Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік виплати дивідендів

Дивіденди — це платіж, який здійснює юридична особа — емітент корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

До дивідендів прирівнюється також платіж, який проводить державне унітарне, комерційне, казенне чи комунальне підприємство на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства; платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу такого фонду. При цьому позитивне або від'ємне значення об'єкта оподаткування, розраховане згідно з розділом III Податкового кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів.

Починаючи з II кварталу 2011 р. оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу.

Емітент корпоративних прав може виплачувати дивіденди їх власнику незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, наведеними у ст. 152 цього Кодексу.

При цьому емітент корпоративних прав, який приймає рішення виплачувати дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, визначеної згідно з п. 151.1 ст. 151 вищезазначеного Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

У разі виплати дивідендів у формі іншій, ніж грошова (крім випадків, передбачених пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу), базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами.

Авансовий внесок є невід'ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється при репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм ст. 160 Податкового кодексу або чинних міжнародних договорів України.

Згідно з нормами пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є він платником податку на прибуток або має пільги зі сплати податку, чи застосовує ставку податку іншу, ніж встановлено п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу (крім платників податку, які підпадають під чинність п. 156.1 ст. 156, тобто страховиків). Суб'єкти господарювання, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, відповідно до розділу XIV цього Кодексу авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів не сплачують.

Авансовий внесок, передбачений пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, не справляється у разі виплати дивідендів: фізичним особам; у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента. У такому разі не має значення, чи було такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровано (відображено у зміні до статутних документів) (пп. 153.3.5 цього пункту).

Не справляється авансовий внесок у випадках, коли дивіденди виплачуються на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються у межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат таких дивідендів перевищує суму отриманих цією компанією дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, тобто на суму таких «понадлімітних» дивідендів слід нарахувати і сплатити до бюджету авансовий внесок.

З метою оподаткування материнська компанія дивіденди, отримані нею від інших осіб, та дивіденди, сплачені на користь власників корпоративних прав такої компанії, має обліковувати наростаючим підсумком, а також відображати у податковій звітності в порядку, визначеному центральним податковим органом.

Авансовий внесок не справляється при виплаті дивідендів управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.

Законом № 4057 доповнено ст. 153 Податкового кодексу новою нормою, відповідно до якої з 01.01.2012 р. авансовий внесок, передбачений пп. 153.3.2 п. 153.2 цієї статті, не справляється у разі виплати дивідендів платником податку, прибуток якого звільнено від оподаткування згідно з положеннями цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.

Якщо платник податку — емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство протягом звітного періоду сплатив авансовий внесок у зв'язку з нарахуванням дивідендів, то він зменшує суму нарахованого податку у цьому періоді на суму попередньо сплаченого авансового внеску. Не дозволяється проводити зазначений залік з податком, передбаченим п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу (йдеться про об'єкт оподаткування від діяльності страховика).

Попередньо сплачений протягом звітного періоду авансовий внесок при виплаті дивідендів враховується при розрахунку податкового зобов'язання цього звітного періоду таким чином: якщо сума авансового внеску перевищує суму податкових зобов'язань підприємства — емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, то сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду — на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів (пп. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 вищезазначеного Кодексу).

Дивіденди, отримані юридичною особоюнерезидентом від резидента, вважаються доходами, одержаними нерезидентом із джерелом їх походження з України. Тому резидент, що виплачує дивіденди на користь такого нерезидента, зобов'язаний утримати податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинність (п. 160.2 ст. 160 цього Кодексу).

Платниками авансового внеску з податку на прибуток у разі виплати дивідендів своїм акціонерам (власникам) є платники податку, які на період з 01.04.2011 р. до 01.01.2016 р. застосовують ставку 0 відсотків з цього податку згідно з п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу. Такі платники при виплаті дивідендів зобов'язані нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у порядку, встановленому пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу, за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151 Кодексу, за звітний податковий період, у якому здійснювалось нарахування та виплата дивідендів.

Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку (пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу).

Згідно з п. 25 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу сума перевищення авансового внеску з податку на прибуток підприємств, попередньо сплаченого платником до дати набрання чинності розділом III цього Кодексу, у зв'язку з нарахуванням дивідендів відповідно до пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7 Закону про прибуток над сумою податкових зобов'язань з цього податку такого платника, що утворилася станом на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу, враховується в майбутніх податкових періодах згідно з п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу.

Однак при визначенні об'єкта оподаткування сума виплачених платником податку на прибуток підприємств дивідендів та/або прирівняних до них платежів не включається до складу витрат.