Інші податки
Тема: Нариси з історії

Податкова реформа незалежної України (закінчення)

(Закінчення. Початок див. у № 11 — 23, 25 — 30, 35 — 36/2011)

У 1991 р. з розпадом Радянського Союзу Україна стала на шлях самостiйного державного розвитку, взявши курс на побудову ринкової економiки. Отримавши у спадок вiд колишнього ладу спотворену структуру економiки, країна опинилася перед необхiднiстю докорiнної перебудови усiх без винятку сфер життєдiяльностi держави.


Однiєю із складових такої перебудови є проведення податкової реформи в Українi. З появою нових форм власностi та методiв господарювання стара податкова система перестала вiдповiдати вимогам часу i не могла забезпечити потреби держави та громадян.

Першi кроки до створення сучасної податкової служби було зроблено в 1990 р., коли пiдприємництво в колишнiй Радянськiй Українi тiльки-но почало зароджуватися. В той час на базi вiддiлiв державних доходiв у фiнансових органах було створено податковi iнспекцiї, що пiдпорядковувалися Мiнiстерству фiнансiв України. Через збiльшення кiлькостi приватних структур, зростання обсягiв фiнансових оборотiв податковi органи намагалися вдосконалювати власну структуру та методи роботи.

Проте поверхневi, часто необгрунтованi дiї в роботi податкових органiв не давали вiдчутних результатiв. У країнi почалося значне зростання заборгованостi по платежах до бюджету, неконтрольований вивiз капiталу за кордон, створення тiньового сектора економiки. За таких умов податкова служба вже не могла повною мiрою виконувати функцiї, покладенi на неї державою. Докорiнне реформування податкової системи для нашої держави стало вкрай необхiдним.

22 серпня 1996 р. Президент України Леонід Кучма пiдписав Указ «Про утворення Державної податкової адмiнiстрацiї України та мiсцевих державних податкових адмiнiстрацiй», а 30 жовтня 1996 р. — Указ «Питання державних податкових адмiнiстрацiй», за яким податкова служба України фактично набула свого органiзацiйного та структурного визначення.

Для створення сильної та мобiльної структури принципове значення тоді мало пiдпорядкування Державнiй податковiй адмiнiстрацiї пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України по боротьбi з кримiнальним приховуванням прибуткiв вiд оподаткування. Було створено спецiальну службу — податкову мiлiцiю, яка з самого початку, тiсно взаємодiючи зі структурними пiдроздiлами ДПА, пiдтвердила не лише доцiльнiсть її створення, а й необхiднiсть подальшого розвитку. У липнi 2001 р. було створено Департамент боротьби з вiдмиванням доходiв, одержаних злочинним шляхом.

За цi роки докорiнно змiнилася структура податкової служби, видiлено додатковi джерела фiнансування для створення та розвитку матерiально-технiчної бази служби. Для керiвництва податкової служби безперечним є той факт, що спецiалiсти, якi забезпечують надходження більшої, вагомої частини доходів держави, повиннi мати пристойнi заробiтки, правовий захист та належні умови працi.

Для пiдвищення ефективностi роботи податкових органiв, забезпечення найбiльш рацiонального використання трудових i фiнансових ресурсiв Державною податковою адмiнiстрацiєю розроблено Програму модернiзацiї податкової служби України, утворено Департамент розвитку та модернiзацiї державної податкової служби.

Однiєю із серйозних проблем податкової служби є пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв. Адже дiяльнiсть працiвника податкової служби багатогранна. Сучасний податкiвець повинен розуміти й аналiзувати економiчнi процеси та закони, знати фiнансове, господарське, бюджетне та кримiнальне право, добре володiти комп’ютером, мати знання з психологiї тощо. За цi роки при Державнiй податковiй адмiнiстрацiї було розроблено й створено систему пiдготовки та перепiдготовки кадрiв.

Гордiстю податкової служби є її вищий навчальний заклад — Національний університет державної податкової служби України в м. Ірпіні, що цього року відзначив 90-річчя утворення як навчального закладу.

Податковi органи країни забезпечують надходження понад 80% усiх доходiв державного та мiсцевих бюджетiв. При цьому вони здiйснюють контроль та адмiнiстрування 23 податкiв та зборiв до бюджетiв усiх рiвнiв і державних цiльових фондiв. Найвагомішими джерелами доходiв є податок на прибуток пiдприємств, податок на додану вартiсть, податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок та збори за використання природних ресурсiв, плата за землю.

Працiвники податкової служби обслуговують близько 1,63 млн. платникiв податків — юридичних осiб та 2,43 млн. фiзичних осiб — підприємців.

З метою попередження перетікання готiвкових коштiв до тiньової економiки Державна податкова адмiнiстрацiя України брала безпосередню участь у впровадженнi контрольно-касових апаратiв та комп’ютерних систем.

Одним iз основних напрямiв дiяльностi ДПА України є законодавчi iнiцiативи. Податкiвцi безпосередньо беруть участь у розробцi проектiв законодавчих та нормативних актiв. З 1997 р. за участю висококвалiфiкованих фахівців було розроблено понад 200 проектiв нормативно-правових актiв.

13 липня 2000 р. Президент України пiдписав Указ «Положення про Державну податкову адмiнiстрацiю України», в якому наголошується, що ДПА забезпечує реалiзацiю єдиної державної податкової полiтики.

Враховуючи важливу роль державної податкової служби у забезпеченні реалізації податкової політики держави, боротьбі з податковими злочинами та правопорушеннями, у 2005 р. Указом Президента України було встановлено День працівника державної податкової служби України, який відзначається щороку 2 липня.

Державна податкова адмiнiстрацiя iнiцiювала прийняття Податкового кодексу України. Протягом майже 10 рокiв велася напружена робота з пiдготовки цього важливого документа.

2 грудня 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс, 3 грудня документ підписав Президент України Віктор Янукович, а 4 грудня текст Податкового кодексу України офіційно було оприлюднено в газеті «Голос України».

21 вересня 2011 р. Кабінет Міністрів України постановою № 981 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» визначив «утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби, реорганізувавши шляхом злиття, перетворення і приєднання державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, державні податкові інспекції у районах, містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах, спеціалізовані державні податкові інспекції, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції» (див. рубрику «Документи, роз’яснення» на с. 4).

…Аналiзуючи iсторичне минуле, зазначимо, що за певних обставин податки можуть бути вирiшальним чинником розвитку суспiльства в цiлому — допомогати йому виходити з кризового стану або, навпаки, кидати в кризу, змiцнювати iснуючу владу чи спричиняти її падiння.

Податки можуть бути iнструментом впливу на зростання економiчної ефективностi й економiчного прогресу суспiльства, сприяти розвитку передових технологiй, нових галузей економiки, конкурентоспроможних галузей на свiтовому ринку.

Врештi, необхiдно формувати суспiльну свiдомiсть доброзичливого ставлення до податкiв, до обов’язку їх сумлінної сплати. При цьому платники податкiв обов’язково повиннi бачити суспiльну ефективнiсть їх сплати i вiдчувати цю ефективнiсть особисто. Тiльки дотримуючись принципу «Я дбаю про країну, а потiм країна дбає про мене», можна побудувати могутню економiчно розвинуту державу.

Основними завданнями податкової служби України на сьогоднi визначено:

  • здiйснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильнiстю обчислення, повною i своєчасною сплатою до бюджетiв, державних цiльових фондiв податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), а також неподаткових платежів, установлених законодавством;
  • роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платникiв податкiв;
  • запобiгання злочинам та iншим правопорушенням, вiднесеним законом до компетенцiї податкової мiлiцiї, їх розкриття, припинення, розслiдування та провадження у справах про адмiнiстративнi порушення;
  • здiйснення контролю за погашенням податкової заборгованостi платниками податкiв, iнших платежiв, у тому числi тими особами, майно яких перебуває в податковiй заставi.