Митна справа

Митне оформлення товарів

03.10.2016 / 10:49

Як свідчить міжнародна практика, ефективне функціонування транспортної системи будь-якої держави залежить від національного законодавства (зокрема, в галузі митної справи), що відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, від його стабільності, розвинутої транспортної інфраструктури міжнародного значення та обладнаних на високому технічному рівні пунктів пропуску через кордони, використання прогресивних, побудованих на логістичних принципах технологій перевезень і переробки вантажів, сучасних систем організації документо­обігу, розрахунків, інформаційного забезпечення.

Вигідне географічне положення України на шляху основних транспортних потоків, вихід до моря, наявність розвинутої мережі автомобільних і залізничних доріг, підвищена увага, яку за останні роки приділяла Україна розвитку, удосконаленню та приведенню свого законодавства з питань державної митної справи у відповідність з міжнародними угодами і конвенціями, надає нам всі необхідні передумови для зай­няття чільного місця серед основних торговельних та транзитних країн світу.

Встановленi порядок i умови пере­мiщення товарiв через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механiзмiв тарифного i нетарифного регулювання зовнiшньо­еконо­мiчної дiяльностi, справляння митних платежiв, ведення митної статистики, обмiн митною iнформацiєю, ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, здiйс­нен­ня згідно із законом державного контролю нехарчової продукцiї при її ввезеннi на митну територiю України, запобiгання та про­тидiя контрабандi, боротьба з порушеннями митних правил, органiзацiя i забезпечення дiяльностi контро­люючих органiв та iншi заходи, спрямованi на ре­алiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, становлять державну митну справу.

Засади державної митної справи, зокрема, процедури митного контролю та митного оформлення товарiв, що пере­мi­щуються через митний кордон України, митнi режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в Україну, вивезення з України та пере­мiщення через територiю України транзитом окремих видiв товарiв визначаються Митним кодексом та iншими законами України.

У цій статті розглянемо загальні норми, які регулюють дії, що підлягають виконанню відповідними особами і контролюючими органами від початку переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів комерційного призначення і до їх випуску згідно з обраним митним режимом.

Статтею 246 Митного кодексу встановлено, що метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку пере­мiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо інше не передбачено Митним кодексом.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ*

Митне оформлення — виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
Митні формальності —
сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.
Товари —
будь-які рухомi речi, у тому числi тi, на якi законом поширено режим нерухомої речi (крiм транспортних засобiв комерцiйного призначення), валютнi цiнностi, культурнi цiнностi, а також електроенергiя, що перемiщується лiнiями електропередачi.
______________
* Відповідно до наведених у ст. 4 Митного кодексу визначень.

Місця здійснення митного оформлення

Статтею 247 Митного кодексу, зокрема, передбачено таке.

Митне оформлення здійснюється:

 • у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв контролюючих органів — протягом робочого часу, встановленого для цих органів;
 • у пунктах пропуску через державний кордон України вiдповiдно до мiж­на­родних договорiв, укладених вiдповiдно до закону, — цiлодобово.

Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйсню­ється в будь-якій митниці ДФС з пред’яв­ленням їх цьому органу, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що пере­мiщуються через територiю України в митному режимi транзиту, здiйснюється митницею ДФС, у зонi дiяльностi якої починається транзитне перемiщення.

Мiсця митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопроводами та лiнi­ями електропередачi, визначаються централь­ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та митну полiтику.

Мiсця здiйснення митного оформлення товарiв, що перемiщу­ються через митний кордон України громадянами, визначаються вiдповiдно до роздiлу XII Митного кодексу.

За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митнi формаль­ностi можуть виконуватися митницями ДФС поза місцем їх розташування, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених цим Кодексом. Форму звернення про виконання митних формальностей контролюючими органами поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, наведено у додатку до Порядку № 804. За виконання митних формальностей митницями ДФС поза мiсцем їх розташування або поза робочим часом, установленим для них, iз зацікавлених осiб справляється плата у розмiрах, установлених постановою № 93, та відповідно до Порядку № 804.

Розміри плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

Назва операції

За одну годину роботи (незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до виконання митних формальностей), євро

Виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів:

 

у робочий час

20

у надурочний, нічний час і вихідні дні

40

у святкові та неробочі дні

50

Виконання митних формальностей митними органами у місцях розташування митних органів поза робочим часом, установленим для митних органів:

 

у надурочний, нічний час і вихідні дні

40

у святкові та неробочі дні

50

Плата справляється у гривнях за офіційним курсом валюти, визначеним відповідно до ст. 31 Митного кодексу, а саме: офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діє на 00.00 год дня подання митної декларації, або дня здійснення митних формальностей, якщо вони здійснюються без подання митної декларації.

За рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, митне оформлення пiд­акцизних товарiв, природного газу, то­варiв, якi вiдповiдно до законодавства пiд­лягають клеймуванню державним про­бiрним клеймом, а також лiкарських засобiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього контролюючих органах. Так, наказом № 448 затверджено перелік товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею ДФС України.

Товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення цих товарів.

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, крім випадків, передбачених частиною третьою ст. 262 Митного кодексу, якою встановлено, що морські, річкові та повітряні судна декларуються контролюючому органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.

Початок митного оформлення

Митне оформлення розпочинається з моменту подання митниці ДФС декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування — з моменту отримання митницею ДФС від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються до митниці ДФС: 

 • українською мовою; 
 • офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна; 
 • іншою іноземною мовою міжнародного спілкування.

Здійснення перекладу українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування, вимагається тільки у разі, якщо дані, які містяться в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації. В такому разі декларант має забезпечити переклад цих документів українською мовою за власний рахунок.

Засвідчення митницею ДФС прийняття товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів на них до митного оформлення здійснюється шляхом проставляння відбитків відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії (ст. 248 Митного кодексу).

Декларанти та митні брокери

Відповідно до п. 8 ст. 4 Митного кодексу декларант — особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування.

Згідно з частиною першою ст. 265 цього Кодексу декларантами мають право виступати:

 • при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, — резидент, яким або від імені якого укладено цей договір;
 • в інших випадках — особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії від свого імені.

Положеннями частин третьої та п’ятої ст. 265 Митного кодексу встановлено, що підприємства можуть бути декларантами за умови перебування їх на обліку в контролюючих органах.

Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або упов­новажувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені.

Обов’язки, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи визначено у ст. 266 Митного кодексу, частиною четвертою та п’ятою якої, зокрема, передбачено, що:

 • у разі самостійного декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення декларантом передбачену зазначеним Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил у повному обсязі несе декларант;
 • особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і несе таку саму відповідальність, що й декларант.

Митний брокер — це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором (ст. 417 Митного кодексу).

Статтею 418 цього Кодексу передбачено, що агент з митного оформлення — це фізична особа — резидент, яка перебуває у трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред’явлення митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якій митниці ДФС.

При цьому інформація, отримана митним брокером та його працівниками — агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.

За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники — агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону (ст. 419 Митного кодексу).

Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, затверджено наказом № 552.

Присутнiсть декларантiв або уповноважених ними осiб пiд час митного оформлення

Згідно зі ст. 249 Митного кодексу декларанти або уповноваженi ними особи можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарiв, якi пред’являються ними для такого оформлення.

У разi застосування заходiв, передбачених статтями 338 i 339 цього Кодексу (зокрема, проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів), а також на вимогу митниці ДФС, присутнiсть декларантiв або уповноважених ними осiб пiд час митного оформлення є обов’яз­ковою.

Обрання митного режиму

Згідно зі ст. 4 Митного кодексу митний режим — комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення; митна процедура — зумовлена метою пере­мiщення товарiв через митний кордон України сукупнiсть митних формальностей та порядок їх виконання.

Статтею 71 цього Кодексу визначено, що декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені цим Кодексом.

Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених зазначеним Кодексом.

Декларування товарів

Частиною першою ст. 257 Митного кодексу передбачено, що декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії.

Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Митним кодексом. Положення про митні декларації та форми цих декларацій затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, — центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (частина шоста ст. 257 Митного кодексу).

Так, положення про митні декларації затверджено постановою № 450, порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа — наказом № 651, а порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа — наказом № 631.

Строки декларування встановлено у положеннях ст. 263 Митного кодексу. Цією статтею, зокрема, передбачено, що митна декларація подається митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.

Якщо у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів відмовлено, у тому числі у зв’язку з прийняттям митницею ДФС рішення про коригування митної вартості товарів, нова митна декларація подається митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 робочих днів з дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі митниці ДФС.

Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення може здійснюватися до прибуття їх на митну територію України або до митниці призначення згідно з порядком та умовами, визначеними ст. 259 Митного кодексу.

Положеннями цієї статті, зокрема, визначено таке.

Попередня митна декларацiя (iнший документ, що може використовуватися замiсть митної декларацiї вiдповiдно до ст. 94 цього Кодексу) подається до ввезення в Україну товарiв, транспортних засобiв комер­цiйного призначення (у тому числi з метою транзиту) або пiсля їх ввезення, якщо цi товари, транспортнi засоби перебувають на територiї пункту пропуску через державний кордон України.

Попередня митна декларацiя подається декларантом або упов­новаженою ним особою митниці ДФС, в зонi дiяльностi якої товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення пред’яв­лятимуться для митного оформлення, з метою проведення аналiзу ризикiв та прискорення виконання митних формальностей.

Попередня митна декларацiя повинна мiстити вiдомостi, достатнi для:

 • ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення доставки їх до митниці призначення; або
 • випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму за поперед­ньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, пiсля пропуску цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України та без пред’явлення їх митниці ДФС, якою оформлено таку попередню митну декларацiю; або
 • випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення згідно із заявленим митним режимом за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, пiсля пред’явлення їх митниці ДФС, якою оформлено таку попередню митну декларацiю.

Рiшення про випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення митниці ДФС за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, приймається митницею ДФС, якою оформлено таку попередню митну декларацiю, на основi результатiв аналiзу ризикiв у строк не бiльше чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України.

При ввезеннi на митну територiю України пiдакцизних товарiв подання поперед­ньої митної декларацiї, доставка та пред’яв­лення цих товарiв митниці ДФС, якою оформлено таку попередню митну декла­рацiю, є обов’язковими.

Попередня митна декларацiя приймається митницею ДФС, якщо при її перевiрці встановлено, що вона мiстить необхiднi вiдомостi щодо товару i до неї додано необхiднi документи або їх копiї, у тому числi у виглядi електронного документа. Якщо на момент подання попередньої митної декларацiї оригiнали документiв відсутні, то дозволяється подання їх копiй. Факт прийняття декларацiї засвiдчується посадовою особою митниці ДФС, яка її прийняла, шляхом проставлення на нiй вiдбитка вiдповiдного митного забезпечення та iнших вiдмiток (номера декларацiї, дати і часу її прийняття тощо), у тому числi з використанням iнформацiйних технологiй.

Вiдмова митниці ДФС в прийняттi попередньої митної декларацiї повинна бути мотивованою, а про причини вiдмови декларанта має бути повідомлено письмово.

Ввезення товару на територiю України за попередньою митною декларацiєю дозволяється протягом 30 днiв з дати її оформлення митницею ДФС.

Якщо попередня митна декларацiя мiстить лише вiдомостi, достатнi для ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення їх доставки до митниці призначення, або пiсля оформлення попередньої митної декла­рацiї змiнюються заходи нетарифного регулювання зовнiшньо­еконо­мiчної дiяль­ностi, для випуску товарiв декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларацiя.

Попередня митна декларацiя, за якою митницею ДФС здiйснено випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх цій митниці ДФС згідно з частиною п’ятою ст. 259 Митного кодексу, або попередня митна декларацiя разом з додатковою деклара­цiєю, поданою вiдповiдно до частини тринадцятої цiєї статтi, становлять митну декларацiю, заповнену в звичайному порядку.

Відповідно до частини другої ст. 264 цього Кодексу митна декларація та інші документи подаються митниці ДФС в електронному вигляді з дотриманням вимог цього Кодексу або на паперових носіях. Митна декларація на паперовому носії супроводжується її електронною копією. Разом з митною декларацією до митниці ДФС подаються рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та у випадках, встановлених цим Кодексом, — декларація митної вартості. Відомості про документи, визначені частиною третьою ст. 335 Митного кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою в установленому порядку в митній декларації. На вимогу митниці ДФС декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.

Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, врегульовано, зокрема, частиною першою ст. 335 Митного кодексу.

Документи, які підтверджують країну походження товарів, та документи, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної вартості, зазначено у статтях 43 та 53 цього Кодексу відпо­відно.

Відмова у митному оформленні

Відповідно до положень ст. 256 Митного кодексу відмова у митному оформленні — це письмове вмотивоване рішення контролюючого органу про неможливість здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через невиконання декларантом або упов­новаженою ним особою умов, визначених зазначеним Кодексом.

У рішенні про відмову у митному оформленні повинні бути зазначені причини відмови та наведені вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинно також містити інформацію про порядок його оскарження.

Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного ст. 255 Митного кодексу для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного строку є бездіяльністю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу.

Завершення митного оформлення

Частинами першою — третьою ст. 255 Митного кодексу, зокрема, визначено, що митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 Кодексу.

Зазначений строк може бути перевищений на час виконання вiдповiдних формальностей виключно у разi:

виконання митних формальностей поза мiсцем розташування контролюючого органу

вiдповiдно до ст. 247 Митного кодексу

пiдтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати додатковi документи чи вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару

вiдповiдно до Митного кодексу

проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) проб i зразкiв товарiв

якщо товари не випускаються — вiдповiдно до частини 21 ст. 356 Митного кодексу

виявлення порушень митних правил

якщо товари не випускаються —згідно з частиною п’ятою ст. 255 Митного кодексу

зупинення митного оформлення

вiдповiдно до Закону № 2735

подання додаткових документiв

згідно з частиною третьою ст. 53 Митного кодексу в межах передбаченого нею строку, перебiг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документiв чи письмової вiдмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданнi

призупинення митного оформлення

вiдповiдно до статей 399 i 400 Митного кодексу

 

У разi якщо товар декларується з використанням попередньої або перiодичної митних декларацiй, митне оформлення за цими декларацiями завершується у строк, що не перевищує чотирьох робочих годин з моменту їх подання.

Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених Митним кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митницею ДФС шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах, якщо їх подано на паперовому носії.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Закон про гуманітарну допомогу — Закон України від 22.10.99 р. № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу». Закон про транзит вантажів — Закон України від 20.10.99 р. № 1172-XIV «Про транзит вантажів». Закон № 2735 — Закон України від 02.12.2010 р. № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» Постанова № 93 — постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 93 «Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів». Постанова № 450 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». Наказ № 448 — наказ Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 448 «Про затвердження Переліку товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України». Наказ № 552 — наказ Мінфіну України від 15.06.2015 р. № 552 «Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами». Наказ № 631 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 631«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа». Наказ № 651 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Порядок № 804 — Порядок справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затверджений наказом Міндоходів України від 16.12.2013 р. № 804