Інші податки
Тема: Нариси з історії

«Руська правда» — податковий кодекс Київської Русі

Податкова система в Українi розпочинає свою iсторiю з VIII — XII ст., з часiв формування давньоруської держави — Київської Русi.


Найдавнiшою системою прямих податкiв на утримання княжого двору й дружини була у Київськiй Русi данина, яка сплачувалася звичайно продуктами сiльського господарства i промислiв (хутром, воском, медом, хлiбом, шкурами тощо). Збирали данину, безпосередньо виїжджаючи на так зване полюддя (вiд «ходiння по людях»), у виглядi рiзних дарiв князю або представникам його адмiнiстрацiї («поклон», «почесть», «стан») чи «повозом», коли її привозили до Києва. Серед прямих податкiв видiляли дари (добровiльне пiдношення пiдданих), данину (плату пiдданих), оброк (плату за користування певними земельними надiлами, знаряддями працi тощо).

При зборi данини виявилися найхарактернiшi особливостi феодальної податкової системи — неврегульованiсть розмiрiв та перiодичностi збору податкiв, їх величезна кiлькiсть i рiзнорiднiсть, випадковiсть i свавiлля поборiв, збирання їх особами, що мали зацiкавленiсть у максимальнiй особистiй наживi. Усе це на практицi призводило до значних зловживань, результатом чого були заворушення i навiть повстання.

Так, за лiтописом, «... пiшов Ігор на деревлян i, перемiгши, наклав на них данину, бiльшу вiд Олегової... I добув вiн собi ще до попередньої данини, i чинив їм насильство вiн i мужi його. А взявши данину, вiн пiшов у своє мiсто Київ. Та коли повертався назад, вiн роздумував i сказав дружинi своїй: «Ідiть ви з даниною додому, а я повернусь i походжу ще». I вiдпустив вiн дружину свою додому, а сам повернувся, жадаючи бiльшого майна. Коли ж почули деревляни, що вiн знову iде, порадилися вони з князем своїм i сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по однiй всю отару, якщо не уб'ють його. Так i цей: якщо не вб'ємо його, то вiн усiх нас погубить» i деревляни, вийшовши насупроти з мiста Іскоростеня, вбили Ігоря...».

Княгиня ОльгаДружина Ігоря княгиня Ольга жорстоко помстилась деревлянам. У народi ходило багато оповiдань про те, якими способами i як люто мстилася Ольга деревлянам за смерть чоловiка. У переказах вона стала взiрцем хитрої княгинi. Проте смерть Ігоря примусила навiть хитру княгиню «уважно поставитися до справи оподаткування людностi».

З 947 р. Ольга започаткувала стабiльне стягнення податкiв, запровадивши так званi «становища» — адмiнiстративно-фiнансовi пункти для збирання данини, використавши для цього стародавнi центри сiльських громад — погости, а також «уроки» та «устави», якi визначали розмiри та змiст зборiв, що сплачувалися у той час переважно хутром. Це й була перша, вiдома iсторикам, реформа податкової системи в Українi.

За правлiння правнука Ольги князя Ярослава Мудрого було складено перший писемний звiд законiв — знамениту «Руську правду», якою детально регламентувалася система оподаткування. Одиницею оподаткування був «дим» або подвiр'я, що мало певний земельний надiл (у середньому — 15 га). 20 — 30 «димiв» становили «дворище» — об'єднання родичiв, котрi спiльно несли податковi зобов'язання. «Дворища», у свою чергу, об'єднувались у громади, на чолi яких стояли старости. Та частина населення, яка мусила сплачувати усi податки i виконувати повинностi на користь держави, називалася «чорними» людьми або «черню». До речi, першi вiдомi календарi на Київськiй Русi були пов'язанi, як i в iнших країнах свiту, саме з календами — перiодами стягнення податкiв.

Основою грошових надходжень були мита i штрафи. Бiльшiсть становили торговельнi мита: «вага» i «мiра» — за зважування i вимiр; «мит» — за провезення товарiв через мiськi застави; «перевiз» — перевезення товарiв через рiчку. «Гостинне» i «торгове» мито стягувалося за право мати склади i проводити торжища. Внутрiшня торгiвля велася переважно на торгах у спецiально вiдведених мiсцях i у чiтко визначений час. У Києвi, примiром, це були торговища на Подолi (тепер Контрактова площа), Бабин Торжок на Горi (поблизу теперiшньої Андрiївської церкви), де йшла жвава зовнiшня торгiвля. Адже через Київ проходив знаменитий шлях «iз варяг у греки».

(Далі буде)