Налог на прибыль

Амортизація безкоштовно отриманих основних засобів

Який порядок амортизації безкоштовно отриманих за рішеннями місцевих органів самоврядування (договорами господарського відання (користування)) основних засобів, зокрема газопроводів та споруд?


Згідно зі ст. 78 Господарського кодексу майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Одержані на праві господарського відання комунальним комерційним підприємством основні засоби (далі — ОЗ) зараховуються на баланс за Дт рахунку обліку необоротних активів зі збільшенням додаткового капіталу, якщо інше не зазначено в розпорядчому акті щодо передачі майна.

Відповідно до п. 22 ПБО 7 об’єктом амортизації є вартість всіх ОЗ, окрім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій.

Сума нарахованої амортизації об’єктів ОЗ, отриманих безоплатно, включається до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) зі збільшенням їх зносу відповідно до абзацу першого п. 30 вищезазначеного положення.

Водночас відповідно до абзацу другого п. 30 ПБО 7 до рахунку 42 «Додатковий капітал» Інструкції №  291 балансоутримувачем визнається дохід зі зменшенням додаткового капіталу (лист №  31-34000-20-21/28576).

Розглянемо зазначену ситуацію на прикладі.

ПРИКЛАД

У грудні 2015 р. на підставі рішення органів місцевого самоврядування спеціалізованому підприємству передано на баланс газопровід і сполучені з ним споруди. Вартість газопроводу становить 120 000 грн., установлений термін експлуатації — 15 років. Спеціалізоване підприємство для приведення газопроводу у стан, придатний для використання, понесло додаткові витрати в розмірі 30 000  грн. і ввело його в експлуатацію 31.12.2015 р. Як зазначений газопровід відображатиметься у фінансовій звітності спеціалізованого підприємства станом на 30.06.2016 р.?

Рішення. Відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку спеціалізованого підприємства наведено в табл.


з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

  

Станом на 31.12.2015 р.

  

  

  

1

Підписано акт приймання-передачі газопроводу

151

424

120 000

2

Понесено додаткові витрати на приведення газопроводу у стан, придатний для експлуатації

151

631

30 000

3

Введено в експлуатацію газопровід

103

151

150 000

4

Проведено розрахунки з кредиторами

631

311

30 000

 

Станом на 30.06.2016 р.

 

 

 

5

Нараховано амортизацію газопроводу за перше півріччя 2016 р. (150 000 : 15 років : 2)

23

13

5 000

6

Визнано амортизацію газопроводу у складі собівартості наданих послуг

903

23

5 000

7

Визнано доходи від безоплатно отриманих ОЗ пропорційно сумі нарахованої амортизації (120 000 : 15 : 2)

424

745

4 000

8

Визнано фінансовий результат від суми нарахованої амортизації

79

903

5000

9

Визнано фінансовий результат від суми визнаних доходів від безоплатно отриманих ОЗ

745

79

4000

10

Визнано збитки від діяльності за період

441

79

1000

 

Таким чином, у фінансовій звітності спеціалізованого підприємства станом на 30.06.2016 р. відображатимуться такі показники:

баланс

активи:

необоротні активи;

основні засоби — 145 000 грн.;

первісна вартість — 150 000 грн.;

знос — (5000) грн.;

пасиви:

капітал;

додатковий капітал — 116 000 грн.;

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) — (1000) грн.;

Звіт про фінансові результати;

собівартість наданих послуг (амортизація) — (5000) грн.;

інші доходи — 4000 грн.;

збиток до оподаткування — (1000) грн.

Тобто сума витрат, визнаних при нарахуванні амортизації за безоплатно отриманим ОЗ, компенсується доходами, які нараховуються при списанні суми додаткового капіталу, що виникла при зарахуванні безоплатно отриманих активів на баланс підприємства.

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42