Оплата праці

Розрахунок відпускних

Обчислення середньої заробітної плати

При нарахуванні середньої заробітної плати за час відпусток і для виплати компенсації за невикористані відпустки використовують Порядок № 100.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарні місяці роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який відпрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

При цьому слід враховувати, що якщо 3 число, як це було в січні та травні цього року, було першим робочим днем для всіх, зазначений місяць враховуватиметься при обчисленні середньої заробітної плати для працівників, які відпрацювали на підприємстві менше року. Якщо ж працівника зараховано на роботу з 4 січня чи 4 травня цього року, зазначений місяць не враховується.

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, наприклад його прийнято на роботу 04.05.2012 р., а звільнено 29.06.2012 р. — відсутній повністю відпрацьований місяць, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу п. 4 Порядку № 100 виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. До цього періоду відноситься період, коли:

  • працівники з не залежних від них причин працювали в режимі неповного робочого тижня (наказом по підприємству працівників відділу, цеху тощо було переведено на роботу на умовах неповного робочого тижня в зв’язку з неможливістю забезпечити їх роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня);
  • було оформлено простій не з вини працівника;
  • працівникам надавались відпустки без збереження заробітної плати відповідно до статей 25, 26 Закону про відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Наприклад, працівнику надається відпустка з 01.06.2012 р., тобто розрахунковий період — червень 2011 р. — травень 2012 р., відсутні оперативні дані щодо його заробітної плати за травень 2012 р., отже, йому можуть провадити розрахунок середньої заробітної плати з урахуванням заробітної плати за травень 2011 р.

Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки або виплати компенсації за невикористані дні відпустки включаються:

  • основна заробітна плата;
  • доплати і надбавки (за понаднормову роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-погодинниками, високі досягнення в праці (високу професійну майстерність), умови праці, інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та інші);
  • виробничі премії (премії, які не мають разового характеру) та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
  • винагорода за підсумками річної роботи і за вислугу років;
  • індексація;
  • виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років включається при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, якщо зазначену винагороду нараховано в поточному році за попередній рік (п. 3 Порядку № 100).

Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Якщо ця умова не виконується і винагорода нараховується в поточному році за поточний рік, то така винагорода не включається до розрахунку середньої заробітної плати.

Виплати, які не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

При обчисленні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження у розрахунку не враховуються:

  • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
  • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
  • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
  • премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком таких премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності);
  • грошові і речові винагороди за призові місця у змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
  • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
  • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором;
  • вартість безплатно виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
  • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
  • виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
  • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
  • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
  • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
  • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
  • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

В інших випадках, коли нарахування провадяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не має заробітку не з власної вини, розрахунки здійснюються виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Дні, які не враховуються при розрахунку відпускних

Тривалість відпусток визначається незалежно від режимів та графіків роботи і розраховується в календарних днях.

Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) не враховуються при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки).

При цьому святкові та неробочі дні необхідно відрізняти від вихідних днів — суботи та неділі, які включаються при розрахунку відпустки як календарні дні.

Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2012 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться в такі святкові і неробочі дні:

  • 1 січня — Новий рік;
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 15 квітня — Пасха (Великдень);
  • 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
  • 9 травня — День Перемоги;
  • 3 червня — Трійця;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 24 серпня — День незалежності України.

Отже, у разі якщо на той період, в якому надається відпустка, припадають святкові та неробочі дні, її тривалість збільшується на кількість таких днів, проте ці дні не оплачуються.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей,
або компенсації за невикористані відпустки

Розмір середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористані дні відпустки визначають виходячи із середньоденного заробітку, який обчислюють шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових та неробочих днів (далі — с. н. дн.), установлених ст. 73 КЗпП). Отриманий результат множать на кількість календарних днів відпустки.

Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2011 р. та 2012 р. надано в таблицях 1 і 2.

Приклади обчислення сум відпускних

Приклад 1

Нарахування сум відпускних

Працівникові з 18.06.2012 р. надається щорічна відпустка на 24 календарні дні. Заробітна плата працівника за розрахунковий період з червня 2011 р. по травень 2012 р. становить 35 600,00 грн. Розрахуємо суму відпускних.

 

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 дн. – 10 с. н. дн. = 356 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

35 600,00 грн. : 356 к. дн. = 100,00 грн.

Сума відпускних становить:

100,00 грн. х 24 к. дн. = 2400,00 грн. 

Приклад 2

Якщо у розрахунковому періоді є виплати за підсумками роботи за рік

Працівника прийнято на роботу 05.10.2011 р., а у січні 2012 р. йому нараховано премію за підсумками роботи за 2011 р. у сумі 3600,00 грн. У червні 2012 р. працівник йде у щорічну відпустку на 24 календарні дні. Заробітна плата за розрахунковий період листопад 2011 р. — травень 2012 р. становить 17 800,00 грн. Розрахуємо суму відпускних.

 

Оскільки за кожний місяць розрахункового періоду включають 1/12 винагороди за підсумками роботи за рік, то до розрахунку відпускних потрапить 7/12 річної премії, тобто 2100,00 грн. (3600,00 : 12 х 7).

Визначимо суму доходу, що входить до розрахунку середньої заробітної плати:

17 800,00 грн. + 2100,00 грн. = 19 900,00 грн.

Визначимо кількість календарних днів:

213 к. дн. – 7 с. н. дн. = 206 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

19 900,00 грн. : 206 к. дн. = 96,60 грн.

Сума відпускних становить:

96,60 грн. х 24 к. дн. = 2318,40 грн. 

Приклад 3

Якщо у розрахунковому періоді є лікарняні

Працівник оформляє щорічну відпустку у червні 2012 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період: червень 2011 р. — травень 2012 р. При цьому у лютому 2011 р. він перебував на лікарняному. Заробітна плата за розрахунковий період — 47 500,00 грн., допомога по тимчасовій непрацездатності — 2750,00 грн. Як обчислити відпускні?

 

Порядком № 100 визначено, що сума допомоги по тимчасовій непрацездатності включається при розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпусток.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 к. дн. – 10 с. н. дн. = 356 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

(47 500,00 грн. + 2750,00 грн.) : 356 к. дн. = 141,15 грн.

Сума відпускних становитиме:

24 к. дн. х 141,15 грн. = 3387,60 грн.

Приклад 4

Якщо у розрахунковому періоді відбулося підвищення заробітної плати 

Працівник підприємства оформляє щорічну відпустку на 24 календарні дні у червні 2012 р. Розрахунковий період — червень 2011 р. — травень 2012 р. У січні 2012 р. на підприємстві підвищено оклади на 25%. Крім того, з січня 2011 р. по червень 2011 р. посадовий оклад працівника становив 2500,00 грн., а з липня 2011 р. по грудень 2011 р. — 2875,00 грн. Як розрахувати суму відпускних у цьому випадку?

У разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, а також премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення, коригуються на коефіцієнт її підвищення. Виходячи з відкоригованої в такий спосіб заробітної плати в розрахунковому періоді визначається середньоденний (годинний) заробіток.

Визначимо відкориговану заробітну плату:

2500,00 грн. х 1,15 х 1,25 + 2875 грн. х 1,25 х 6 міс. + 3594,00 грн. х 5 міс. = 3593,75 грн. + 21 562,50 грн. + 17 970,00 грн. = 43 126,25 грн.

Визначимо кількість днів, на яку необхідно ділити фактичний заробіток:

366 к. дн. – 10 с. н. дн. = 356 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

43 126,25 грн. : 356 к. дн. = 121,14 грн.

Сума відпускних становить:

24 к. дн. х 121,14 грн. = 2907,36 грн. 

Приклад 5

Якщо у розрахунковому періоді немає заробітку

Жінка оформляє щорічну відпустку у червні 2012 р. на 24 календарні дні одразу після відпустки для догляду за дитиною до трьох років. Посадовий оклад працівниці на день оформлення відпустки — 3200,00 грн. Як розраховуються відпускні?

Виходячи з норм Порядку № 100, якщо перед початком відпустки працівник не мав заробітку не із своєї вини, то розрахунок здійснюють на підставі установленого в трудовому договорі працівника посадового окладу (тарифної ставки) на момент здійснення обчислення.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 к. дн. – 10 с. н. дн. = 356 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

(3200,00 грн. х 12 міс.) : 356 к. дн. = 107,87 грн.

Сума відпускних становитиме:

107,87 грн. х 24 к. дн. = 2588,88 грн.

Приклад 6

Якщо у розрахунковому періоді є декретна відпустка та відпустка для догляду за дитиною до трьох років

Працівниця підприємства оформляє щорічну відпустку у червні 2012 р. на 24 календарні дні. Розрахунковий період — червень 2011 р. — травень 2012 р. У цей період вона перебувала: з 01.07.2011 р. по 04.11.2011 р. у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; з 05.11.2011 р. по 31.01.2012 р. у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Заробітна плата працівниці за червень 2011 р. та за лютий — травень 2011 р. — 33 800,00 грн., допомога по вагітності та пологах — 22 500,00 грн. Як розрахувати суму відпускних?

Пунктом 3 Порядку № 100 визначено, що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій непрацездатністі.

Оскільки допомогу по вагітності та пологах не передбачено п. 4 Порядку № 100, що регламентує перелік виплат, які не включаються при обчисленні середньої заробітної плати, зокрема, розраховують виходячи із середнього заробітку працівниці, яка хоч фактично і не працювала, але перебувала у трудових відносинах з підприємством, то така допомога включається до виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки. Тобто час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами входить до розрахункового періоду.

На відміну від відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами відпустка для догляду за дитиною до трьох років до розрахункового періоду не входить.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 к. дн. – 87 к. дн. відпустки для догляду за дитиною до трьох років – 6 с. дн. = 273 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

(33 800,00 грн. + 22 500,00 грн.) : 273 к. дн. =206,23 грн.

Сума відпускних становитиме:

206,23 грн. х 24 к. дн. = 4949,52 грн.

Приклад 7

Якщо працівника відкликали з відпустки

09.04.2012 р. працівника у зв’язку з виробничою необхідністю відкликали з відпустки, яку він оформив з 2 квітня на 24 календарні дні. Сума нарахованих відпускних становить — 3500,00 грн., а заробітна плата за квітень — 2500,00 грн. При цьому відомо, що працівник використав 7 календарних днів відпустки. Як бути у цьому випадку?

Відкликання працівника із щорічної відпустки допускається, але лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки (ст. 12 Закону про відпустки). Тож оплату невикористаних днів відпустки необхідно утримати з заробітної плати працівника за квітень.

Визначимо кількість днів невикористаної відпустки:

24 к. дн. – 7 к. дн. = 17 к. дн.

Визначимо суму відпускних за невикористані дні відпустки

3500,00 : 24 к. дн. х 17 к. дн. = 2479,00 грн.

Визначимо суму, яку слід утримати із заробітної плати квітня:

2500,00 грн. – 2479,00 грн. = 21 грн.

При наступному наданні працівнику невикористаних днів щорічної відпустки середню заробітну плату розраховують із заробітку за 12 місяців, що передують місяцю, в якому надається відпустка.

Грошова компенсація за невикористану відпустку

Грошова компенсація виплачується у разі звільнення працівника за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також за додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

При цьому в разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

Отже, при проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплатити компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо вона не надавалася працівнику, наприклад, протягом 5 — 6 років. При цьому розрахунковим періодом є середня зарплата за останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації.

За бажанням працівника компенсують частину щорічної відпустки (крім додаткової відпустки працівникам, які мають дітей), при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні.

При переведенні працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.