Податок на прибуток

Фінансовий та оперативний лізинг (оренда) майна

Передача майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі: орендодавець збільшує доходи, а в разі передачі основних засобів прирівнює до нуля балансову вартість відповідного об'єкта основних засобів, орендар включає вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування процентів відповідно до договору) до основних засобів з метою амортизації за наслідками податкового періоду, в якому відбувається така передача.

При нарахуванні лізингового платежу на частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу) за наслідками податкового періоду, у якому здійснюється таке нарахування, орендодавець збільшує доходи, а орендар збільшує витрати.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

  • об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75% його первісної вартості, а орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;
  • балансова (залишкова) вартість об'єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25% первісної вартості такого об'єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору;
  • сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її;
  • майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Платник податкуорендар, що повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, повинен припинити нарахування амортизації на такий об'єкт починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації об'єкта лізингу, та відобразити у податковому обліку операцію з продажу за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, не сплачених за такий об'єкт лізингу на дату такого повернення.

Отриманий орендодавцем об'єкт фінансового лізингу залежно від напряму подальшого використання буде визнано або як об'єкт основних засобів, вартість якого підлягає амортизації, або як придбаний для подальшого продажу товар.

Передача майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. Орендодавець збільшує суму доходів, а орендар — суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Документами при здійсненні операцій з оперативної оренди є: договір, оформлений належним чином; акт приймання-передачі майна (наприклад, передача автотранспорту в оперативну оренду); акт приймання-передачі наданих послуг (оренда автотранспорту); рахунок, що надається орендодавцем для оплати зазначених послуг, тимчасовий реєстраційний талон та інші документи, які підтверджують виконання послуг.

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) як окремий об'єкт амортизації.

Сума витрат, пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, належить до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення було здійснено, а сума перевищення збільшує первісну вартість відповідної групи основних засобів.

У разі якщо договір оперативної оренди/лізингу зобов'язує або дає змогу орендарю здійснювати ремонти/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, частина вартості таких ремонтів/поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати, амортизується орендарем як окремий об'єкт.

Строк амортизації вартості ремонтів/поліпшень орендованого майна (у сумі, що перевищує віднесену на витрати), що амортизується таким орендарем як окремий об'єкт, не може бути менше строку, визначеного в наказі по підприємству, а також установленого в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

У разі повернення орендарем об'єкта оперативного лізингу/оренди орендодавцю внаслідок закінчення дії лізингового/орендного договору орендар у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації такого об'єкта основних засобів.

Якщо орендодавець здійснює компенсацію витрат, понесених орендарем на ремонт/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, то орендар повинен суму такої компенсації включити до доходів за датою їх визнання згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Витрати платника податку, пов'язані з проведенням експертної оцінки об'єктів основних засобів іншої особи, у тому числі орендованих, не є витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого платника, а тому не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток.