Юридична практика
Тема: РРО. Готівковий обіг

Застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки

Суть справи. Фактичною плановою виїзною перевіркою встановлено порушення пунктів 2.3, 2.11 глави 2 Положення № 637, а саме: перевищення граничної суми розрахунків з іншим підприємством протягом одного дня (на підприємстві ліміт залишку готівки в касі не встановлено); проведення готівкових розрахунків через підзвітну особу без подання одержувачем коштів відповідних платіжних документів, які б підтверджували сплату покупцем готівки.

Звертаючись зі скаргою, підприємство просить скасувати податкове повідомлення-рішення ОДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, вважаючи, що застосування штрафних санкцій здійснено з порушенням строків, передбачених ст. 250 Господарського кодексу.

Витяг з рішення. Пунктом 2.3 глави 2 Положення № 637 визначено, що гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлює відповідною постановою Правління Нацбанку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводять виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюють розрахунки протягом дня, не обмежується. У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додають до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси. Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення між ними готівкових розрахунків перевіряють розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця) — платника готівкових коштів. Під час такої перевірки слід враховувати, що такі готівкові розрахунки можуть здійснювати підприємства (підприємці) протягом дня з іншими підприємствами (підприємцями) за одним чи кількома платіжними документами та що зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств (підприємців) із фізичними особами та інших випадків, визначених цим Положенням. Якщо готівкові розрахунки підприємства (підприємців) перевищують установлену граничну суму, то їх надлишкову суму додають розрахунково до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово (того самого дня, в який було здійснено цю операцію), а одержану суму порівнюють із затвердженим лімітом каси. Зазначені обмеження стосуються всіх видів операцій з готівкою, пов'язаних як з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), так і з позареалізаційними операціями (п. 7.46 глави 7 Положення № 637).

Постановою № 32 встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами відповідно до п. 2.3 Положення № 637 у розмірі 10 000 грн.

Пунктом 2.11 глави 2 Положення № 637 передбачено, що видачу готівкових коштів під звіт або на відрядження (далі — під звіт) здійснюють відповідно до законодавства України. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби — на строк не більше 2 робочих днів, включаючи день отримання готівкових коштів під звіт. Якщо підзвітній особі одночасно видано готівку як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення та заготівлі вторинної сировини), то строк, на який видано готівку під звіт на вирішення цих питань, може бути продовжено до завершення строку відрядження. Видачу відповідній особі готівкових коштів під звіт проводять за умови звітування нею в установленому порядку за раніше отримані під звіт суми. Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України. Під час перевірки звітів про використання коштів для вирішення господарських питань особливу увагу слід приділяти дотриманню підзвітними особами встановлених строків складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасності повернення до каси підприємств залишку невикористаних коштів (одночасно з відповідним звітом), наявності оригіналів підтвердних документів, їх погашенню тощо. Крім того, враховується, що подання звітів про використання коштів із порушенням установлених строків дозволено лише у разі тимчасової непрацездатності підзвітної особи або за інших обставин, що мають документальне підтвердження (п. 7.39 глави 7 Положення № 637).

Згідно з п. 3.4 глави 3 Положення № 637 видачу готівки з каси проводять за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можна додавати заяву на видачу готівки, розрахунки тощо. У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування та номер, ким і коли його видано. Фізична особа підписує видатковий касовий ордер або видаткову відомість про одержання готівки і зазначає одержану суму (гривень — словами, копійок — цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткову відомість складено на видачу готівки кільком особам, то ці одержувачі також пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа (п. 3.5 глави 3 Положення № 637).

Пунктом 7.3 глави 7 Положення № 637 визначено, що відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку.

Відповідно до ст. 1 Указу № 436 у разі порушення юридичними особами всіх форм власності норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касаху двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день, за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів,у розмірі сплачених коштів. Штрафні санкції, передбачені Указом № 436, застосовуються до осіб, зазначених у ст. 1 цього Указу, органами ДПС на підставі матеріалів проведених ними перевірок. Контроль за додержанням особами, зазначеними у цій статті, норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, здійснюють, зокрема, органи ДПС (статті 2, 3 Указу № 436).

Статтею 4 Господарського кодексу передбачено, що адміністративні та інші відносини управління за участі суб'єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо суб'єкта господарювання, не є предметом регулювання цього Кодексу. Адміністративно-господарські санкції можна застосовувати до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік з дня порушення цим суб'єктом установлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом. Дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначено Податковим кодексом України та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи ДПС і митні органи (ст. 250 Господарського кодексу).

Податковим повідомленням-рішенням ДПІ застосовано до підприємства штрафні (фінансові) санкції за перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі (двократний розмір суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день) та за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа, який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів (у розмірі сплачених коштів).

За результатами розгляду скарги податкове повідомлення-рішення ДПІ було залишено без змін, а скарга — без задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової
роботи ДПС України — начальник Управління апеляцій

Сергій КОНОВАЛОВ,
заступник директора Департаменту

Віталія МАРТИНОВА,
головний державний податковий ревізор-інспектор
відділу апеляцій з питань неподаткових платежів Департаменту