Налог на прибыль

Коригування фінансового результату

 

Підприємство здійснило уцінку основних засобів, які утримуються з метою надання їх у фінансовий лізинг. Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму уцінки таких активів?


Згідно з пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під лізинговою (орендною) операцією слід розуміти господарську операцію (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.

Лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди житлових приміщень, оренди житла з викупом.

Зворотним лізингом (орендою) є господарська операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою і передбачає продаж основних засобів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних засобів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

Починаючи з 01.01.2015 р. змінено порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Так, відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 р., об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу.

Таким чином, господарські операції платника податку відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування з подальшим його коригуванням.

Слід зазначити, що порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу активу з укладанням угоди про його одержання продавцем у фінансову та в операційну оренду визначено пунктами 19 та 20 ПБО 14 «Оренда», затвердженого наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181.

Водночас відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних ПБО або МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

Інвестиційною нерухомістю є власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, розташовані на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності (ПБО 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.2007 р. № 779).

Тобто основні засоби, утримувані платником податку з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, є інвестиційною нерухомістю, на суму уцінки яких фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню відповідно до положень пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу.

Отже, при  здійсненні уцінки інвестиційної нерухомості, яка утримується з  метою надання її  у  фінансовий лізинг (оренду), фінансовий результат до  оподаткування на  суму такої уцінки підлягає коригуванню.

 

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42