Новини
Тема: Податок на прибуток

Дата виникнення заборгованості в іноземній валюті з метою перерахунку курсових різниць

На яку дату виникає заборгованість в іноземній валюті з метою перерахунку курсових різниць за отриманими/відвантаженими товарами (роботами, послугами)?


Відповідно до пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) — у складі витрат платника податку.

Згідно з пунктами 7 та 8 ПБО 21 на кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу, немонетарні статті, відображені за історичною собівартістю, зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції, немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу.

Отже, згідно з пунктами 7, 8 ПБО 21 тільки монетарні заборгованості, виражені в іноземній валюті, за товарами (роботами, послугами) підлягають перерахунку, а саме: дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями, кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками.

Відповідно до п. 5 ПБО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Визнану дебіторську заборгованість підприємство має обліковувати як поточну чи довгострокову — залежно від того, коли планується її погашення.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відповідно до пунктів 5 та 11 ПБО 11 належить до поточних зобов'язань. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Враховуючи викладене, дебіторська й кредиторська заборгованості в іноземній валюті перераховуються на дату балансу та на дату здійснення розрахунків. Різниця між оцінками дебіторської та кредиторської заборгованостей визнається курсовою різницею з відповідним включенням до складу витрат або доходів платника податку. Дата визнання заборгованості в іноземній валюті за отримані/відвантажені товари (роботи, послуги) з метою перерахунку курсових різниць визначається згідно з нормами ПБО 10 та ПБО 11.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua