Налог на прибыль
Тема: Бухгалтерский учет, Налог на прибыль, Финансовая и статистическая отчетность

Амортизація активів, отриманих у фінансовий лізинг

Підприємство використовує у своїй господарський діяльності транспортні засоби, отримані за договорами фінансового лізингу. Протягом якого часу нараховується амортизація на такі активи?


Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами ПБО 14, згідно з п. 5 якого орендар відображає отриманий у фінансову оренду (лізинг) об’єкт одночасно і як актив, і як зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: або за справедливою вартістю об’єкта, або за поточною вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Згідно з п. 7 ПБО 14 амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу. Періодом очікуваного використання об’єкта фінансової оренди є строк корисного використання (якщо угодою передбачено перехід права власності на актив до орендаря) або коротший з двох періодів - строк оренди або строк корисного використання об’єкта фінансової оренди (якщо переходу права власності на об’єкт фінансової оренди після закінчення строку оренди не передбачено). Метод нарахування амортизації об’єкта фінансової оренди визначається орендарем відповідно до ПБО 7 та 8.

Об’єкт фінансової оренди (лізингу) відображається у бухгалтерському обліку орендаря як актив та амортизується протягом періоду очікуваного використання.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, який встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 ПБО 7).

Починається нарахування амортизації з місяця, що настає за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот. Суму нарахованої амортизації підприємства/установи відображають збільшенням суми витрат підприємства/установи і накопиченої амортизації нематеріальних активів (п. 29 ПБО 8).

Особливостей податкового обліку операцій з фінансової оренди (лізингу) нормами Податкового кодексу у орендаря не передбачено, тому основні засоби (нематеріальні активи), отримані у фінансову оренду (лізинг) після 01.01.2015 р., підлягають амортизації згідно з п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу.

При цьому відповідно до пунктів 138.1 та 138.2 зазначеної статті фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації на такі основні засоби або нематеріальні активи згідно з національними ПБО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.