Інші податки

Зняття з обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів

03.10.2016 / 15:39

Відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу та Закону про держреєстрацію юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) запису про її припинення.
Про особливості зняття з обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів йтиметься у цій статті.

Комісія з припинення юридичної особи

До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється (ст. 105 Цивільного кодексу).

Згідно зі ст. 111 зазначеного Кодексу ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає таких заходів:

 • проводить інвентаризацію майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
 • закриває до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи;
 • вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється;
 • для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) забезпечує своєчасне надання контро­люючим органам документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку;
 • після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 • здійснює виплату грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу;
 • до затвердження ліквідаційного балансу складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період;
 • після завершення розрахунків з кредиторами складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання контролюючим органам;
 • передає в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам документи, що підлягають обов’язковому зберіганню;
 • забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи

Статтею 17 Закону про держреєстрацію передбачено, що для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом, подаються такі документи:

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, — у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — у рішенні відповідного державного органу про припинення юридичної особи.

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості стосовно яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДФС.

Заходи контролюючих органів

У зв’язку з припиненням юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів), відомості щодо яких включаються до Єдиного державного реєстру, контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені розділом ХІ Порядку № 1588 та розділом IV Порядку № 1162, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру про припинення відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

При проведенні заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог.

Проведення перевірки

У разі якщо розпочато процедуру припинення платника (крім перетворення), контро­люючим органом приймається рішення про проведення (непроведення) документальної позапланової перевірки платника податків щодо правильності нарахування та сплати податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

Призначається перевірка не пізніше 10 робочих днів з дати отримання відомостей про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи або інших відомостей (документів), що надійшли до контролю­ючого органу першими та свідчать про початок процедури припинення.

Зазначимо, що при прийнятті рішення про проведення перевірки юридичної особи призначається та одночасно проводиться документальна позапланова перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться документальна позапланова перевірка відокремленого підрозділу, який закривається, та може бути призначена документальна позапланова перевірка юридичної особи в установленому законом порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних контролюючих органах, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган, який проводить перевірку юридичної особи.

До участі у документальній позаплановій перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізується, можуть залучатися також працівники інших контролюючих органів, у тому числі контролюючих органів, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку та в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи.

Закриття рахунків

З метою забезпечення закриття рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взято на облік контролю­ючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

Формування відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів та єдиного внеску

До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДФС відомості:

 • про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;
 • відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ.

При цьому якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів або відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску, а також у разі виникнення у платника податків заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску або визначення грошових зобов’язань, за якими не настав строк сплати, до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів та/або відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів та/або відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, то після погашення такої заборгованості контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів та/або про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Звертаємо увагу, що якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за не­основним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи:

 • відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним та неосновним місцем;
 • відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ формуються контро­люючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів.

Зауважимо, що відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП мають додатки, які формуються кожним контролюючим органом, у якому платник перебуває на обліку за основним та неосновним місцем обліку та в якому перебувають на обліку його відокремлені підрозділи.

Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ мають додатки, які формуються контролюючими органами, де платник перебуває на обліку та де перебувають на обліку його відокремлені підрозділи.

Видача відомостей

У разі наявності заборгованості відомості за формою № 30-ОПП та/або за формою № 11-ЄСВ разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника за його зверненням.

Додатки до відомостей за формами № 30-ОПП та № 11-ЄСВ видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.

Особливості формування відомостей

Згідно з п. 11.17 Порядку № 1588 у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру:

 • у разі відсутності грошових зобов’язань та/або податкового боргу — відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;
 • за наявності податкового боргу — відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП або відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (якщо план реорганізації юридичною особою до контролюючого органу не подавався або не був узгоджений контролюючим органом).

При врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого передано у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган за місцем обліку платника податків розглядає надані платником документи та приймає рішення відповідно до п. 98.4 ст. 98 Податкового кодексу.

Після завершення всіх процедур, пов’язаних з розподілом, передачею та забезпеченням грошових зобов’язань і податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків.

Водночас при врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого не перебуває у податковій заставі та який не скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками контролюючого органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання грошових зобов’язань платником податків, який реорганізується, або якщо розподіл грошових зобов’язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам ст. 98 Податкового кодексу.

У такому випадку платник податків може погасити грошові зобов’язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов’язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутися до контролюючого органу для його узгодження.

Особливості інформаційної взаємодії

Відповідно до п. 2 наказу № 759/5/371 до запровадження обміну документами в електронній формі між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДФС щодо подання запитів державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань і передачі до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів, про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску, про узгодження плану реорганізації юридичної особи такі відомості передаються ДФС України до Єдиного державного реєстру з урахуванням технічних можливостей Єдиного державного реєстру та інформаційних систем ДФС України, а саме:

 • про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів — шляхом надсилання повідомлень про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 27-ОПП або повідомлень про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 23-ОПП;
 • про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску — шляхом надсилання повідомлень про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 5-ЄСВ;
 • про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів — шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 28-ОПП;
 • про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску — шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 6-ЄСВ;
 • про узгодження плану реорганізації юридичних осіб — шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 28-ОПП.

Зняття з обліку

Підставою для зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) є відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу (ст. 67 Податкового кодексу, ст. 5 Закону про ЄСВ і ст. 13 Закону про держреєстрацію).

Пунктом 67.3 ст. 67 Податкового кодексу передбачено, що у разі припинення юридичної особи її відокремлені підрозділи підлягають зняттю з обліку в контролюючих органах.

Після надходження відомостей з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або її відокремленого підрозділу контролюючий орган знімає з обліку юридичну особу (її відокремлений підрозділ) як платника податків та як платника єдиного внеску і вносить відповідні записи до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та реєстру страхувальників із зазначенням дати зняття з обліку.

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника податків (платника єдиного внеску) або даті отримання з Єдиного державного реєстру відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (її відокремленого підрозділу) у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

Дані про зняття з обліку як платника податків, так і платника єдиного внеску передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника до Єдиного державного реєстру із зазначенням дати і номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника знято з обліку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 759/5/371 — наказ Мін’юсту України та Мінфіну України від 18.03.2016 р. № 759/5/371 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України». Порядок № 1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588