Новини

Шлях до утвердження прав людини

27.11.2014 / 11:47
Шлях до утвердження прав людини

У рамках Всеукраїнського тижня права в Центральному офісі з обслуговування великих платників відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Реалізація прав людини та правозахисної діяльності в органах ДФС».


Звернення громадян є важливим засобом забезпечення, захисту та утвердження прав людини і громадянина, закріплених Конституцією України. Відповідно до Закону України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Наводимо відповіді на найактуальніші питання, які надійшли від платників податків.

Які звернення не підлягають розгляду та вирішенню?

Відповідь. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим само органом від одного і того самого громадянина з одного й того само питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено ст. 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Які критерії дають право платнику податку на додану вартість на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ ?

Відповідь. Мінфін України наказом від 14.11.2014 р. № 1128 затвердив Порядок визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, яким передбачено, що для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум ПДВ платник податку повинен відповідати одночасно критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Визначення відповідності платника ПДВ зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності.

За результатами проведення автоматизованої звірки відповідності даних платника ПДВ критеріям на автоматичне відшкодування ДФС України не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подання звітності формує два переліки платників ПДВ:

  • перелік платників ПДВ, що відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;
  • перелік платників ПДВ, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

Крім того, передбачено, що відшкодування інвестору (оператору) за угодою про розподіл продукції здійснюється без застосування критеріїв на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, зазначених у Порядку.

Наказ зареєстровано в Мін’юсті України 17.11.2014 р. за № 1454/26231 та набирає чинності з 1 січня 2015 р.

Чи має право платник податків на оскарження висновків актів перевірок?

Відповідь. Реалізація органами державної податкової служби контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством, відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Кодексу здійснюється шляхом проведення перевірок платників податків (крім Нацбанку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

За результатами проведених перевірок згідно з п. 86.1 ст. 86 Кодексу органи ДПС складають акт або довідку такої перевірки, які підписуються посадовими особами органу ДПС та платниками податків або їх законними представниками (за наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

При цьому визначення сум податків, що підлягають сплаті платником до бюджету, відповідно до ст. 58 Кодексу здійснюється органом ДПС шляхом надіслання (вручення) платнику податків податкового повідомлення-рішення.

Платник податків, який вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушено його права, свободи або інтереси, для їх захисту згідно з п. 1 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), має право звернутися до адміністративного суду.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов’язки у сфері публічно-правових відносин, вчинені ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо платник податків вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або існують інші обмеження прав чи свобод (ст. 2, пп. 1 п. 2 ст. 17 КАС).

З наведених норм права випливає, що платник податків на власний розсуд визначає, чи порушено його права рішеннями, дією або бездіяльністю суб’єкта владних повноважень. Проте ці рішення, дія або бездіяльність повинні бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов’язки у сфері публічно-правових відносин.

Слід зазначити, що висновки акта перевірки та власне сам акт перевірки (у тому числі акт перевірки, на підставі якого надалі було порушено кримінальну справу), не є рішенням органу владних повноважень, а відтак не породжують для платника податків настання будь-яких юридичних наслідків та не впливають на його права, обов’язки та законні інтереси, що, у свою чергу, виключає можливість такого платника податків, з урахуванням ст. 17 КАС, на їх оскарження в судовому порядку.

Водночас слід враховувати, що платником податків можуть бути оскаржені певні процесуальні дії органу ДПС при проведенні перевірки (наприклад, вилучення оригіналів первинних документів тощо), крім дій щодо оформлення та складання акта перевірки.

Що стосується акта перевірки, на підставі якого надалі було порушено кримінальну справу, то висновки такого акта поряд з іншими доказами можуть бути предметом дослідження в кримінальному процесі.


О. Добровольська,
начальник інформаційно-комунікаційного управління
Міжрегіонального головного управління
Центрального офісу з обслуговування великих платників,

та Н. Туман, начальник управління правової роботи