Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Особливості внесення спілок і асоціацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Неприбуткові установи (організації) створюються з метою здійснення діяльності з надання благодійної допомоги, просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації без мети одержання прибутків від такої діяльності.

У цій статті розглянемо порядок включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, зокрема, таких організацій (установ), як спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності.

Вимоги до установчих документів

Включення до Реєстру неприбуткових установ (організацій) та присвоєння відповідної ознаки неприбутковості здійснюються державними податковими органами на місцях на підставі поданих разом із заявою за формою № 1-РН статутних (установчих) документів.

У статутних документах  спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, які мають намір отримати статус неприбуткової установи, повинно зазначатися:

  • чиї інтереси представлятиме створена організація;
  • за рахунок яких внесків здійснюватиметься утримання.

Окрім цього, статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність (абзац четвертий п. 157.15 ст. 157 Податкового кодексу). Тобто статутні документи не повинні передбачати господарську діяльність, за винятком можливих пасивних доходів.

Порядок обліку в органах ДПС

Реєстр усіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування, згідно з положеннями ст. 157 Податкового кодексу веде центральний орган ДПС.

Наказом № 37 затверджено Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій (за текстом — Положення № 37).

Пунктом 5 розділу першого Положення № 37 установлено, що присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції.

Ознаку неприбутковості пов'язано з тим, що неприбуткові організації (установи) можуть бути включені до Реєстру лише за умови, що вони отримуватимуть доходи, визначені у ст. 157 Податкового кодексу.

Зокрема, спілкам, асоціаціям та іншим об'єднанням юридичних осіб, створеним для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, присвоюється код ознаки «0012».

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до органу ДПС за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком 1 до Положення № 37, а також копії установчих документів.

Органи ДПС можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

За результатами розгляду заяви, установчих документів органом ДПС за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру; відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру; присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості, про що повідомляється такій неприбутковій установі або організації.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій органами ДПС (абзац другий п. 157.12 ст. 157 Податкового кодексу).

У разі порушення норм цього Кодексу чи інших законодавчих актів про неприбуткові установи та організації органом ДПС приймається рішення про виключення такої установи (організації) з Реєстру.

Звільнення від оподаткування

У разі набуття статусу неприбутковості прибуток таких установ або організацій звільняється від оподаткування податком на прибуток згідно зі ст. 157 Податкового кодексу.

Зокрема, спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів, окремо виділено в абзаці «ґ» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу.

Відповідно до зазначеної норми цього Кодексу від оподаткування звільняються доходи, отримані у вигляді:

  • разових або періодичних внесків засновників і членів;
  • пасивних доходів;
  • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Крім того, відповідно до п. 157.16 ст. 157 Податкового кодексу від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Оподаткування податком на прибуток

Підпунктом 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 розділу ІІІ Податкового кодексу встановлено, що неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу, є платниками податку на прибуток із числа резидентів.

Відповідно до п. 157.11 ст. 157 вищезазначеного Кодексу у разі, якщо спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів, отримують дохід із джерел інших, ніж було зазначено вище, вони зобов'язані сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми цих доходів. При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Для того щоб не допустити порушення податкового законодавства та нарахувати податок на прибуток у зв'язку з отриманням неприбутковою організацією прибутку від неосновної діяльності, звернемо увагу на п. 157.15 ст. 157 Податкового кодексу.

Так, під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, визначену для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).

До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію та які тісно пов'язані з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або регулюється державою.

До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, визначеними в підпунктах «в» — «ґ» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.

Таким чином, у разі надання товарів та/або послуг, виконання робіт спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів, особам, які не є засновниками (членами, учасниками) такої неприбуткової установи, такі операції не належать до основної діяльності такої неприбуткової організації та підлягають оподаткуванню.

Кабінет Міністрів України може запроваджувати тимчасові обмеження на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів такого порушення, наданих особами, які оподатковуються податком на прибуток та продають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги (п.157.15 ст. 157 Податкового кодексу.)