РРО. Наличные

Подання звіту № ЗВР-1

Наказом № 13 затверджено, зокрема, Порядок подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форму Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) та Інструкцію щодо його заповнення. У зв’язку з цим визнано таким, що втратив чинність, наказ № 614. Які особливості у поданні звітності викликало набрання чинності наказом № 13 та яка відповідальність застосовується за несвоєчасне подання або неподання цієї звітності, розглянемо у цій статті.


Подання звітності згідно із Законом про РРО

Абзацами другим і третім п. 7 ст. 3 Закону про РРО передбачено, що суб’єкти господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти), повинні подавати до контролюючих органів дротовими або бездротовими каналами зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані.

Суб’єкти господарювання, які використовують такі РРО, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до контролюючих органів дротовими або бездротовими каналами зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених РРО.

Відповідно до абзацу першого п. 7 зазначеної статті суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок (далі - РК), не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку.

Суб’єкти господарювання, які використовують РРО та згідно з абзацами другим і третім п. 7 ст. 3 Закону про РРО подають до контролюючих органів дротовими або бездротовими каналами зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, паперовий звіт за формою № ЗВР-1 не подають.

Звітність за новою формою

Звітність, пов’язана із використанням КОРО (РК), подається суб’єктом господарювання за формою № ЗВР-1 (далі — Звіт № ЗВР-1), затвердженою наказом № 13, щодо всіх книг обліку розрахункових операцій (далі — КОРО), зареєстрованих на господарську одиницю, які ведуться разом із РК у випадках, визначених Законом про РРО (п. 3 Порядку № 13).

Відповідно до вимог ст. 10 Закону про РРО постановою № 1336 затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО.

Таким чином, Звіт № ЗВР-1 подається суб’єктами господарювання, які відповідно до ст. 10 Закону про РРО та постанови № 1336 проводять розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК і КОРО.

Оскільки наказ № 13 набрав чинності з 11.03.2016 р., то податковим періодом, що настав за періодом, у якому відбулося оприлюднення, є квітень 2016 р. Тому починаючи з 01.05.2016 р. Звіт № ЗВР-1 за квітень необхідно подавати до контролюючого органу за новою формою.

Водночас слід зауважити, що у зв’язку  з набранням чинності наказом № 13 Звіт № ЗВР-1 є елементом податкової звітності, то до порядку його подання доцільно застосовувати норми п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу, а саме: якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.


НАПРИКЛАД

Якщо останній день подання Звіту № ЗВР-1 припадає на вихідний день — 15.05.2016 р. (неділя), останнім днем подання такої звітності є перший після нього робочий день, тобто 16.05.2016 р.


Відключено електроенергію або РРО в ремонті

Пунктом 9 розділу III Порядку № 417 передбачено, що якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електро-енергії розрахункові операції проводяться з використанням КОРО та РК, то після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням РК, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам’яті) — за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. За потреби виконується операція «службове внесення» на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків.

Після підключення до Системи зберігання та збору даних РРО ДФС України (персоналізації РРО) контрольно-звітна інформація про використання РРО згідно з п. 7 ст. 3 Закону про РРО передається контролюючим органам в електронній формі.

Заповнення Звіту № ЗВР-1

Звіт № ЗВР-1 складається в розрізі всіх зареєстрованих КОРО, які використовувалися протягом звітного місяця.

У рядку «До державної податкової інспекції»

Зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом)

У рядку «Реквізити суб’єкта господарювання»

Наводяться найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження (для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця та його місце проживання), що зазначені у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта

У графі 1

Зазначається порядковий номер запису у Звіті

У графі 2

Зазначається фіскальний номер КОРО, зареєстрованої на господарську одиницю

У графі 3

Зазначається загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги)

У графі 4

Зазначається частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується ПДВ

У графі 5

Зазначається частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується акцизним податком

У графі 6

Зазначається сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 4

У графі 7

Зазначається сума акцизного податку, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 5

У графі 8

Записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги тощо). Якщо протягом звітного місяця через РК були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 3 — 8. За бажанням суб’єкта господарювання до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум

У рядку «Разом»

У графах 3 — 8 записуються підсумки показників за відповідними графами

 

Зазначений Звіт підписують директор (керівник) та голов-ний бухгалтер — для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець — для фізичних осіб.

Факт прийняття Звіту № ЗВР-1 контролюючим органом засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

Звіт скріплюється печаткою суб’єкта господарювання, якщо наявність такої у суб’єкта господарювання передбачено чинним законодавством.

Розглянемо приклад заповнення зазначеного Звіту. 

Приклад

 

Чи відноситься звітність за новою формою № ЗВР-1 до податкової звітності?

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Слід зазначити, що хоч Звіт № ЗВР-1 і не є податковою декларацією у розумінні п. 46.1 зазначеної статті, проте з 11.03.2016 р. (з набранням чинності наказом № 13) цей Звіт є елементом податкової звітності з відповідним застосуванням норм Податкового кодексу щодо порядку подання податкової звітності.

Відповідальність за несвоєчасне подання або неподання звітності

Пунктом 9 ст. 17 Закону про РРО передбачено, що в разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, РК та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв’язку, в разі обов’язковості її подання до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), застосовуються фінансові санкції у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

Передбачено також адміністративну відповідальність.

Так, згідно зі ст. 1551 КпАП порушення встановленого Законом про РРО порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 — 85 грн.) і на посадових осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 170 грн.).

Вищезазначені дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 170 грн.) і на посадових осіб — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 340 грн.).

Таким чином, неподання або несвоєчасне подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із використанням КОРО та РК, тягне за собою накладення штрафу відповідно до вимог Закону про РРО та КпАП.