Податок на прибуток

Визначення строків корисного використання об'єктів основних засобів

Який порядок визначення строків корисного використання об'єктів основних засобів?


Строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III Податкового кодексу визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу.

Підпунктом 145.1.3 цього пункту встановлено, що при визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати: очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта й інші фактори.

Згідно з пп. 145.1.4 зазначеного пункту строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в п. 145.1 ст. 145. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується виходячи з нового строку корисного використання починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

Відповідно до п. 146.2 ст. 146 Податкового кодексу амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу, помісячно починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення і консервації.

Таким чином, у зв'язку з проведенням в обов'язковому порядку інвентаризації станом на 01.04.2011 р. платникам податку на прибуток для визначення строку корисного використання потрібно враховувати критерії, визначені пп. 145.1.3 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу. З 01.04.2011 р. строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію (дати взяття на баланс у платника податку) (п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу). При цьому строки корисного використання об'єктів основних засобів мають переглядатись у зв'язку зі зміною очікуваних економічних вигід від їх використання. Ці строки переглядаються з урахуванням загального строку корисного використання (визначається підприємством) та строку, протягом якого об'єкти основних засобів були у використанні, але вони не можуть бути меншими, ніж визначено в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.