Таможенное дело

Контроль за визначенням митної вартості

Законодавство України з питань митної оцінки відповідно до зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ, приведено у відповідність із нормами та стандартами, передбаченими міжнародними угодами, зокрема ГАТТ/СОТ.

Статтею VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі та Угодою про застосування ст. VII ГАТТ (далі - Угода) регламентовано порядок визначення митної вартості товарів, що імпортуються. Питання контролю за правильністю визначення митної вартості товарів зазначеними нормами не регулюється. При цьому ст. 17 Угоди передбачено, що ніщо не повинно тлумачитися так, що обмежує або ставить під сумнів право митних адміністрацій упевнитися в істинності або точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей митної оцінки. Тому кожна країна зберігає за собою право встановлювати власну систему контролю за правильністю визначення митної вартості товарів.

Крім того, Комітетом митної оцінки СОТ прийнято Рішення 6.1 щодо випадків, у яких митні адміністрації мають підстави для сумніву у правдивості або точності задекларованої вартості, яким, зокрема, встановлено, що:

у випадках, коли надана декларація та митна адміністрація має підстави для сумніву у правдивості або точності звітів або документів, представлених для підтвердження декларації, митна адміністрація може запросити у імпортера подальші пояснення, у тому числі документи або інші свідчення, що задекларована вартість є загальною сумою фактично сплаченою або такою, що підлягає сплаті, за імпортовані товари, скоригованою відповідно до положень ст. 8 Угоди. У разі якщо після отримання подальшої інформації або у разі відсутності відповіді митна адміністрація все-таки має обґрунтовані сумніви щодо правдивості або точності задекларованої вартості, вона може, беручи до уваги положення ст. 11 Угоди, вважати, що митна вартість імпортованих товарів не може бути визначена згідно з положеннями ст. 1 Угоди.

Форми контролю заявленої митної вартості товарів

Функції контролю за правильністю визначення митної вартості товарів Митним кодексом покладено на митниці ДФС.

Відповідно до ст. 54 зазначеного Кодексу митниці ДФС під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів здійснюють контроль заявленої декларантом митної вартості товарів шляхом:

 • перевірки числового значення заявленої митної вартості;
 • наявності в поданих документах усіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів чи відомостей щодо ціни.

Як випливає із зазначених у ст. 55 Митного кодексу прав посадових осіб митниць ДФС, передбачено застосування таких форм митного контролю:

 • проведення документальних перевірок;
 • взяття проб та зразків з метою встановлення характеристик визначальних для митної вартості товарів;
 • надсилання запитів до митних органів інших країн;
 • митний огляд;
 • перевірка документів та відомостей;
 • усне опитування.

При цьому процедури контролю передбачають заходи, що застосовуються і в країнах — членах СОТ.

Автоматизована система аналізу та управління ризиками

ДФС України для контролю за правильністю визначення митної вартості товарів використовує Автоматизовану систему аналізу та управління ризиками відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

Згідно з міжнародними нормами та стандартами система управління ризиками застосовується для здійснення вибіркового контролю, який ґрунтується на аналізі та оцінці ризиків, що закріплено у ст. 320 Митного кодексу.

Система аналізу та управління ризиками - це програмно-інформаційний комплекс, який ґрунтується на системі засобів оцінки ймовірності недотримання законодавства, у тому числі при визначенні митної вартості товарів, та використовується при аналізі електронної версії митної декларації.

Постановою № 724 запроваджено використання митницями ДФС у системі управління ризиками єдиних орієнтовних показників митної вартості товарів під час митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу).

Орієнтовні показники митної вартості товарів сформовано на підставі переліку товарів у розрізі товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД і країн походження та їх середньозваженої митної вартості, розрахованої за останні шість місяців, крім товарів військового призначення, подвійного використання та товарів, які реалізуються у порядку біржової торгівлі.

Використання єдиних орієнтовних показників митної вартості товарів необхідне для аналізу, виявлення та оцінки ризиків щодо заявлення декларантом або уповноваженою ним особою неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість товарів, у тому числі неправильному визначенні митної вартості товарів.

При цьому спрацювання системи управління ризиками є рекомендацією посадовій особі митниці ДФС більш детально проаналізувати умови зовнішньоекономічної операції, зокрема шляхом перевірки документів та відомостей, які подаються для підтвердження заявленої митної вартості товарів, та не може бути підставою для відмови в оформленні товару за заявленою декларантом митною вартістю.

З метою реалізації положень Митного кодексу та світової практики ДФС України наказом № 689 затверджено Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Існує низка критичних зауважень до зазначених Методичних рекомендацій, водночас необхідно зауважити, що такий документ не впливає на права та обов’язки декларанта.

Норми постанови № 724 та наказу № 689 не запроваджують нових методів чи методик визначення митної вартості товарів.

Визначення митної вартості товарів

Первинною основою для визначення митної вартості відповідно до положень Угоди про застосування ст. VII ГАТТ та Митного кодексу є контрактна ціна, тобто ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продані на експорт в країну імпорту, з урахуванням певних конкретних елементів, що формують частину вартості для митних цілей (витрати на транспортування тощо).

Митна вартість товарів і метод її визначення, що заявляються митниці ДФС декларантом, визначаються ним самостійно.

При цьому якщо під час проведення митного контролю контролюючий орган не може аргументовано довести, що заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі неправильно визначено митну вартість товарів, заявлена декларантом або уповноваженою ним особою митна вартість вважається визнаною автоматично (частина сьома ст. 54 Митного кодексу).

У разі наявності у контролюючому органі сумнівів щодо достовірності поданих до митного оформлення відомостей такий орган має право здійснити митний контроль після випуску товару у вільний обіг шляхом проведення документальної перевірки в порядку, визначеному статтями 345 та 364 Митного кодексу.

У виключному переліку випадків, визначених частиною шостою ст. 54 зазначеного Кодексу, у митному оформленні товарів за заявленою декларантом або уповноваженою ним особою митною вартістю може бути відмовлено.

Коригування митної вартості товарів

Рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається контролюючим органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості цих товарів як до, так і після їх випуску, якщо таким органом у випадках, передбачених частиною шостою ст. 54 Митного кодексу, виявлено, що заявлено

 • неповні та/або
 • недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі
 • неправильно визначено митну вартість товарів.

Будь-яке прийняте рішення про коригування митної вартості має містити обґрунтування причин, через які заявлену декларантом митну вартість не може бути визнано. Форма рішення про коригування та порядок його заповнення затверджено наказом № 598.

Якщо декларант або уповноважена ним особа не згодна з рішенням митниці ДФС про коригування заявленої митної вартості товарів, то він має право на випуск товарів у вільний обіг за умови:

сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю товарів та

забезпечення сплати різниці між сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначеною митницею ДФС, шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х Митного кодексу.

Протягом 80 днів декларант має змогу подати додаткові документи та довести свою позицію. Якщо за результатами такого розгляду контролюючий орган скасовує прийняте рішення - гарантія вивільняється, якщо ні - гарантія погашається. mito.pdf

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42