Налог на прибыль

Дооцінка основних засобів

До 2015 р. усі витрати (в тому числі в межах 10-відсоткового ліміту) з поліпшення ОЗ (ремонт, реконструкція,  модернізація тощо) відносились на їх дооцінку. Чи передбачено при складанні декларації з податку на прибуток коригування податкової  амортизації ОЗ, яку нараховано на проведені до 2015 р. дооцінки в межах 10-відсоткового ліміту?


Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III цього Кодексу.

Коригування в обов’язковому порядку здійснюється тими платниками, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн. грн.

Пунктом 138.1 ст. 138 Податкового кодексу передбачено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується (зі складу витрат виключається) на суму уцінки і втрат від зменшення корисності ОЗ або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Водночас згідно з п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується (до складу доходів не включається), зокрема, на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності ОЗ або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки і втрат від зменшення їх корисності відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Розрахунок амортизації ОЗ або нематеріальних активів здійснюється згідно з національними ПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 та підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними ПБО, крім виробничого методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування на суму дооцінок не зменшується у разі, якщо у попередніх звітних періодах уцінка не проводилась.

Якщо йдеться не про дооцінку вартості ОЗ відповідно до розділу ПБО 7, а про збільшення їх первісної вартості внаслідок проведення поліпшень таких активів внаслідок модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо, то з цього приводу зазначимо таке.

Підпунктом 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що розрахунок амортизації ОЗ здійснюється відповідно до національних ПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 та підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138. Згідно із цими обмеженнями не підлягають амортизації у податковому обліку:

  • вартість гудвілу;
  • витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ (термін «невиробничі основні засоби» означає ОЗ, які не використовуються в господарській діяльності платника податку). Решта обмежень стосується строків амортизації ОЗ.

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42