Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва

У зв'язку зі зверненнями, які надійшли до «Вісника», щодо соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань пропонуємо розглянути зазначену нижче консультацію.

Виходячи з норм ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для роботодавців встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

Відповідно до ст. 241 Закону № 1105 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за текстом — Фонд) має право, зокрема, відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності та проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

Постановою № 30 передбачено порядок віднесення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за текстом — робочий орган виконавчої дирекції Фонду) страхувальників, зазначених у розділі другому цієї постанови, до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності наданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

На підставі відомостей про страхувальника, отриманих від відповідного органу Пенсійного фонду України, в яких містяться дані щодо основного виду економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає до органу Пенсійного фонду України повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва.

У разі незгоди з установленим класом професійного ризику виробництва страхувальник має право протягом 10 робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду України повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску звернутись до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду з проханням про перегляд установленого класу професійного ризику виробництва. При цьому страхувальник подає до робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяву за формою, передбаченою Порядком № 30, у якій зазначає основний вид економічної діяльності.

Страхувальники повинні щороку інформувати відповідні робочі органи виконавчої дирекції Фонду про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), про зміни технології робіт або виду економічної діяльності. З цією метою страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (за текстом — відомість розподілу) за формою, передбаченою Порядком № 30.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щороку на підставі відомості розподілу здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

Зміна підприємством виду економічної діяльності

У разі зміни виду економічної діяльності підприємства робочий орган виконавчої дирекції Фонду відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

Виходячи з норм п. 3.10 Порядку № 30 у разі зміни основного виду економічної діяльності за даними відомості розподілу, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої дирекції Фонду проводиться перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

У разі прийняття рішення щодо зміни класу професійного ризику виробництва на підставі даних відомості розподілу або за результатами перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає до відповідного органу Пенсійного фонду України повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого ст. 8 Закону про ЄСВ, і дати зміни класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 30.

Випадки, за яких підприємство може бути віднесено до вищого класу професійного ризику виробництва

Відповідно до абзацу четвертого ст. 47 Закону № 1105 у разі систематичного порушення нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці згідно із законодавством підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду може бути віднесено на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику виробництва. У свою чергу це призведе до встановлення більшого розміру єдиного внеску.

Водночас такий захід може мати і зворотну дію з початку фінансового року, зокрема, у разі проведення атестації та затвердження заходів щодо покращення умов праці.

Проведення перевірок достовірності наданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду мають право здійснювати перевірки достовірності наданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

Планова перевірка проводиться відповідно до квартальних планів, які розробляються робочими органами виконавчої дирекції Фонду з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджених постановою № 540.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва5 робочих днів.

Позапланові перевірки страхувальників проводяться робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах, визначених частиною першою ст. 6 Закону № 877.

Порядком № 30 передбачено, що у випадку коли під час перевірки страхувальника з'ясувалося, що страхувальником нараховувався та сплачувався єдиний внесок не за основним видом економічної діяльності, йому повідомляється новий клас професійного ризику виробництва з урахуванням фактичного основного виду економічної діяльності з початку року, наступного за тим, в якому під час перевірки було виявлено зміну виду економічної діяльності.

При цьому якщо під час перевірки страхувальника з'ясувалося, що за період до 01.01.2011 р. ним сплачувалися страхові внески не за основним видом діяльності, чи виявлено суми коштів, на які страхувальником не нараховано страхові внески, або не прийнято до заліку витрати, йому призначається новий розмір страхового тарифу і проводиться відповідне донарахування страхових внесків з фінансовими санкціями згідно із законодавством, що діяло до 01.01.2011 р. Суми донарахованих страхових внесків та пені страхувальник повинен сплатити окремим платіжним дорученням на рахунок відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду в десятиденний термін з дня складання акта перевірки.

Ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва

Результати перевірок страхувальників реєструються в автоматизованій системі збору, накопичення та обробки даних про страхувальників-роботодавців і добровільно застрахованих осіб, яка використовується з метою забезпечення ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва Фондом та формується згідно з Порядком № 59.

Облік заборгованості зі сплати страхових внесків та її стягнення

Відповідно до абзацу шостого п. 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01.01.2011 р., у тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких станом на 01.01.2011 р. не настав, та відповідних штрафних санкцій за Фондом зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими він був наділений до набрання чинності Законом про ЄСВ.

Згідно з постановою № 31 стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 01.01.2011 р., у тому числі страхових внесків, строк сплати яких станом на 01.01.2011 р. не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду здійснюються відповідно до Інструкції № 36.

Подання у 2012 році звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів

Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду, наведений за формою у додатку до постанови № 31, заповнюється страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду, що утворилася станом на 01.01.2011 р., і подається до повного її погашення до робочих органів виконавчої дирекції Фонду щокварталу до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня.

Слід зазначити, що табл. 2 цього звіту заповнюється страхувальниками, які на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду, пов'язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати, що утворилася станом на 01.01.2011 р., починаючи з 01.04.2001 р.