Налог на прибыль

Фінансова допомога: особливості оподаткування

Одним із способів поповнення обігових коштів підприємства є отримання фінансової допомоги від інших суб’єктів господарювання або фізичних осіб. Фінансову допомогу може бути надано як на поворотній, так і на безповоротній основі. У цій статті розглянемо, як операції з надання й отримання фінансової допомоги відображаються в бухгалтерському та податковому обліку.


Одним із способів поповнення обігових коштів підприємства є отримання фінансової допомоги від інших суб’єктів господарювання або фізичних осіб.

Фінансову допомогу може бути надано як на поворотній, так і на безповоротній основі. У цій статті розглянемо, як операції з надання й отримання фінансової допомоги відображаються в бухгалтерському та податковому обліку.

Загальні аспекти

Поворотна фінансова допомога за економічним змістом є позикою. Тому відносини з надання та отримання такої допомоги регулюються Цивільним кодексом. Згідно зі ст. 1046цього Кодексу за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку саму суму коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Укладається такий договір у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми (ст. 1047 Цивільного кодексу).

Щодо форми договору позики, то з урахуванням вимог ст. 218 вищезазначеного Кодексу недотримання сторонами письмової форми договору, встановленої законом, не може бути наслідком його недійсності, крім випадків, встановлених законом.

Однак забезпечення укладання письмової форми позики та закріплення у такому договорі обов’язковості умов повернення суми отриманих коштів попередить виникнення спірних питань із контролюючими органами щодо прирівняння операції з отримання суми коштів поворотної фінансової допомоги до безповоротної допомоги.

Адже саме від визначення отриманої фінансової допомоги на поворотній чи безповоротній основі залежатиме її облік.

Поворотна фінансова допомога

Бухгалтерський облік

Порядок бухгалтерського обліку поворотної фінансової допомоги залежить від строку її надання.

Так, відповідно п. 6 ПБО 11 з метою бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на довгострокові, поточні та непередбачені.

Довгострокові зобов’язання — це всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або мають бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу.

Згідно з п. 5 ПБО 11 зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Тобто якщо повернення допомоги передбачено не пізніше ніж через 12 місяців з моменту її отримання, то такі зобов’язання обліковують у складі поточних (короткострокових) зобов’язань, а коли строк погашення позики понад 12 місяців — у складі довгострокових зобов’язань.

Пунктом п. 5 ПБО 15 встановлено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу. При отриманні поворотної фінансової допомоги в бухгалтерському обліку дохід не виникає, тобто сума такої допомоги не збільшує активи та не зменшує зобов’язання. Аналогічна ситуація відбувається і при поверненні суми поворотної фінансової допомоги, тобто не виникає витрат. Згідно з п. 5 ПБО 16 у бухгалтерському обліку витрати відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

Водночас сума отриманої суб’єктом господарювання — юридичною особою поворотної фінансової допомоги відображається у бухгалтерському обліку у складі зобов’язань.

Суми коштів у бухгалтерському обліку підприємства за довгостроковими позиками відображаються на рахунках 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті» (506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті») або 55 «Інші довгострокові зобов’язання». Зазначимо, що рахунок 55 передбачено саме для відображення сум фінансової допомоги на поворотній основі.

Розрахунки за короткостроковими безпроцентними позиками відображаються на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Одержання позик відображається за Кт, а повернення — за Дт зазначених рахунків. Переведення довгострокової заборгованості або її частини в поточну відображається за Дт рахунків обліку довгострокових зобов’язань у кореспонденції з Кт субрахунків рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями». Приклад кореспонденції рахунків відображення в бухгалтерському обліку поворотної фінансової допомоги наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Короткострокову поворотну фінансову допомогу отримано в касу підприємства

301

685

Суму допомоги з каси внесено на поточний рахунок

311

301

Суму коштів отримано з поточного рахунку та внесено до каси для повернення поворотної фінансової допомоги

301

311

Суму поворотної фінансової допомоги повернено надавачу

685

301

Отримано довгострокову поворотну фінансову допомогу на розрахунковий рахунок

311

55

Частину довгострокової заборгованості переведено в поточну

55

611

Погашено частину заборгованості

611

311

 

Податковий облік

У податковому обліку згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під поворотною фінансовою допомогою слід розуміти суму коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

З урахуванням змін, внесених Законом № 71, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу.

Тобто формування доходів та витрат здійснюється відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Оскільки в бухгалтерському обліку формування доходів/витрат при отриманні/наданні поворотної фінансової допомоги не відбувається, то відсутній вплив на фінансовий результат до оподаткування та відповідно на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Крім того, з 01.01.2015 р. у податковому обліку відсутня необхідність нарахування умовних відсотків у випадку неповернення поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду у зв’язку з тим, що оновленою редакцією пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу та розділом III цього Кодексу такого обов’язку не передбачено.

Водночас у платників податку виникають запитання, зокрема в частині відображення у податковому обліку операції з повернення поворотної фінансової допомоги, отриманої до 01.01.2015 р. та включеної до складу доходу для цілей оподаткування податком на прибуток. Оскільки нова редакція розділу ІІІ Податкового кодексу не містить різниці із зменшення фінансового результату до оподаткування на суму поворотної допомоги, отриманої до 01.01.2015 р. та включеної до складу доходу, яку повернуто після зазначеної дати, то для відображення такої операції після 01.01.2015 р. слід керуватися п. 18 підрозділу 4 цього Кодексу. Згідно із зазначеним пунктом за операціями, за якими витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 р. визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, то при розрахунку об’єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01.01.2015 р., зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Підпунктом 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу (в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.) було визначено, що у разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податків повертає поворотну фінансову допомогу, включену до складу доходу, він збільшує суму витрат на суму повернутої фінансової допомоги за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Таким чином, платники податку, якими до складу доходів включено суму поворотної фінансової допомоги для цілей оподаткування податком на прибуток відповідно до пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р., мають право зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму повернутої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду після 01.01.2015 р., в якому відбулося її повернення.

Безповоротна фінансова допомога

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку дохід підприємства визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (п. 5 ПБО 15). Оскільки під час отримання фінансової допомоги не відбувається збільшення активу або зменшення зобов’язання, то при отриманні такої допомоги дохід не виникає, а при її поверненні не визнаються витрати.

Водночас при наданні та отриманні безповоротної фінансової допомоги ситуація інша, оскільки така допомога не передбачає її повернення, тому в бухгалтерському обліку надавач такої допомоги, у тому числі неприбутковій організації, відображає її відповідно до положень бухгалтерського обліку у складі витрат в періоді їх понесення, а набувач такої допомоги — у складі доходів. Приклад кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку в отримувача безповоротної фінансової допомоги наведено у табл. 2.

Таблиця 1

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Отримано безповоротну фінансову допомогу в касу підприємства

301

48

Суму допомоги з каси внесено на поточний рахунок

311

301

Визнано дохід

48

718

Отримано безповоротну фінансову допомогу на розрахунковий рахунок

311

48

Визнано дохід

48

718

Безповоротну фінансову допомогу надано/перераховано набувачу

301 (311)

977

 

Щодо порядку відображення операції з отримання безповоротної фінансової допомоги у її набувача, то така операція відображається ним у додатковій статті «Дохід від благодійної допомоги» (код рядка 2241) до статті «Інші доходи» (код рядка 2240) Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форму якого затверджено наказом № 73.

Податковий облік

Згідно з вимогами пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу до безповоротної фінансової допомоги віднесено у тому числі суму коштів, що передана платнику податків відповідно договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

Щодо врахування суми наданої безповоротної фінансової допомоги у складі витрат юридичної особи платника податку на прибуток, то при визначенні фінансового результату до оподаткування розділом III Податкового кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за витратами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток, крім перерахування коштів на користь неприбуткової організації.

У разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації різниця формується відповідно до положень пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 зазначеного Кодексу, а саме: фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Кодексу, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Слід звернути увагу, що відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не проводяться починаючи з 01.01.2015 р. щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) для потреб військових формувань та інших правоохоронних органів України.

«Горячие линии»

Дата: 1 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42