Лист
Тема: Податок на прибуток

Удосконалено порядок застосування пільг з податку на прибуток

З 1 квітня 2012 р. набрали чинності зміни, внесені Законом № 4453 до абзацу «в» п. 17 та п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Цими змінами з метою застосування уніфікованих підходів до надання пільг та їх використання платниками податку на прибуток підприємств установлено, що тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 р. звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії.

Зауважимо, що до внесення Законом № 4453 вищезазначених змін до Податкового кодексу звільнявся від оподаткування прибуток цих самих підприємств, але отриманий від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії. Це призводило до викривлення економічної суті встановленої Верховною Радою України податкової пільги, оскільки вона могла застосовуватися не тільки виробниками, а й тими підприємствами, які здійснюють продаж такої енергії.

Отже, починаючи з 01.04.2012 р. пільгами щодо оподаткування прибутку вже не можуть скористатися підприємства галузі електроенергетики, які поряд з відновлювальними джерелами для виробництва електричної енергії використовують інші стандартні джерела.

Крім того, Законом № 4453 внесено зміни до п. 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, якими визначається порядок застосування пунктів 15 — 19 цього підрозділу.

Насамперед зазначимо, що цими положеннями надано чітке формулювання поняття вивільнених коштів.

Зокрема, встановлено, що вивільнені кошти — це суми податку, які внаслідок застосування пунктів 15 — 19 цього підрозділу не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку.

Водночас передбачено, що ці кошти мають бути використані за цільовим призначенням, а саме: спрямовані таким платником податку на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництв (надання послуг), впровадження новітніх технологій, пов’язаних з основною діяльністю такого платника податку, та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за такими кредитами.

Новацією для платників податку, які підпадають під дію пунктів 15 — 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, є те, що змінами, внесеними Законом № 4453 до п. 21 цього підрозділу, таким платникам дозволено за рахунок вивільнених коштів повертати й ті кредити, що були отримані до дати набрання чинності Податковим кодексом. При цьому якщо платником податку для погашення кредиту, використаного на зазначені цілі, та сплати процентів за ним отримано кредит (кредити) рефінансування, то для цілей цього пункту враховуються лише суми, які сплачуються платником за кредитом (кредитами) рефінансування.

Звісно, вищезазначені напрями використання коштів, вивільнених у платника податку від оподаткування, мають бути пов’язані виключно з тією діяльністю, прибуток (дохід) від здійснення якої звільняється від оподаткування.

♦ Приклад 1

Підприємство легкої промисловості (група 19 КВЕД ДК 009:2005), яке відповідно до абзацу «б» п. 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу користується пільгами в оподаткуванні прибутку, отриманого від основної діяльності, вирішило провести переоснащення матеріально-технічної бази гуртожитку (реконструкцію будівлі, ремонт тощо), в якому проживають працівники цього підприємства, за рахунок коштів, вивільнених від оподаткування. У цьому випадку кошти, спрямовані на зазначені цілі, не матимуть цільового використання, оскільки проведення зазначених робіт безпосередньо не пов’язане з господарською діяльністю підприємства.

Зауважимо, що для цілей оподаткування суми вивільнених коштів визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

Щодо встановлення порядку цільового використання сум вивільнених коштів, то, як і раніше, такі повноваження залишено за Кабінетом Міністрів України.

Новацією є й те, що Законом № 4453 встановлено граничний термін для використання вивільнених коштів, який становить 1095 днів із дати закінчення періоду, за результатами якого платник податку залишив ці кошти в своєму розпорядженні.

При цьому слід ураховувати, що залишок вивільнених та невикористаних коштів розраховується за підсумками кожного звітного (податкового) періоду, в яких платником податку було отримано звільнення від оподаткування податком на прибуток.

♦ Приклад 2

За підсумками I кварталу 2012 р. сума коштів, вивільнених від оподаткування, становить 15 000 грн., за підсумками півріччя — 5000 грн., за три квартали — 0 грн., за 2012 р. — 20 000 грн.

У даному випадку 15 000 грн. необхідно використати впродовж 1095 днів, відлік яких починається з 01.04.2012 р., але за підсумками півріччя 2012 р. (наростаючим підсумком) сума вивільнених коштів становитиме вже 5000 грн., проте строк відліку використання цих коштів залишається з 01.04.2012 р.

За підсумками трьох кварталів сума вивільнених коштів становить 0 грн., тобто всі кошти використано. За підсумками року — 20 000 грн. Строк відліку граничного терміну використання коштів, вивільнених від оподаткування, за підсумками 2012 р. починається з 01.01.2013 р.

У разі якщо протягом зазначеного строку (1095 днів) кошти, вивільнені від оподаткування, не будуть використані, то після закінчення зазначеного періоду платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, в якому спливає граничний термін використання сум вивільнених коштів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до норм Податкового кодексу.

Змінами, внесеними Законом № 4453, для платників податку, які підпадають під дію пунктів 15 — 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, визначено окремий, відмінний від загальних правил, порядок визначення курсової різниці щодо суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті.

Цим порядком установлено, що для зазначеної категорії платників податку визначення курсових різниць від перерахунку заборгованості (зобов’язання), вираженої в іноземній валюті, яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквіваленті, що виникає за операціями, пов’язаними з діяльністю, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування (у тому числі із створенням та переоснащенням матеріально-технічної бази), здійснюється на суму повного або часткового погашення заборгованості (зобов’язання) на дату здійснення такого погашення. Фінансовий результат, отриманий внаслідок перерахунку такої заборгованості (зобов’язання), обліковується разом з результатами діяльності платника податку, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування, відповідно до п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу щодо ведення окремого обліку.

Це означає, що перерахунок курсових різниць такими платниками податку на дату балансу вже не провадиться.

Водночас зазначимо, що суми заборгованості (зобов’язання), за якими визначення курсових різниць здійснюється на дату погашення, що обліковуються як не погашені станом на 31.03.2012 р., підлягають перерахунку на зазначену дату за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, який діяв на день виникнення такої заборгованості.

Результати такого перерахунку мають відображатися в додатку ПЗ «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 1213, за звітний (податковий) період I квартал 2012 р.