Інші податки

Визначення обсягів викидів стаціонарними джерелами

26.08.2016 / 12:55

Великі тарифи на житлово-комунальні послуги та низька енергозахищеність та теплозахищеність будівель житлового фонду змусили значну кількість платників екологічного податку — власників газових котлів для опалення приміщень встановлювати котли, що працюють не лише на газоподібному, а й рідкому та твердому паливі.
Переважна більшість користувачів газових котлів не мають дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та обладнали котли лічильниками спожитого природного газу. Але через велику кількість бажаючих перейти з газового опалення на використання в господарстві твердопаливних котлів у дуже стислі терміни виникли певні складнощі з отриманням відповідних дозволів та обладнанням котлів лічильниками.
Розглянемо на умовних прикладах, як платникам екологічного податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря визначити обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферу та обчислити податкові зобов’язання з екологічного податку у разі відсутності лічильників і дозвільних документів.

Відповідно до ст. 10 Закону № 1264 підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.

Валові викиди забруднюючих речовин та парникових газів визначаються на основі постійних вимірювань концентрацій забруднюючих речовин у димових газах котлів, а за відсутності лічильників — на основі розрахункових методів за даними про витрати та склад використаного палива і характеристики котлів та газоочисних установок.

Коефіцієнти викидів визначаються платниками екологічного податку на підставі нормативно-правових документів, визначених Мінекології України, яке відповідно до Положення № 32 веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони атмосферного повітря, зокрема з питань визначення показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин, методик розрахунку антропогенних викидів джерелами.

Існують два показники емісії — узагальнений та специфічний.

Узагальнений показник емісії забруднюючої речовини є середньою питомою величиною викиду для певної категорії котлів, певної технології спалювання палива, певного виду палива з урахуванням заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини. Він не враховує особливостей хімічного складу палива, тому при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного податку необхідно застосовувати ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, визначені п. 243.3 ст. 243 Податкового кодексу України, а саме: для забруднюючих речовин (сполук), для яких не визначено конкретні ставки та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів.

Специфічний показник емісії є питомою величиною викиду, яка визначається для конкретного котла з урахуванням індивідуальних характеристик палива, конкретних характеристик процесу спалювання та заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини.

При наявності обох показників емісії забруднюючої речовини необхідно використовувати специфічний.

З метою підготовки до складання податкових декларацій з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря суб’єктам господарювання, які не отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря або не перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу та використовують непромислові установки для спалювання органічного палива з метою обігрівання приміщень, пропонуємо використовувати таку спрощену формулу розрахунку об’єкта оподаткування екологічним податком — валового викиду j-ї забруднюючої речовини Ej (т), що надходить в атмосферу з димовими газами енергетичної установки за звітний період:

Ej = 10-6kjBiQri

де Ej — валовий викид  j-ї забруднюючої речовини під час спалювання i-го палива за звітний період, т;

kj — показник емісії j-ї забруднюючої речовини для i-го палива (г/ГДж);

Bi — витрата i-го палива за період (т);

Qri — нижча робоча теплота згоряння i-го палива (МДж/кг).

Для обчислення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні найпоширеніших видів природного палива платниками екологічного податку пропонується використовувати показники емісії забруднюючих речовин та нижчу робочу теплоту згорання палива, зазначені в нижченаведених прикладах розрахунку.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу

Газоподібний енергоносій — природний газ

Викиди, а також обсяги забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу можуть бути обчисленими платником екологічного податку виходячи із витрат природного газу.

Витрата (кг, т) природного газу за звітний період обчислюється за формулою:

B = Xr

де B — витрата палива за звітний період (кг, т);

Х — об’єм спожитого газу (м3);

r — густина природного газу при нормальних умовах (кг/м3).

Приклад

Підприємство використало у звітному періоді 750 м3 природного газу, розрахуємо його масову витрату.

Вихідні дані для розрахунку обсягів та складу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу:

витрата палива за звітний період — В, т;

густина природного газу — r = 0,723 кг/м3;

нижча робоча теплота згорання палива — Qгазу= 45,75 МДж/кг.

Показники емісії забруднюючих речовин:

Назва показника емісії

Умовне позначення

Значення показника,
г/ГДж

Оксиди азоту

kNOx

64,311

Оксид вуглецю

kCO

248,75

Діоксид вуглецю

kCO2

58 748,13

Оксид діазоту

kN2O

0,1

Метан

kCH4

1,0

Для початку переведемо показники використаного природного газу з метрів кубічних у тонни:

B = 750 м3 х 0,723 кг/м3 = 542,25 кг = 0,542 т

Розрахуємо валові викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час згорання 0,542 т природного газу.

Валовий викид оксидів азоту:

ENOx = 10-6kNOxQгазB = 10-6 × 64,311 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,00159 т

Валовий викид оксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQгазB = 10-6 × 248,75 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,006 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QгазB = 10-6 × 58 748,13 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 1,456 т

Валовий викид оксиду діазоту:

EN2O = 10-6kN2OQгазB = 10-6 × 0,1 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,000002 т

Валовий викид метану:

ECH4 = 10-6kCH4QгазB = 10-6 × 1,0 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 0,542 т = 0,00002 т

Податкові зобов’язання (ПЗ) за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу за звітний період розраховуються за формулою:

ПЗ = Σ Ejcj

де ПЗ — податкові зобов’язання за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу (грн., коп.);

Ej — валовий викид j-ї забруднюючої речовини (т);

cj — ставка j-ї забруднюючої речовини (грн./т).

Таким чином, ПЗ за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу за звітний період становлять:

ПЗ = 0,00159 т х 1968,65 грн./т + 0,006 т х 74,17 грн./т + 1,456 т х 0,33 грн./т + 0,000002 т х 3224,65 грн./т + 0,00002 т х 111,26 грн./т =4,06 грн.

Рідкий енергоносій — мазут

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні мазуту обчислюються виходячи із витрат мазуту.

Приклад

Вихідні дані для розрахунку обсягів та складу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні мазуту:

витрати мазуту за звітний період В (т) при роботі печей становлять: В = 0,63 т

нижча робоча теплота згорання палива — Qмазут = 39,48 МДж/кг.

Показники емісії забруднюючих речовин:

Назва показника емісії

Умовне позначення

Значення показника, г/ГДж

Оксиди азоту

kNOx

64,311

Оксид вуглецю

kCO

318,4

Діоксид вуглецю

kCO2

76 662,63

Оксид діазоту

kN2O

0,6

Метан

kCH4

3,0

Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР)

kНМЛОР

10,0

Суспендовані тверді частинки (сажа)

kсажі

405,81

Сірчистий ангідрид

kSO2

500,26

Валовий викид оксидів азоту:

ENOx = 10-6kNOxQri B = 10-6 × 64,311 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0016 т

Валовий викид оксиду сірки:

ESO2 = 10-6kSO2QмазутB = 10-6 × 500,26 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0124 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQмазутB = 10-6 × 318,4 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0079 т

Валовий викид оксиду азоту:

EN2O = 10-6kN2OQмазутB = 10-6 × 0,6 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,000015 т

Валовий викид метану:

ECH4 = 10-6kCH4QмазутB = 10-6 × 3,0 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,00007 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QмазутB = 10-6 × 76 662,63 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 1,907 т

Валовий викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа):

Eсажі = 10-6kсажіQмазутB = 10-6 × 405,81 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,01 т

Валовий викид неметанових летких органічних речовин (НМЛОР):

EНМЛОР = 10-6kНМЛОРQмазутB = 10-6 × 10 г/ГДж × 39,48 МДж/кг × 0,63 т = 0,0002 т

Податкові зобов’язання (ПЗ) за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні мазуту за звітний період:

ПЗмазут = 0,0016 т х 1968,65 грн./т + 0,0124 т х 1968,65 грн./т + 0,0079 т х 74,17 грн./т + 0,000015 т х 3224,65 грн./т +0,00007 т х 111,26  грн./т + 1,907 т х0,33 грн./т + 0,01 т х 74,17 грн./т + 0,0002 т х 111,26 грн./т = 29,6 грн.

Твердий енергоносій — кам’яне або буре вугілля

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля обчислюються виходячи із витрат кам’яного або бурого вугілля.

ПРИКЛАД

Вихідні дані для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля:

витрата кам’яного або бурого вугілля за звітний період при роботі печей становила В = 1,21 т;

нижча робоча теплота згорання палива — Qвугілля = 20,47 МДж/кг.

Показники емісії забруднюючих речовин:

Назва показника емісії

Умовне позначення

Значення показника, г/ГДж

Оксиди азоту

kNOx

100,90

Оксид вуглецю

kCO

1 871,5

Діоксид вуглецю

kCO2

93 740,0

Оксид діазоту

kN2O

1,4

Метан

kCH4

1,0

Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР)

kНМЛОР

600,0

Суспендовані тверді частинки (сажа)

kсажі

2 305,9

Сірчистий ангідрид

kSO2

2 506,0

Валовий викид оксидів азоту:

ENOx = 10-6kNOxQri B = 10-6 × 100,9 г/ГДж × 20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,0025 т

Валовий викид діоксиду сірки:

ESO2 = 10-6kSO2QвугілляB = 10-6 × 2506,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,062 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQвугілляB = 10-6 × 1871,5 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,046 т

Валовий викид оксиду азоту:

EN2O = 10-6kN2OQвугілляB = 10-6 ×1,4 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,00003 т

Валовий викид метану:

ECH4 = 10-6kCH4QвугілляB = 10-6 × 1,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,000025 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QвугілляB = 10-6 × 93 740,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 2,32 т

Валовий викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа):

Eсажі = 10-6kсажіQвугілляB = 10-6 ×2305,9 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,057 т

Валовий викид неметанових летких органічних речовин (НМЛОР):

EНМЛОР = 10-6kНМЛОРQвугілляB = 10-6 × 600,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,0149 т

Податкові зобов’язання (ПЗ) за викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля за звітний період:

ПЗ = 0,0025 т х 1968,65 грн./т + 0,062 т х 1968,65 грн./т + 0,046 т х 74,17 грн./т + 0,00003 т х 3224,65 грн./т + + 0,000025 т х 111,26 грн./т + 2,32 т х 0,33 грн./т + 0,057 т х 74,17 грн./т + 0,0149 т х 111,26 грн./т = 137,14 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс
 — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1264 — Закон України від 25.06.91 р. № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища». Положення № 32 — Положення про Мінекології України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. № 32