. Наличные

Застосування РРО при продажу товарів за допомогою Інтернету

Чи потрібно суб’єктам господарювання застосовувати РРО при здійсненні розрахунків за товари за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard із використанням мережі Інтернет? Який документ слід надавати споживачу?


Вiдповiдно до п. 2 ст. 3 Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон про РРО) суб’єкти господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї у готiвковiй та/або безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, а також операцiї з приймання готiвки для подальшого її переказу, зобов’язанi видавати особi, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або вiдмовляється вiд неї, включаючи тi, замовлення або оплата яких здiйснюється з використанням мережi Інтернет, при отриманнi товарiв (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операцiї.

Пунктом 4 розділу I Положення про порядок емiсiї електронних платiжних засобiв i здiйснення операцiй з їх використанням, затвердженого постановою Правлiння Нацбанку України вiд 05.11.2014 р. № 705, визначено, що система електронної торгiвлi (комерцiї) — сукупнiсть правил, процедур i програмно-технiчних засобiв, використання яких дає змогу користувачу здiйснити вiддалений доступ до прейскурантiв торговцiв, подати замовлення на поставку та оплату замовлених товарiв (послуг).

Загальнi правила документообiгу за операцiями з використанням електронних платiжних засобів установлено роздiлом VII зазначеного Положення, згідно з яким документи за операцiями з використанням електронних платiжних засобiв та iншi документи, що застосовуються в платiжних системах для платiжних операцiй з використанням електронних платiжних засобiв, можуть бути в паперовiй та/або електроннiй формi. Вимоги до засобiв формування документiв за операцiями iз застосуванням електронних платiжних засобiв i їх оброблення визначаються платiжною системою з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Нацбанку.

Пiд час здiйснення операцiй з використанням електронних платiжних засобiв у системах електронної комерцiї та iнших системах дистанцiйного обслуговування дозволяється формування в електроннiй формi документа за операцiєю з використанням електронного платiжного засобу за умови доставки його користувачу.

Документи за операцiями з використанням електронних платiжних засобiв мають статус первинного документа та можуть бути використанi пiд час урегулювання спiрних питань.

Отже, при здiйсненнi розрахункiв за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язанi застосовувати РРО, у тому числi при здiйсненні безготiвкових розрахункiв за допомогою платiжних карт Visa i MasterCard iз використанням мережi Інтернет. При цьому розрахунковi документи при продажу товарiв (наданні послуг) через мережу Інтернет видаються у разі їх безпосереднього надання споживачу.

Водночас якщо не визначено мiсце розрахункiв, проведених на пiдставi рахунку у безготiвковiй формi при наданнi iнформацiйно-консультацiйних послуг, отриманих комп’ютерними та iншими програмами за допомогою мережi Інтернет, РРО не використовується.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42