Лист

Лист ДФС України від 19.09.2016 № 20299/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо відображення в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств амортизаційних відрахувань орендованого державного нерухомого майна та коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають при нарахуванні амортизації»

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 (далі – Декларація) амортизаційних відрахувань орендованого державного нерухомого майна та коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають при нарахуванні амортизації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Відповідно до п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств»  Кодексу.

Амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п.п. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Лізингова (орендна) операція – господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк (п.п. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Слід зазначити, що відповідно до п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст.14 Кодексу господарською діяльністю вважається діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з абзацом першим п. 138.1 та абзацом першим п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідно зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст.138 Кодексу.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування передбачено п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Отже, у разі якщо державне нерухоме майно підпадає під визначення основних засобів і використовується платником податку у господарській діяльності і по ньому нараховується амортизація відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, то коригування фінансового результату до оподаткування по таких основних засобах здійснюється відповідно до ст. 138 Кодексу та відображається в додатку Р1 до рядка 03 Р1 Декларації (Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 розділу III Кодексу).