Новини
Тема: ПДФО

Як визначити членів сім’ї фізичної особи з метою заповнення нею додатка 7 до податкової декларації?

Відповідно до п. 8.7 Інструкції № 1395 у рядку 7 додатка 7 до податкової декларації зазначаються відомості щодо членів сім’ї декларанта (ступінь родинного зв’язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті)).

Для визначення членів сім’ї осіб, зазначених у абзаці першому п. 3 розділу II Інструкції № 1395 (крім народних депутатів України), слід керуватися Сімейним кодексом України від 10.01.2002 р. № 2947-III (далі — Сімейний кодекс).

До членів сім’ї народного депутата України належать дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти.

У додатку 7 до податкової декларації суддя зазначає відомості стосовно членів його сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов’язаний спільним побутом.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Сімейного кодексу сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 6 Сімейного кодексу).


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб

Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Сергія НАУМОВА