Податок на прибуток

Зміни до форми декларації з податку на прибуток

02.09.2016 / 12:25

Наказом № 585, який набрав чинності з 19.08.2016 р., внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток, затвердженої наказом № 897 (далі — Декларація), якими, зокрема, доповнено новим полем для уточнення базового податкового періоду заголовну її частину. У новій редакції викладено окремі додатки, а до деяких внесено зміни. Пропонуємо розглянути ці новації детальніше.

Заповнення рядка 26 Декларації

Нагадаємо, що із набранням чинності Законом № 909 авансові внески з податку на прибуток підприємств вже не сплачуються.

Водночас згідно з п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу за платниками податку залишено обов’язок сплачувати щомісячний авансовий внесок у січні — грудні 2015 р. відповідно до п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Так, положеннями п. 38 підрозділу 4 Податкового кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016 р. авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 р. При цьому визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Зазначені зміни знайшли своє відображення у викладеному в новій редакції рядку 26 Декларації: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9» (виноски 8 та 9 — у редакції Податкового кодексу).

____________
8Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.
9Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.

 

Показники декларацій за звітний період 2013 та 2014 рр. платники податку можуть уточнювати, заповнюючи розрахунок щомісячного авансового внеску у розмірі 1/12 по­датку на прибуток.

Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31.12.2016 р., заповнюється платником податку за три квартали 2016 р. Такий розрахунок здійснюється платниками, які звітують з податку на прибуток підприємств щокварталу.

Запровадження поквартального декларування

Пунктом 137.4 ст. 137 Податкового кодексу для податку на прибуток підприємств встановлено такі податкові (звітні) періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

При цьому Декларація розраховується наростаючим підсумком.

Подання Декларації за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу).

Для окремих категорій платників податку п. 137.5 ст. 137 цього Кодексу встановлено річний податковий (звітний) період.

Декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу).

У зв’язку із розмежуванням граничного строку подання декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, та граничного строку подання декларації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, у полі 2 Декларації враховано можливість відображення платниками базового звітного періоду — календарний квартал або базового звітного періоду — календарний рік.

Нова редакція додатка АВ

Викладення у новій редакції додатка АВ до Декларації (розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів) пов’язано із застосуванням формули.

Так, тепер спеціальна формула для розрахунку суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування наведено у рядку 4 цього додатка.

У складових цієї формули, якими визначається об’єкт оподаткування залежно від виду діяльності (рядки 04, 07, 09, 11, 13 та 14 Декларації), скасовано значення рядка 23ПН Декларації, в якому відображалася сума податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам.

Зауважимо, що рядок 4 призначено для відображення суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди. При цьому цей рядок заповнюється платниками у разі, якщо грошове зобов’язання з податку на прибуток, нараховане за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди, погашено.

У разі якщо грошове зобов’язання з податку на прибуток, нараховане за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди, не погашено, то у рядку 4 додатка АВ до Декларації зазначається вся сума дивідендів, що підлягає виплаті. Якщо дивіденди виплачуються одразу за декілька років, сума перевищення обчислюється за формулою окремо за кожним роком, і у рядку 4 додатка АВ до Декларації проставляється сума позитивних значень відповідних перевищень.

Додаток ПН

Зміни у додатку ПН (податок нерезидентів) пов’язано з доповненням його новими рядками таблиці 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України», а саме:

проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продано (розміщено) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу;

проценти за отримані державою або до бюджету АР Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Держбюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до вищезазначеного підпункту;

доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до п. 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу.

Додаток РІ

Зміни, внесені до додатка РІ (різниці), пов’язані, зокрема, з тим, що на період дії Закону про фінансову реструктуризацію у додатку передбачено різниці, які коригують фінансовий результат до оподаткування:

  • на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу);
  • на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (вищезазначений підпункт).

Крім того, розділ 4 «Інші різниці» цього додатка доповнено різницями

що збільшують фінансовий результат до оподаткування:

  • на суму витрат платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюються за рахунок коштів Держбюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у п. 14 розділу «Прикінцеві положення» Закону № 80, що виникають за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), які підлягали оплаті за рахунок коштів Держбюджету України, — в розмірі, що не перевищує суму доходів, визначену у рядку 4.2.13 розділу 4 «Інші різниці» цього додатка (п. 36 підрозділу 4 розділу Податкового кодексу);
  • на одну третю частину суми доходів, визнаних у зв’язку із зменшенням (розформуванням) резервів, на яку зменшувався фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 1 п. 39 підрозділу 4 розділу Податкового кодексу, в кожному з трьох років, що настають за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації згідно зі ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених Законом про фінансову реструктуризацію (п. 39 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

що зменшують фінансовий результат до оподаткування:

  • на суму доходу, що виникла у платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у п. 14 розділу «Прикінцеві положення» Закону № 80 (п. 36 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу);
  • на суму доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у зв’язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації зобов’язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із Законом про фінансову реструктуризацію, або плану санації, затвердженого згідно зі ст. 6 Закону № 2343 з урахуванням особливостей, встановлених Законом про фінансову реструктуризацію, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами п. 139.3 ст. 139 Кодексу (п. 39 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу);
  • на суму доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) зобов’язань платника відповідно до положень п. 37 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу та Закону про фінансову реструктуризацію (п. 39 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу).

Додаток ЗП

Додаток ЗП викладено у новій редакції (зменшення нарахованої суми податку).

Зауважимо, що у цьому додатку знайшли відображення суми нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не враховані у зменшення податку.

Найбільша кількість змін унесених до рядків додатка ЗП до декларації стосується авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів, тому розглянемо його детальніше.

Цей додаток заповнюється і подається платниками податку на прибуток, які у звітному (податковому) періоді нараховували та сплачували хоча б один із платежів, зазначених у таблиці.

Назва платежу

Номер рядка додатка ЗП до Декларації

Податок на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплачений за кордоном

16.1, в якому відображається податок на прибуток, отриманий з іноземних джерел. Згідно з пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу податок на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктом господарювання за кордоном, зараховується під час сплати ним податку в Україні.

Водночас розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником протягом такого періоду

Авансові внески у зв’язку із виплатою дивідендів

Відповідно до пп. 57.1 1.2 п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у декларації за звітний (податковий) рік.

У зв’язку із цим у додатку ЗП знайшов відображення механізм зарахування сум авансових внесків з податку на прибуток, що сплачуються при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток. У змінах до Декларації наводяться рядки, які дозволяють зменшити податкове зобов’язання з податку на прибуток у звітному (податковому) періоді на суми авансових внесків при виплаті дивідендів, не зараховані у зменшення податкових зобов’язань минулих періодів (р. 16.3), а також відобразити суми таких внесків, які не зараховані у звітному періоді, та які переносяться на майбутні періоди (р.16.4.2)

Податок на нерухоме майно

16.5, в якому відображається сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно. При цьому скасовано обмеження, пов’язані з відображенням суми, яка не більше позитивного значення податку на прибуток, за мінусом суми щомісячного авансового внеску

Авансові внески з податку на прибуток

16.6, заповнюється платниками податку, які сплачують авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у розмірі 2/9 цього податку, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про фінансову реструктуризацію — Закон України від 14.06.2016 р. № 414-VIII «Про фінансову реструктуризацію» (не набрав чинності). Закон № 80 — Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік». Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Закон № 2343 — Закон України від 14.05.92 р. № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Наказ № 585 — наказ Мінфіну України від 08.07.2016 р. «Про затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42