ПДФО/ВЗ

Продаж власної сільгосппродукції: особливості оподаткування

12.09.2016 / 12:36

Літо скінчилося. Селяни збирають городину та фрукти. Ті, хто працювали не покладаючи рук, отримали багатий врожай, який не тільки забезпечить вітамінами всю родину, а й надасть можливість заробити на продажу лишків такої продукції переробним підприємствам. А деякі селяни мають наміри продати вирощену за літо домашню худобу. Отже, наразі для селян актуальним як ніколи є питання оподаткування доходів від продажу підприємствам власної сільгосппродукції. Корисною буде стаття і для підприємств, які купують таку продукцію, оскільки саме на них покладається обов’язок нарахування та перерахування ПДФО та подання звітності. Основні аспекти такого оподаткування висвітлено в цій статті.

Визначення доходу

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу.

Підпунктом 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу встановлено, що дохід з джерелом його походження з України — це, зокрема, будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Відповідно до п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні (пп. 162.1.1), і податковий агент (пп. 162.1.3).

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 цього Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Підпунктом 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу.

Розмір земельної ділянки має значення

Згідно з пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом для ведення:

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільгосппродукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним від продажу такої продукції доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому вищезазначеного підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, перевищує 2 га, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Відповідно до частини першої ст. 121 Земельного кодексу громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) (частина друга ст. 121 Земельного кодексу).

Довідка для фізичних осіб про земельні ділянки

Згідно з пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу при продажу сільгосппродукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому вищевказаного підпункту. Оригінал довідки зберігається у власника такої продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

Форма довідки встановлюється у порядку, визначеному ст. 46 Податкового кодексу для податкових декларацій.

Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форму затверджено наказом № 32.

Пунктом 2 цього наказу визначено, що довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (далі — Довідка), наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом, що відповідно до Податкового кодексу є підставою для невключення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від продажу власної сільгосппродукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на цих земельних ділянках (далі — власник сільськогосподарської продукції), безоплатно видається особисто такому власнику сільгосп­продукції сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку на підставі відомостей з Державного земельного кадастру (за наявності).

Довідка видається строком на п’ять років (п. 5 наказу № 32).

Пунктом 4 цього наказу визначено, що Довідка реєструється сільською, селищною, міською радою.

У разі втрати чи пошкодження Довідки видається дублікат, про що вчиняється відповідний запис на бланку довідки.

У разі зміни інформації, зазначеної у Довідці, власник сільськогосподарської продукції письмово інформує сільську, селищну, міську раду, яка протягом п’яти робочих днів видає йому нову Довідку з урахуванням відповідних змін. При цьому попередня Довідка анулюється.

Інформація про видачу Довідки передається сільською, селищною, міською радою контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з дати видачі Довідки власнику сільськогосподарської продукції (п. 7 наказу № 32).

Отже, якщо при продажу фізичною особою — платником податку власної сільськогосподарської продукції дотримуються вимоги, встановлені пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, зокрема такий платник надає підприємству, що закуповує сільгосппродукцію і є податковим агентом щодо цих доходів, копію чинної та належно складеної Довідки, та інформація, яка зазначена в цій Довідці, свідчить про наявність підстав для застосування до таких доходів власника такої продукції норм вказаного підпункту, то підприємство-покупець не утримує ПДФО з доходу, що нараховується (виплачується) фізичній особі за продану власну сільгосппродукцію. У такому випадку у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ці доходи відображаються за ознакою доходу «148».

Обов’язки податкового агента

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) (далі — Податковий розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку затверджено наказом № 4.

У разі недотримання платником податку при продажу сільгосппродукції вимог, визначених пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, наприклад, якщо розміри земельних ділянок перевищують норми, встановлені Земельним кодексом, або такий платник не надав підприємству-покупцю копію Довідки або надав її з порушенням умов, визначених наказом № 32, то нараховані (виплачені, надані) доходи від такого продажу відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і оподатковуються податковим агентом на загальних підставах за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (у 2016 р. — 18 %), з відображенням у Податковому рахунку за ознакою доходу 127 «Інші доходи».

Підпунктом 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — це, зокрема, юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), яка незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язана нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролю­ючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу.

Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу.

Військовий збір

Підпунктом 161 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлено військовий збір.

Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу, зокрема податкові агенти.

Підпунктом 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Підпунктом 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу визначено, що ставка збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), відповідальним за що є особи, зазначені у ст. 171 цього Кодексу (пп. 1.5 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Отже, податковий агент крім ПДФО має утримати і перерахувати до бюджету військовий збір у разі недотримання платником податку при продажу сільгосп­продукції вимог, визначених пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

Дохід від продажу власної продукції тваринництва

Підпунктом 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу визначено особливості оподаткування доходів, отриманих платниками податку від продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД. А саме: отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2016 р. — 1378,00 грн х 100 = 137 800,00 грн). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання Довідки.

Для зручності наведемо вищезазначені групи УКТ ЗЕД у таблиці.

 Розділ I. Живі тварини; продукти тваринного походження

Група 01

Живі тварини

Група 02

М’ясо та їстівні субпродукти

Група 03

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Група 04

Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Група 05

Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Розділ ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

Група 15

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

Розділ IV. Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

Група 16

Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

Розділ VІІІ. Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

Група 41

Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена

Таким чином, підприємство, яке купує у фізичної особи — платника податку зазначену продукцію тваринництва, ПДФО і військовий збір при нарахуванні (виплаті) таких доходів не утримує і не перераховує, але включає суми цих доходів до Податкового розрахунку з відображенням за ознакою доходу «179».

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений розмір, визначений пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, фізична особа зобов’язана надати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Отже, фізична особа  платник податку, яка протягом звітного податкового року продавала власну продукцію тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, повинна самостійно обрахувати суму отриманого доходу від такого продажу. Якщо така сума перевищить 100 розмірів мінімальної зар­плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (у 2016 р. — 137 800,00 грн), то відповідно до пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165, пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168, п. 179.1 ст. 179 з урахуванням вимог пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу така фізична особа — платник податку зобов’язана надати контролюючому органу довідку в довільній формі про самостійне вирощування, розведення, відгодовування цією особою продукції тваринництва, видану сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва, і якщо такою довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, який платник має включити до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) до 1 травня року, що настає за звітним, за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року. Крім того, вказаний дохід оподатковується військовим збором.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Податкова звітність для фізичної особи

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення такої декларації затверджено наказом № 859 (далі — Декларація).

При цьому пп. «а» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу встановлено, що платник податку, який відповідно до розділу ІV вищезазначеного Кодексу зобов’язаний подавати декларацію, повинен вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Форму Книги обліку доходів і витрат та Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу затверджено наказом № 794.

Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобо­в’язання (ПДФО та військовий збір), зазначену в поданій нею Декларації.

Згідно з пп. «б» п. 171.2 ст. 171 цього Кодексу для доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету, особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку, є платник податку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про митний тариф — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України» . Наказ № 4 — наказ Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №  1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Наказ № 32 — наказ Мін’юсту України від 17.01.2014 р. № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми». Наказ № 794 — наказ Міндоходів України від 11.12.2013 р. № 794 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи»