Налог на прибыль

Доходи за операціями з перестрахування

Чи враховуються суми доходів за операціями з перестрахування у рядках 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) декларації з податку на прибуток підприємств, визначений за правилами бухгалтерського обліку» та 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних ПБО або МСФЗ»?


Відповідно до підпунктів 134.1.1 та 134.1.2 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, зокрема, є:

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями цього розділу;

дохід за договорами страхування, визначений згідно з пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 цього Кодексу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн.  грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)), визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові та інші доходи.

Призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб встановлює Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (далі - Інструкція № 291). 

Згідно з цією Інструкції рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначено для узагальнення, зокрема, інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг; доходів від страхової діяльності.

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має субрахунок 705 «Перестрахування».

На цьому субрахунку підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України «Про страхування», узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За Дт субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за Кт - частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Отже, згідно з правилами бухгалтерського обліку суми доходів за операціями з перестрахування враховуються у складі рядка 01 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, при обчисленні суми доходу від будь-якої діяльності та у рядку 02 цієї декларації  - при обчисленні фінансового результату до оподаткування.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42