Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Поворотна фінансова допомога у страховика: особливості оподаткування

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу фінансова допомога надається платнику податків як на поворотній, так і на безповоротній фінансовій основі.

Податковий кодекс, як і Закон про прибуток, прирівнює до безповоротної фінансової допомоги суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, яка залишається неповернутою на кінець звітного періоду, в розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Згідно з пп. 14.1.257 п.14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу поворотна фінансова допомогаце сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Як визначено у пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу, сума безповоротної фінансової допомоги включається до складу інших доходів платника податку на прибуток. Цей підпункт у частині умовно нарахованих процентів застосовується у разі, якщо допомогу отримано від платника податку на прибуток, оскільки нарахування умовних процентів залежить від статусу особи, яка надає фінансову допомогу. Якщо допомогу отримано від осіб, зазначених у пп. 135.5.5 цього пункту (неплатників податку на прибуток), то до доходу включається сума неповернутої допомоги.

Отримання фінансової допомоги страховиком

Розглянемо ситуацію, коли поворотну фінансову допомогу отримує страхова компанія. З огляду на норми пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу якщо фінансова допомога, отримана страховиком у звітному податковому періоді, залишилася неповернутою на кінець такого звітного періоду від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із цим Кодексом мають пільги з цього податку, в тому числі мають право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, така допомога включається до інших доходів, не пов'язаних зі страхуванням, які враховуються при обчисленні податку на прибуток за загальною ставкою. Зазначена сума відображається у рядку 04.10 додатка ІД до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом № 97 (за текстом — декларація).

Якщо у майбутніх звітних податкових періодах страховик повертає поворотну фінансову допомогу або її частину особі, яка її надала, то такий платник має право включити до складу витрат суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося її повернення, але з урахуванням специфіки податкового обліку страховикапропорційно питомій вазі розподілу податкових витрат.

При цьому доходи страховика не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.

У разі отримання страховою компанією поворотної фінансової допомоги від платника податку на прибуток на загальних підставах (надавач допомоги не має пільг з податку на прибуток та сплачує податок за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу), норми пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу не застосовуються. Тобто отримана поворотна фінансова допомога, як і під час дії Закону про прибуток, не належить до складу доходів отримувача.

Водночас у разі неповернення страховиком суми отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного податкового періоду до інших доходів страховика, не пов'язаних зі страхуванням, що враховуються при обчисленні податку на прибуток за загальною ставкою, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги.

Слід також звернути увагу, що положення пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) страхової компанії у разі повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Сума умовно нарахованих процентів відображається страховиком у рядку 04.11 додатка ІД до декларації, а розраховується таким чином: сума поворотної фінансової допомоги, не повернутої на кінець звітного податкового періоду, помножується на кількість днів користування цією допомогою та на облікову ставку Нацбанку України і ділиться на 365 днів.

Якщо за час користування допомогою ставка Нацбанку України змінювалася, застосовується така формула:

УП = ПФД х (Дн1 х Ос1 + Дн2 х Ос2) : 365,

де УП — умовні проценти;

Дн1 і Дн2 — кількість днів користування поворотною фінансовою допомогою протягом дії різних облікових ставок Нацбанку України у звітному податковому періоді;

Ос1 і Ос2 — облікові ставки Нацбанку України, що діяли протягом звітного податкового періоду.

♦ Приклад

Страхова компанія отримала поворотну фінансову допомогу 26.07.2011 р. від підприємства, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах. Сума такої допомоги становить 320 000 грн. Станом на 30.09.2011 р. (наприкінці ІІІ кварталу) частина фінансової допомоги в сумі 175 000 грн. залишилася неповернутою підприємству.

Розрахуємо умовно нараховані проценти за користування фінансовою допомогою на суму неповернутої фінансової допомоги: 175 000 грн. х 66 х 7,75% : 365 = 2452,40 грн.

Отже, страхова компанія зобов'язана включити до складу інших доходів за підсумками ІІІ кварталу умовно нараховані проценти в розмірі 2452,40 грн.

Надання фінансової допомоги страховиком

Розглянемо ситуацію, коли поворотну фінансову допомогу іншому суб'єкту господарювання надає страхова компанія.

Податковим кодексом запроваджено переведення страховиків на загальну систему оподаткування прибутку за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151, однак після перехідного періоду, який на цей час становить два звітні податкові роки, — з 1 квітня 2011 р. до 31 грудня 2012 р. (п. 8. підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу). Протягом цього періоду страховики сплачують податок на доходи від страхової діяльності за ставкою 3%, податок на прибуток від іншої діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, — за загальною ставкою, а також податок на прибуток за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування — за ставкою 0%.

Таким чином, згідно з нормами пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу страхова компанія на даний час не має статусу платника податку на прибуток на загальних підставах. У зв'язку з цим у разі отримання підприємством поворотної фінансової допомоги від страхової компанії таке підприємство застосовує положення зазначеного підпункту, тобто включає до складу інших доходів суму фінансової допомоги, що залишилася неповернутою на кінець звітного податкового періоду, в якому одержано цю допомогу.

При цьому для страхової компанії надання поворотної допомоги не має податкових наслідків незалежно від статусу отримувача допомоги.

Як бачимо, нормами Податкового кодексу порівняно з аналогічною нормою Закону про прибуток (пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4) змінено позицію щодо кола осіб, які не є платниками податку на прибуток на загальних підставах у цілях оподаткування поворотної фінансової допомоги. До цих осіб наразі приєдналися страховики, принаймні до 31 грудня 2012 р., адже із цієї дати є ймовірність закінчення перехідного періоду для переходу страховиків на загальну систему оподаткування.