Новости

Індексація зносу основних засобів

Чи враховується у складі амортизаційних відрахувань у податковому обліку індексація зносу основних засобів, накопичена в бухгалтерському обліку?


Порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток передбачено у пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, згідно з яким розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється виходячи з бухгалтерського фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності, відкоригованого на податкові різниці, визначені розділом ІІІ цього Кодексу.

Згідно з пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу амортизація — це систематичний розподіл вартості основних засобів (далі - ОЗ), інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Податкового кодексу.

Абзацом першим п. 138.1 зазначеної статті цього Кодексу визначено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Пунктом 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі - ПБО 7), затвердженого наказом Мін-фіну України від 27.04.2000 р. № 92, встановлено, що переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта ОЗ визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкта ОЗ на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який пере-оцінюється, на його залишкову вартість.

Суму нарахованої амортизації всі підприємства/установи відображають збільшенням суми витрат підприємства/установи і зносу ОЗ (п. 30 ПБО 7).

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, за кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» відображається нарахування амортизації та індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів.

Таким чином, враховуючи те, що у п. 138.1 ст. 138 та п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу застосовуються поняття «нарахована амортизація» та «амортизаційні відрахування», то індексація зносу у податковому обліку не враховується у складі амортизаційних відрахувань для цілей застосування ст. 138 та п. 140.2 ст. 140 Кодексу.

Довідково

Суму нарахованої амортизації всі підприємства/установи відображають збільшенням суми витрат підприємства/установи і зносу ОЗ.