Податок на прибуток

Головне підприємство та його відокремлені підрозділи

Формування доходів головного підприємства та його відокремлених підрозділів

Відповідно до пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу відокремлені підрозділи слід розуміти у значенні, визначеному Цивільним кодексом. За ст. 95 Цивільного кодексу філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза її місцезнаходженням, який здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Відокремлені підрозділи підприємства мають право укладати договори на поставку товарів (робіт, послуг) і залишати кошти, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг), у межах кошторису, що має передбачатися у статутних документах головного підприємства та у положенні про відокремлений підрозділ підприємства.

Таким чином, дохід відокремлених підрозділів складається із сум перевищення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), одержаних на їх розрахунковий субрахунок, над сумами коштів, перерахованих головному підприємству у звітному періоді.
Витрати відокремленого підрозділу формуються згідно зі статтями кошторису. Амортизаційні відрахування відокремленого підрозділу здійснюються на основні засоби та нематеріальні активи, які перебувають на його балансі та використовуються у господарській діяльності такого відокремленого підрозділу.

Доходи головного підприємства згідно зі статутом мають формуватися з урахуванням коштів, які надходять від відокремлених підрозділів. До витрат включаються всі витрати, понесені головним підприємством від його імені і за його рахунок, незважаючи на той факт, що окремі з них прямо пов’язані з організацією господарської діяльності відповідних відокремлених підрозділів. Амортизація в головному підприємстві нараховується на виробничі засоби та нематеріальні активи, які перебувають на його балансі та використовуються в його господарській діяльності.

Ведення обліку доходів/витрат при консолідованій сплаті податку на прибуток

Порядок нарахування податку в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку — юридичної особи визначено п. 152.4 ст. 152 Податкового кодексу.
Відповідно до цього пункту платник податку, який має у складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково, виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі витрат цього платника податку.
Відповідно до пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу відокремлені підрозділи суб’єктів господарської діяльності — юридичних осіб є платниками податку на прибуток.
Підпунктом 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу встановлено, що до складу інших доходів включається вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче за звичайну ціну, а також суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

Водночас абзацом п’ятим пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу визначено, що операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів.

Для розподілу суми консолідованого податку між відокремленими підрозділами на головному підприємстві необхідно вести окремий облік витрат у цілому по головному підприємству для складання консолідованої декларації та окремий облік витрат відокремленими підрозділами для визначення своєї частки у консолідованому податку за загальними правилами, встановленими розділом ІІІ Податкового кодексу.

Облік операції з передачі основних засобів від головного підприємства до відокремленого підрозділу

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.
Пунктом 146.13 ст. 146 Податкового кодексу визначено, що сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об’єктів основних засобів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
Згідно з п. 3 ст. 95 Цивільного кодексу філії не є юридичними особами, а тому не є суб’єктами права власності. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. При передачі основних засобів від юридичної особи (головного підприємства) своїй філії переходу права власності за ними не відбувається, а тому доходи не нараховуються.
Згідно з підпунктами 135.5.4 та 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу до інших доходів включається, зокрема, вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче за звичайну ціну, крім випадків, коли операції з надання/отримання проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.
При передачі основних засобів юридичною особою (головним підприємством) своєму відокремленому підрозділу право власності на них не передається, відокремлений підрозділ тільки наділяється ними для провадження господарської діяльності, а тому така передача не є безоплатним отриманням основних засобів.
Таким чином, операція з передачі основних засобів головним підприємством відокремленому підрозділу не призводить до збільшення доходів і витрат у юридичної особи (головного підприємства) та у відокремленого підрозділу (філії).
Відповідно до п. 144.1 ст. 144 Податкового кодексу амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів для використання їх у господарській діяльності. Тому право на нарахування амортизації має той платник податку на прибуток, яким фактично було понесено витрати на придбання основних засобів і у якого вони обліковуються на балансі.

Порядок підписання електронної форми Розрахунку податкових зобов’язань з консолідованої сплати податку на прибуток підприємства

Форму Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (далі — Розрахунок) затверджено наказом № 36, яким передбачено, що Розрахунок має бути підписаний керівником підприємства, головним бухгалтером і керівником відокремленого підрозділу. Для подання такого Розрахунку на паперових носіях усі три підписи є обов’язковими.
При поданні податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку із накладанням електронного цифрового підпису слід керуватись Інструкцією № 233 з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.
Відповідно до п. 7.1 розділу ІІІ Інструкції № 233 накладання електронного цифрового підпису здійснюється у такому порядку: першим накладається електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера), другим — керівника, третім — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податків.
Посилений сертифікат електронного цифрового підпису видається акредитованими центрами сертифікації ключів з прив’язкою реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта посадової особи до коду ЄДРПОУ.
Ідентифікація податкової звітності платника податків відбувається за комбінацією реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта власника підпису та коду ЄДРПОУ.
Отже, для подання Розрахунку в електронній формі відокремленими підрозділами посадовим особам, які мають право підпису, необхідно отримати електронні цифрові підписи в комбінації з кодом ЄДРПОУ кожного відокремленого підрозділу (якщо податкову звітність підписуватимуть посадові особи головного підприємства), а також електронні печатки для кожного відокремленого підрозділу. Порядок накладання електронного цифрового підпису, у тому числі для Розрахунку, визначено в п. 7.1 розділу ІІІ Інструкції № 233, тобто без електронного цифрового підпису керівника філії (відокремленого підрозділу). Якщо податкову звітність підписують посадові особи відокремленого підрозділу, порядок накладання електронного цифрового підпису є таким: першим накладається електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) відокремленого підрозділу, другим — керівника, третім — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податків — відокремленого підрозділу.