Податок на прибуток

Спільна діяльність

Відповідно до ст. 1130 Цивільного кодексу за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. За договором простого товариства сторони (учасники) зобов'язуються об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети (ст. 1132 Кодексу).

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі кошти, інше майно, професійні й інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація і зв'язки. Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає з договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника здійснюється за погодженням між учасниками (ст. 1133 Цивільного кодексу).

Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом (ст. 1134 цього Кодексу).

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу взяття на облік договору або угоди про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік такого учасника як платника податків — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору або угоди згідно з Порядком, затвердженим наказом № 979. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами відповідно до умов договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів (підпункти 153.14.2 та 153.14.5 п. 153.14 ст. 153 Кодексу).

Згідно з пп. 136.1.3 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу для визначення об'єкта оподаткування не враховуються грошові або майнові внески відповідно до договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

Внесення платником податку — учасником спільної діяльності майна як внеску (товарів, основних засобів, нематеріальних активів) відображається у податковому обліку такого платника як продаж такого майна. Вартість такого майна визначається на рівні вартості, що зафіксована в договорі про спільну діяльність. Майно, отримане платником, уповноваженим вести облік результатів спільної діяльності, від іншого учасника цієї діяльності з метою його подальшого використання, вважається придбаним і, відповідно, його вартість може бути враховано при визначенні результатів спільної діяльності у порядку, встановленому розділом ІІІ Податкового кодексу (вартість товарів можна включити у собівартість реалізованих товарів на дату визнання доходів від продажу таких товарів, а основні засоби та нематеріальні активи може бути визнано як окремі об'єкти амортизації).

Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до/або під час такої виплати. У разі якщо протягом звітного періоду витрати спільної діяльності перевищують доходи від такої діяльності, збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності.