Податок на прибуток

Постійні представництва нерезидентів

31.08.2016 / 12:44

З 29.07.2016 р. набрав чинності наказ № 544, яким затверджено нові форми Розрахунку податку на прибуток нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво (далі — Розрахунок), та Порядок розрахунку податку на прибуток таких нерезидентів (далі — Порядок).

Розробка нових форм Розрахунку та Порядку обумовлена змінами в законодавстві, які було запроваджено Законами № 71 та № 909.

Відповідно з набранням чинності наказу № 544 втратив чинність наказ № 610, яким раніше було затверджено форми та Порядок розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво.

Слід зауважити, що п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу передбачено, що якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Складання Розрахунку

Порядок складання Розрахунку розроблено відповідно до положень підпунктів 141.4.3 та 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу та застосовується постійними представництвами, визначення яких наведено у пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, і які є платниками податку на прибуток відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

НАГАДАЄМО

Згідно з пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу постійне представництво —це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема:

 • місце управління;
 • філія;
 • офіс;
 • фабрика;
 • майстерня;
 • установка або споруда для розвідки природних ресурсів;
 • шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів;
 • склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладання договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків, та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.

Постійним представництвом не є:

 • використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 • зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 • зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 • утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 • утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

Підпунктом 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 розділу Податкового кодексу передбачено, що платниками податку на прибуток є постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Порядком передбачено складання розрахунків двох видів: Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (далі — Розрахунок 1); Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (далі — Розрахунок 2).

Заповнення розрахунків

На відміну від попередніх форм розрахунків, затверджених наказом № 610, у нових формах змінено рядки: «розрахунок авансового внеску з податку на прибуток», «виправлення помилок», до розрахунків додано новий додаток ВД «Відомості про доходи (прибутки), звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України».

Крім того, при складанні розрахунків, затверджених наказом № 544, передбачено заповнення таких додатків:

 • додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку;
 • додаток ПН «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України.

У загальній частині розрахунків зазначаються тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий), звітний (податковий) період, за який подається Розрахунок.

Також у загальній частині розрахунків зазначається повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами, код за ЄДРПОУ, код виду економічної діяльності (КВЕД), місцезнаходження постійного представництва нерезидента, номер телефону, електронна адреса та факс, повне найменування нерезидента, країна нерезидента (назва та код країни), місцезнаходження нерезидента, найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок.

У кінцевій частині розрахунків зазначається інформація про наявність додатків до Розрахунку, при цьому для додатків ПН у відповідному полі — кількість таких додатків.

Розглянемо детальніше порядок заповнення розрахунків.

Розрахунок 1.

Цей розрахунок складається нерезидентом, який провадить  діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що здійснюється ним через постійне представництво в Україні. Сума прибутку, яка підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

ДОВІДКОВО

Окремий баланс фінансово-господарської діяльності — це баланс доходів (які постійне представництво отримало б від провадження своєї діяльності незалежно від нерезидента), відокремлених від загальної суми доходів нерезидента на підставі відповідного розрахунку, та витрат, понесених безпосередньо постійним представництвом. Об’єкт оподаткування для обчислення податку на прибуток нерезидента, що провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначається як різниця між відокремленими доходами постійного представництва та понесеними постійним представництвом витратами.

Для обчислення відокремлених доходів постійного представництва платник податку подає до контролюючого органу дані про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від провадження господарської діяльності нерезидента в цілому, загальну чисельність працівників та вартість основних засобів нерезидента, які завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою.

Для наочності показники, що відображаються у Розрахунку 1, наведемо в вигляді таблиці (табл. 1.).

Таблиця 1

№ 
з/п

№ 
табл.

№ 
рядка

Показники, що відображаються

1

1,2

01, 04, 07

Дані про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від провадження господарської діяльності нерезидента в цілому, загальна чисельність працівників та вартість основних засобів нерезидента, які завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою

2

2

02, 05, 08

Дані, що стосуються постійного представництва

3

2

03, 06, 09

Питома вага обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі відповідних показників нерезидента

4

2

10

Питома вага обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі таких показників нерезидента, яка визначається як середнє арифметичне показників, обрахованих у рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1

5

1

03

Сума доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, зазначених у рядках 03.1 ВД — 03.4 ВД цієї таблиці. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює відомості про доходи (прибутки), звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, що додаються до рядків 03.1 ВД — 03.4 ВД, 06.1 ВД — 06.4 ВД Розрахунку 1

6

1

04

Сума доходів постійного представництва, зменшена на суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України

7

1

05

Сума витрат, понесених постійним представництвом

8

1

06

Сума витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами витрат, зазначених у рядках 06.1 ВД — 06.4 ВД цієї таблиці. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює додаток ВД

9

1

07

Сума витрат постійного представництва, зменшена на суму витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України

10

1

07

Сума витрат постійного представництва, зменшена на суму витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України

11

1

10, 17, 22 — 25

Заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток

12

1

14 ПН

Заповнюються на підставі даних додатка ПН до рядка 14 Розрахунку 1, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи, та подається в додатку до Розрахунку 1

13

1

18 — 29

Заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу

14

1

19, 21, 23, 25, 27, 29

Сума штрафу, нарахована та сплачена платником податку самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу. У рядках таблиці 1 Розрахунку 1 відображається пеня, нарахована відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу

15

1

20, 24 та 28

Пеня, нарахована відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу

Зазначимо, що Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и), відповідно до додатка ВП до рядків 18 — 20, 22 — 24, 26 — 28 Розрахунку 1 подається платником податку у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 1 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

Розрахунок 2.

Цей розрахунок складається у разі визначення нерезидентом, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, прибутку як різниці між доходом та витратами шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

Розглянемо його заповнення (табл. 2).

Таблиця 2

№ 
з/п

№ 
табл.

№ 
рядка

Показники, що відображаються

1

2

01

Сума доходів постійного представництва, які визначаються згідно з вимогами розділу ІІІ Податкового кодексу

2

2

02

Витрати платника податку, підраховані шляхом множення доходів, отриманих постійним представництвом, відображених у рядку 01 Розрахунку 2, на коефіцієнт 0,7

3

2

03

Сума доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, зазначених у рядках 03.1 ВД — 03.4 ВД. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює додаток ВД

4

2

04

Сума доходів, зменшена на суму доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України

5

2

05

Сума витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами витрат, зазначених у рядках 05.1 ВД — 05.4 ВД цього Розрахунку

6

2

06

Сума витрат платника податку, зменшена на суму витрат, понесених постійним представництвом у зв’язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України

7

2

09, 16, 21 — 24

Заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток

8

2

13 ПН

Заповнюється на підставі даних додатка ПН до рядка 13 Розрахунку 2, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи, та подається в додатку до Розрахунку 2

9

2

17 — 28

Сума штрафу, заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу

10

2

19, 23

Пеня, нарахована відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу

 

Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) відповідно до додатка ВП до рядків 17 — 19, 21 — 23, 25 — 27 Розрахунку 2, подається у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 2 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

Заповнення Додатка ВД

Якщо нерезиденти мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору України окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, вони разом з Розрахунком 1 або Розрахунком 2 заповнюють і подають до контролюючого органу додаток ВД «Відомості про доходи (прибутки), звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України».

Розділи І — ІV додатка ВД передбачені для видів діяльності, доходи від яких, отримані постійним представництвом, звільняються від оподаткування в Україні відповідно до міжнародного договору України. Кожен з розділів додатка ВД заповнюється з урахуванням таких особливостей (табл. 3).

Таблиця 3

№ 
з/п

Розділи додатка ВД

Показники,
що відображаються

Примітки

1

Розділ I

Сума рядків графи 4 розділу І додатка ВД переноситься до рядка 03.1 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.1 ВД Розрахунку 2.

Сума рядків графи 5 Розділу І додатка ВД переноситься до рядка 06.1 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.1 ВД Розрахунку 2

 

Заповнюється у разі коли постійне представництво нерезидента провадить у звітному (податковому) періоді виключно види діяльності, при здійсненні яких відповідно до міжнародного договору України не утворюється постійне представництво.

Види діяльності, стосовно яких постійне представництво отримало або йому було нараховано доходи, відображаються у цьому розділі так, як вони визначені у самому міжнародному договорі України. Вказуються також інші види діяльності, які мають допоміжний або підготовчий характер.

Будь-який із зазначених у цьому розділі видів діяльності або сукупність всіх зазначених видів діяльності не повинні становити основну діяльність або один з видів основної діяльності нерезидента. При цьому під основною діяльністю розуміють діяльність нерезидента, визначена у його статутних документах, яка є регулярною і постійною протягом календарного року, на який припадає звітний (податковий) період

2

Розділ ІІ

Значення рядка 01 графи 3 таблиці 2 розділу ІІ
додатка ВД переноситься до рядка 03.2 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.2 ВД Розрахунку 2.

Значення рядка 02 графи 3 таблиці розділу ІІ додатка ВД переноситься до рядка 06.2 ВД таблиці 1 розрахунку 1 або до рядка 05.2 ВД Розрахунку 2

 

Заповнюється у разі якщо:

платником податку надаються агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидента (у тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента) та які з метою оподаткування вважаються постійними представництвами;

відповідно до міжнародного договору України нерезидент вважає, що його діяльність через вищезгаданих осіб є діяльністю, що провадиться через агента з незалежним статусом.

Платник податку повинен надати інформацію, яка вимагається у цьому розділі. Зокрема, необхідно зазначити, з якого часу агентські послуги надавалися нерезиденту особою, що вважається постійним представництвом, незалежно від того, чи надавалися ці послуги з перервою у часі, чи ні.

У цьому розділі також необхідно надати інформацію про отриману агентом суму доходу та понесених ним витрат в цілому у зв’язку з його діяльністю та від надання послуг зазначеному нерезиденту за весь час надання таких послуг, враховуючи перерви.

Остаточне рішення щодо визнання особи, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, агентом із незалежним статусом приймає контролюючий орган у кожному конкретному випадку на підставі сукупності наведеної в цьому розділі інформації. Рішення контролюючого органу ґрунтується на положеннях міжнародного договору України, тлумаченні цього договору, в тому числі тлумаченні, встановленому через взаємоузгоджувальну процедуру, власній та міжнародній практиці застосування відповідних положень цього або інших подібних договорів.

У разі якщо особу, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, було визнано агентом з незалежним статусом в розумінні міжнародного договору України, дохід, отриманий внаслідок такої діяльності, звільняється від оподаткування

3

Розділ ІІІ

Сума рядків графи 6 таблиці розділу ІІІ додатка ВД переноситься до рядка 03.3 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.3 ВД Розрахунку 2.

Сума рядків графи 7 таблиці розділу ІІІ додатка ВД переноситься до рядка 06.3 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.3 ВД Розрахунку 2

 

Заповнюється платником податку, який провадить будівельну, монтажну, складальну або іншу діяльність на об’єкті (далі — об’єкт), визначення якого постійним представництвом згідно з міжнародним договором України залежить від строку його існування.

Платник податку відображає у цьому розділі додатка ВД повну інформацію щодо кожного об’єкта, який відповідно до міжнародного договору України не створює постійного представництва. Інформація за кожним об’єктом, включаючи отримані доходи та понесені витрати, відображається окремо для цього об’єкта. З метою надання достовірної інформації платник податку організовує окремий облік доходів та витрат за кожним з указаних об’єктів.

Для визначення строку, протягом якого об’єкт не створює постійного представництва, потрібно виходити з того, що об’єкт існує з дати, починаючи з якої відбувається будь-яка з подій:

підписання акта про передачу об’єкта підряднику;

фактичний початок робіт на об’єкті.

Датою закінчення існування об’єкта є дата підписання акта про здачу об’єкта в експлуатацію.

Об’єкт продовжує існувати, навіть якщо роботи на ньому тимчасово зупинені.

Якщо нерезидент, що діє через постійне представництво і є генеральним підрядником, доручає виконання частини підрядних робіт іншим особам (субпідрядникам), то кількість часу, який витратили субпідрядники на виконання таких робіт, зараховується до строку існування об’єкта для цілей оподаткування доходів, отриманих генеральним підрядником. При цьому якщо такі субпідрядники є нерезидентами, то їх діяльність з дня початку роботи на цьому об’єкті також розглядається як постійне представництво самого субпідрядника.

У цьому розділі платник податку також вказує граничний строк, протягом якого кожен із перелічених об’єктів не створює постійного представництва, та номер і назву статті міжнародного договору України, яка встановлює цей строк

4

Розділ ІV

Значення рядка 12 графи 3 таблиці розділу ІV додатка ВД переноситься до рядка 03.4 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.4 ВД Розрахунку 2.

Значення рядка 12 графи 4 таблиці розділу ІV додатка ВД переноситься до рядка 06.4 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.4 ВД Розрахунку 2

 

Заповнюється платниками податку, які отримують доходи від міжнародних перевезень. Термін «міжнародні перевезення» визначається в самому міжнародному договорі України.

Платник податку, який провадить свою діяльність з міжнародних перевезень через агента з незалежним статусом, заповнює цей розділ (розділ II додатка ВД не заповнюється).

Доходи та витрати зазначаються за видами доходів та витрат, наведених у цьому розділі, в разі якщо вони звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору України. Доходи та витрати за видом доходів та витрат «Від допоміжної або побічної діяльності» відображаються у цьому розділі у разі, якщо зазначені доходи отримані від діяльності, яка відповідно до законодавства України не є основною діяльністю платника податку. Інші види доходів та витрат від міжнародних перевезень, які звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, але не передбачені у цьому розділі, відображаються за видом доходу та витрат «Від іншої діяльності».

Платник податку також зазначає у цьому розділі номер статті міжнародного договору України, яка передбачає звільнення від оподаткування таких доходів, а також країну, в якій доходи від міжнародних перевезень відповідно до міжнародного договору України оподатковуватимуться

ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 71 — Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Наказ № 544 — наказ Мінфіну України від 13.06.2016 р. № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво». Наказ № 610 — наказ Мінфіну України від 25.06.2013 р. № 610 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» (втратив чинність)

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42