Інші податки
Тема: Бухгалтерський облік, ЄСВ, Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, Відпустки, Пенсійне і соціальне забезпечення

Бухгалтерський та податковий облік путівок

Путівки для санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Особливості надання, використання путівок

Зазначені путівки надаються для отримання працівниками підприємств або членами їх сімей санаторно-курортного лікування (за наявності у них відповідного медичного висновку). Путівки придбаває Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) і передає підприємству для надання працівникам або членам їх сімей. Путівки можна надавати безкоштовно або з частковою оплатою працівниками у розмірі 10, 20, 30 чи 50%.

При частковій оплаті працівники вносять кошти до каси підприємства, а підприємство перераховує їх на рахунок Фонду. Крім того, оплату можна здійснювати безпосередньо на рахунок Фонду або на рахунок організації, яка утримує відповідний санаторій.

Таким чином, щодо отриманих від Фонду путівок, які потрібно передати працівникам, і отриманої від працівників часткової оплати, яку надалі перераховують на рахунок Фонду, підприємство виступає своєрідним повіреним. Це — обов'язки підприємства згідно із законодавством, адже підприємству доручено отримати і передати путівки й отримати і перерахувати кошти. Підприємство не набуває права власності ані на путівки, ані на кошти.

Особливості надання, використання путівок регламентовано Порядком № 12. Кожне підприємство обов'язково має дотримуватися наведених у цьому Порядку норм.

За отриманими та виданими працівникам або членам їх сімей путівками підприємство має щокварталу звітувати до Фонду за місцем реєстрації. Не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця подається Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів за формою Ф14-ФСС з ТВП (додаток 2 до Порядку № 4). Якщо путівки не отримували і не видавали, Звіт не подають.

Крім того, якщо від працівника було отримано часткову оплату за путівки, вона відображається в рядку 5 розділу І Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП (додаток 1 до Порядку № 4). Цей Звіт подається в такому самому порядку, як і попередній.

Взаємодію між Фондом, підприємством і працівником при прийманні-переданні путівок і коштів наведено на рисунку.

                                      Схема взаємодії між Фондом, підприємством, санаторієм і працівником

 

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 3.3 Порядку № 12 та Планом рахунків, затвердженим тим самим наказом, що й Інструкція № 291, отримані від Фонду путівки підприємство обліковує на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні». Підприємства, які застосовують Інструкцію № 291, облік ведуть на субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя». При видачі працівнику вартість путівок списується з цього субрахунку.

Отримана від працівників часткова оплата відображається записом: Дт 301 «Каса в національній валюті», Кт 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами». Перерахування коштів до Фонду — Дт 378 Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Податковий облік

Податок на прибуток

Підприємство не набуває права власності на отримані від Фонду з метою передання працівникам путівки, а також на отриману від працівників часткову оплату путівок, яка перераховується на рахунок Фонду. Приймання-передання путівок, отримання часткової оплати та перерахування її на рахунок Фонду є обов'язком підприємства згідно із законодавством.

Тому в податковому обліку податку на прибуток зазначені операції не відображаються.

Податок на додану вартість

З підстав, зазначених у попередньому підрозділі, зазначені операції не є об'єктом оподаткування ПДВ, тобто вони не відображаються в податковому обліку ПДВ.

Податок на доходи фізичних осіб

Згідно з пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податкучлена такої профспілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Таким чином, видані Фондом путівки не оподатковуються ПДФО.

Водночас вартість путівки у частині, яка надається безоплатно (компенсується за рахунок коштів Фонду), відображається у розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «156». Частина, яку оплачує працівник, у розрахунку форми № 1ДФ не відображається.

Єдиний соціальний внесок

На суму нарахованої заробітної плати ЄСВ нараховується за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Оплата путівок за рахунок коштів Фонду не належить до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції № 5).

Отже, ЄСВ не нараховується на вартість путівок, оплачених за рахунок Фонду.

♦ Приклад 1

Підприємство отримало від Фонду путівку до санаторію для свого працівника вартістю 6000 грн. Працівник оплачує 30% вартості путівки1800 грн. (6000 х 30%), які вносить до каси підприємства. Отримані кошти підприємство перераховує на рахунок Фонду. Путівка надається працівнику (табл. 1).

 

Таблиця 1. Бухгалтерський та податковий облік підприємства за прикладом 1


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Витрати

1

Отримано путівку від Фонду

Збільшено залишок на позабалансовому субрахунку 025

6000

-

2

Отримано від працівника часткову оплату путівки

301

378

1800

-

3

Перераховано часткову оплату на рахунок Фонду

378

311

1800

-

4

Передано путівку працівнику (списано з позабалансового обліку способом сторно)

Зменшено залишок на позабалансовому субрахунку 025

- 6000

-

 

Путівки за рахунок коштів підприємства

Особливості надання путівок

З метою заохочення працівників підприємство може придбавати для них путівки на відпочинок, лікування тощо. Причому путівки надаються працівникам безоплатно або працівники оплачують путівки частково.

Згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3 Інструкції № 5 вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення за рахунок коштів Фонду) у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат, як виплати у грошовій і натуральній формі включаються до фонду оплати праці.

Те саме стосується путівок, які оплачуються працівниками частково — в частині, наданій безоплатно підприємством.

Таким чином, вартість зазначених путівок є складовою оплати праці.

Слід брати до уваги, що при наданні путівки праця оплачується в натуральній формі, тобто маємо операцію з обміну праці на путівку. Це означає, що господарська операція видачі путівки має кілька складових, з яких такі дві основні:

нарахування заробітної плати в розмірі вартості путівки;

надання (продаж) путівки працівнику в рахунок оплати за нарахованою заробітною платою.

Бухгалтерський облік

Придбані путівки обліковуються на рахунку 33 «Інші кошти».

Підприємства, які застосовують Інструкцію № 291, путівки, придбані за національну валюту (гривні), обліковують на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» (для путівок, придбаних в Україні). Нарахування заробітної плати в сумі вартості путівки відображається у загальновстановленому порядку — за кредитом рахунку 66 у кореспонденції з дебетом рахунків обліку витрат, на яких обліковується оплата праці тих чи інших працівників, у складі елемента «Витрати на оплату праці»:

  • рахунок 15 «Капітальні інвестиції» — працівникам, зайнятим на будівництві (виготовленні) необоротних активів, у тому числі основних засобів;
  • рахунок 23 «Виробництво» — виробничим працівникам;
  • рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» — працівникам апарату управління цехами, дільницями тощо;
  • рахунок 92 «Адміністративні витрати» — працівникам адміністративного апарату;
  • рахунок 93 «Витрати на збут» — працівникам підрозділів, які забезпечують збут;
  • рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» — працівникам підрозділів соціальної сфери тощо.

Нарахування та утримання також відображають у загальновстановленому порядку, який прийнято для заробітної плати.

При видачі путівки роблять запис: Дт 66 Кт 331.

Податковий облік

Податок на прибуток

Нарахована працівникам зарплата у розмірі вартості путівок і нарахованих на них ЄСВ відноситься до податкових витрат на підставі п. 142.1 ст. 142 та п. 143.1 ст. 143 Податкового кодексу, у яких зазначено, що до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (даліпрацівники), які включають нараховані витрати на оплату основної та додаткової зарплати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV цього Кодексу).

Згідно з пп. 138.12.2 п. 138.12 ст. 138 Податкового кодексу такий елемент фонду оплати праці, як виплата путівкою, відображають у складі інших витрат господарської діяльності, стосовно яких розділом ІІІ цього Кодексу прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат.

Зазначимо, що надання путівки передбачається колективним договором підприємства і відноситься до інших компенсаційних і заохочувальних виплат, наданих у натуральній формі.

Податок на додану вартість

Путівка придбавається для використання в господарській діяльності, адже вона у вигляді натуральної оплати праці надається працівнику.

Отже, у загальновстановленому порядку підприємство матиме право на податковий кредит з ПДВ, а при переданні путівки має нарахувати податкове зобов'язання, виходячи з договірної вартості путівки, але не нижче за звичайні ціни (п. 188.1 ст. 188, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу).

Проте у цьому загальному правилі є один виняток.

Згідно з пп. 197.1.6 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.

Тому якщо підприємство передає путівки зазначеним у цьому підпункті особам (включаючи путівки для дітей працівників), воно не нараховує податкове зобов'язання з ПДВ. Але в цьому разі підприємство не матиме права на податковий кредит за цими путівками (п. 198.4 ст. 198 Кодексу).

Податок на доходи фізичних осіб

Повторимося: надання путівки розглядається як виплата зарплати в натуральній формі, тому й оподаткування ПДФО цієї операції має відображатися у загальновстановленому порядку, прийнятому для оподаткування зарплати.

Виплата путівкою є доходом працівника у негрошовій формі. Таким чином, базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється (п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу) за формулою

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

При ставці 15% К = 1,176471 (100 : (100 – 15)).

Утриманий з вартості наданої путівки ПДФО перераховується до держбюджету протягом банківського дня, що настає за днем її надання (пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу).

Вартість путівки, оплаченої підприємством, відображається у складі зарплати з ознакою доходу «101» у формі № 1ДФ.

Єдиний соціальний внесок

Виплата путівкою включається до фонду оплати праці. Отже, ЄСВ нараховується на таку виплату й утримується з неї у загальновстановленому порядку.

Приклад 2

Підприємство придбало путівку до будинку відпочинку за 4200 грн., в тому числі ПДВ700 грн., і надало її працівнику адміністративного апарату як заохочувальну виплату. Встановлена підприємству ставка ЄСВ становить 37%.

За даними цього прикладу сума нарахованого ЄСВ становить 1554 грн. (4200 х 37%), сума утриманого ЄСВ151,20 грн. (4200 х 3,6%), сума утриманого ПДФО718,49 грн. [(4200 х 1,176471151,20) х 15%] (табл. 2).

Таблиця 2. Бухгалтерський та податковий облік підприємства за прикладом 2


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Оплачено путівку до будинку відпочинку

685

311

4200

-

-

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної будинку відпочинку

641

644

700

-

-

3

Отримано путівку

331

685

3500

-

-

4

Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ

644

685

700

-

-

5

Відображено вартість путівки у складі витрат на оплату праці

92

661

4200

-

4200

6

Нараховано ЄСВ на вартість путівки

92

65

1554

-

1554

7

Утримано ЄСВ

661*

65

151,20

-

-

8

Утримано ПДФО

661*

641

718,49

-

-

9

Видано путівку працівнику

661

331

3500

3500

3500

10

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

661

641

700

-

-

11

Перераховано до Пенсійного фонду ЄСВ

(1554 + 151,20)

65

311

1705,20

-

-

12

Перераховано до бюджету ПДФО

641

311

718,49

-

-

*Утримання ПДФО та ЄСВ з натуральної виплати путівкою здійснюється за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) працівника за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців.

 

Путівки на оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок Фонду

Працівник може отримати для своєї дитини частково оплачувану за рахунок Фонду путівку до дитячого оздоровчого закладу.

Особливості надання путівки встановлено Порядком № 17.

Розділом ІІ цього Порядку на придбання путівки передбачено чотири варіанти фінансування.

Варіант 1


Часткове фінансування дитячого оздоровчого закладу

Частину вартості путівки дитячому оздоровчому закладу перераховує Фонд, а іншу частину — підприємство. Путівку у дитячого закладу отримує підприємство і передає її працівнику (див. приклад 3).

Варіант 2


Часткове фінансування дитячого оздоровчого закладу через страхувальника

Підприємство самостійно придбаває у дитячого оздоровчого закладу путівку для дитини свого працівника, а Фонд частково відшкодовує підприємству вартість путівки (див. приклад 4).

Варіант 3


Часткове фінансування дитячого оздоровчого закладу через організацію профспілок

 Путівки придбаває профспілка та передає працівнику. Оплачує путівку частково Фонд, іншу частину — профспілка (аналогічно прикладу 6).

Варіант 4

Придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів Фонду за повну вартість

Путівка до дитячого оздорового закладу, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, видається працівнику з частковою оплатою у розмірі 10% її вартості.

Часткова оплата вартості путівки до дитячого оздоровчого закладу вноситься працівником до каси підприємства, а за відсутності каси — на рахунок Фонду за місцем обліку підприємства (див. приклад 5).

Для перших трьох варіантів частина вартості, яка сплачується підприємством, може повністю чи частково відшкодовуватися працівником.

Бухгалтерський та податковий облік для всіх цих варіантів майже схожий з тим, що описано вище. Причому частина вартості путівки, яка фінансується за рахунок Фонду, відображається в обліку так, як описано в підрозділі «Путівки для санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» цієї статті, вартість, яка сплачується підприємством, — як описано в підрозділі «Путівки за рахунок коштів підприємства» цієї статті.

Бухгалтерський та податковий облік для першого, другого та четвертого варіантів фінансування на придбання путівки проілюструємо нижче (див. приклади 3 — 5).

Бухгалтерський та податковий облік для варіанта 3 аналогічний наведеному у прикладі 6. Тільки поряд з відшкодуванням частини вартості путівки, отриманим від працівника, буде запис за Дт 31 Кт 37 (застосовуються рахунки Спрощеного плану рахунків) на суму відшкодування, отриманого від Фонду. Ця сама сума включатиметься до складу податкових доходів і витрат профспілкової організації.

Приклад 3

Загальна вартість путівки4200 грн. Фонд сплатив дитячому оздоровчому закладу частину вартості путівки840 грн. Решту3360 грн. сплатило підприємство (4200840). Путівку отримало підприємство та видало працівнику адміністративного персоналу для його дитини. Працівник відшкодував 50% вартості, яку сплатило підприємство, і вніс до каси підприємства 1680 грн. (3360 х 50%).

Підприємству встановлено ставку ЄСВ37%. Частина вартості путівки, яку не відшкодував працівник, оподатковується в порядку, передбаченому для зарплати. Сума нарахованого ЄСВ становить 621,60 грн. (1680 х 37%), сума утриманого ЄСВ60,48 грн. (1680 х 3,6%), сума утриманого ПДФО287,40 грн. [(1680 х 1,17647160,48) х 15%] (табл. 3).

Таблиця 3. Бухгалтерський та податковий облік підприємства за прикладом 3


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Перераховано дитячому оздоровчому закладу частину вартості путівки

685

311

3360

-

-

2

Отримано путівку

331

685

4200

-

-

3

Відображено не відшкодовану працівником підприємству вартість путівки у складі витрат на оплату праці

92

661

1680

-

1680

4

Нараховано ЄСВ на вартість путівки

92

65

621,60

-

621,60

5

Утримано ЄСВ

661*

65

60,48

-

-

6

Утримано ПДФО

661*

641

287,40

-

-

7

Внесено працівником до каси частину вартості путівки

301

685

1680

-

-

8

Перераховано до Пенсійного фонду ЄСВ (621,60 + 60,48)

65

311

682,08

-

-

9

Перераховано до бюджету ПДФО

641

311

287,40

-

-

10

Видано путівку працівнику (4200 — 1680)

661

331

1680

4200

4200

11

685

2520

*Утримання ПДФО та ЄСВ з натуральної виплати путівкою здійснюється за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) працівника за відповідний період, а у разі недостатньої суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців.

 

Приклад 4

Початкові дані прикладу 3.

Тільки спершу Фонд надає підприємству часткову суму фінансування на придбання путівки840 грн., перераховуючи її на спецрахунок підприємства (табл. 4).

Таблиця 4. Бухгалтерський та податковий облік підприємства за прикладом 4


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано від Фонду часткову суму фінансування

на придбання путівки

313

378

840

-

-

2

Перераховано кошти дитячому оздоровчому закладу

на придбання путівки

371

313

840

-

-

311

3360

-

-

3

Отримано путівку

331

685

4200

-

-

4

Зараховано розрахунки за виданими авансами

685

371

4200

-

-

5

Відображено не відшкодовану працівником підприємству вартість путівки у складі витрат на оплату праці

92

661

1680

-

1680

6

Нараховано ЄСВ на вартість путівки

92

65

621,60

-

621,60

7

Утримано ЄСВ

661*

65

60,48

-

-

8

Утримано ПДФО

661*

641

287,40

-

-

9

Внесено працівником до каси частину вартості путівки

301

377

1680

-

-

10

Видано путівку працівнику

661

331

1680

4200

4200

377

1680

378

840

11

Перераховано до Пенсійного фонду ЄСВ (621,60 + 60,48)

65

311

682,08

-

-

12

Перераховано до бюджету ПДФО

641

311

287,40

-

-

* Утримання ПДФО та ЄСВ з натуральної виплати путівкою здійснюється за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) працівника за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців.

 

Приклад 5

Фонд придбав путівку для дитини працівника вартістю 4200 грн. і передав її підприємству. Працівник вніс 10% вартості путівки 420 грн. (4200 х 10%) в касу підприємства. Підприємство видало путівку працівнику. Отримані від працівника кошти перераховано на рахунок Фонду.

У податковому обліку підприємства зазначені операції не відображаються (табл. 5).

Таблиця 5. Бухгалтерський облік підприємства за прикладом 5


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Отримано путівку від Фонду

Збільшено залишок на позабалансовому субрахунку 025

4200

2

Отримано від працівника часткову оплату путівки

301

378

420

3

Видано путівку працівнику (списано з позабалансового обліку способом сторно)

Зменшено залишок на позабалансовому субрахунку 025

- 4200

4

Перераховано часткову оплату на рахунок Фонду

378

311

420

 

Путівки за рахунок профспілки

Особливості надання путівок

Передусім зазначимо, що профспілка стосовно підприємства є окремою особою. До виданих профспілкою путівок підприємство (з питань обліку) не має відношення. Тому операції з видачі профспілкою путівок не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Такі операції відображаються в обліку профспілки. Нижче розглянемо особливості обліку та оподаткування операцій з видачі путівок профспілками.

Маються на увазі профспілки, які створені та діють відповідно до норм Закону № 1045. Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів (ст. 14 цього Закону). Щороку на засіданні профкому або на профспілкових зборах (ст. 34) затверджується кошторис планованих доходів і витрат профспілки (далі — кошторис), зокрема витрати на придбання для членів профспілки і членів їх сімей путівок на оздоровлення та відпочинок.

Залежно від норм, закріплених у статуті (положенні) профспілки, та затвердженого кошторису доходів і витрат в межах наявних коштів профспілка може надавати своїм членам
та/або членам їх сімей путівки на оздоровлення та відпочинок як безкоштовно, так і з частковою оплатою.

До речі, про дитячі путівки, які частково фінансуються за рахунок Фонду та які профспілка видає своїм членам для оздоровлення їх дітей, ми зазначали у підрозділі «Путівки на оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок Фонду» цієї статті.

Бухгалтерський облік

Профспілка є неприбутковою організацією, тому рекомендується застосовувати рахунки, передбачені Спрощеним планом рахунків. Нижче наведено рахунки Спрощеного плану рахунків.

У бухгалтерському обліку профспілки порядок відображення операцій з надходження коштів, майна та їх витрачання залежить від джерел таких надходжень. Доходи внаслідок здійснення статутної діяльності відповідно до кошторису (бюджету) профспілки у бухгалтерському обліку відносяться до цільових надходжень і для їх обліку використовується рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Особливості включення цільових надходжень до складу доходу встановлено пунктами 16 і 17 ПБО 15: цільове фінансування не визнається доходом доти, аж поки не буде підтвердження, що воно отримано та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом періодів, в яких було понесено витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Насамперед це стосується таких доходів:

  • внесків засновників і членів профспілки;
  • відрахувань роботодавців (згідно з колективним договором);
  • безоплатних майнових і безповоротних грошових надходжень від фізичних та юридичних осіб (благодійні внески) тощо.

За рахунок цих коштів, як правило, і надаються путівки членам профспілки та членам їх сімей.

У момент надання путівки відображається дохід на суму використаних цільових надходжень Дт 47 Кт 70 і витрати на частину суми собівартості путівки, яка надається, за рахунок цільових надходжень Дт 90 Кт 30. Частина собівартості путівки, відшкодована працівником, відображається записом Дт 37 Кт 30.

Отримання відшкодування частини вартості путівки від працівника — Дт 30 Кт 37.

Податковий облік

Податок на прибуток

Профспілкові організації, утворені в порядку, визначеному законом, належать до неприбуткових установ та організацій.

Згідно з п. 157.9 ст. 157 Податкового кодексу від оподаткування звільняються доходи  неприбуткових організацій, отримані у вигляді вступних, членських і цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до ст. 42 Закону № 1045.

Отже, частина вартості путівки, яка надається за рахунок цільових надходжень, звільняється від оподаткування.

До частини вартості путівки, яка відшкодовується членом профспілки, слід застосувати положення абзацу другого п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу: у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток (у 2012 р. за ставкою 21% згідно з п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень цього Кодексу), який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

Таким чином, сума отриманого відшкодування включається до складу податкових доходів, а сума пов'язаних з отриманням таких доходів витрат (частина собівартості путівки, яка відшкодовується членом профспілки) — до податкових витрат. Оскільки отримане відшкодування дорівнює частині собівартості путівки, яка відшкодовується, прибутку не виникає і податок на прибуток не розраховується.

Профспілкові організації, включені до Реєстру неприбуткових організацій та установ, мають складати і подавати до податкових органів Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (даліЗвіт), форму та порядок складання якого затверджено наказом № 56.

Водночас у Звіті не передбачено окремих рядків для відображення отриманих профспілковою організацією доходів, які звільняються від оподаткування. Те саме стосується витрат, понесених за рахунок таких доходів. Тому вартість тієї частини путівки, яка надається за рахунок цільових надходжень, не відображається у Звіті.

Інша справа — частина вартості путівки, яка відшкодовується членом профспілки. Зазначене відшкодування відображається в рядку 10 частини другої Звіту, а собівартість путівки в розмірі відшкодування в рядку 11 частини другої Звіту.

Податок на додану вартість

Порядок оподаткування таких операцій аналогічний тому, що і при видачі путівок за рахунок підприємства. Тобто якщо профспілку зареєстровано платником ПДВ, податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються у загальновстановленому порядку. При цьому база оподаткування визначається згідно зі ст. 188 Податкового кодексу.

Податок на доходи фізичних осіб

Згідно з пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України для платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Таким чином, видані профспілкою своїм членам або їх дітям віком до 18 років путівки не оподатковуються ПДФО. Інші путівки, видані не членам профспілки чи дітям членів профспілки, якщо дітям більше 18 років, оподатковуються ПДФО у загальновстановленому порядку.

Водночас вартість путівки в частині, яка надається безоплатно (компенсується за рахунок коштів профспілки), відображається у розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «156».

Частина, яку оплачує працівник, у розрахунку форми № 1ДФ не відображається.

Єдиний соціальний внесок

Вартість наданих профспілковою організацією своїм членам путівок не включається до фонду оплати праці профспілкової організації, тому ЄСВ не нараховується.

Приклад 6

Профспілкова організація придбала для свого члена путівку до будинку відпочинку вартістю 4200 грн. Член профспілкової організації відшкодував вартість путівки частково у розмірі 30%1260 грн. (4200 х 30%) в касу профспілкової організації. Інша частина путівки2940 грн. (42001260) фінансується за рахунок цільових надходжень від основної діяльності, що передбачено кошторисом.

Профспілкова організація не є платником ПДВ (табл. 6).

Таблиця 6. Бухгалтерський та податковий облік профспілкової організації за прикладом 6


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Оплачено путівку до будинку відпочинку

37

31

4200

-

-

2

Отримано путівку

30

37

4200

-

-

3

Отримано в касу від члена профспілки часткове відшкодування вартості путівки

30

37

1260

1260

-

4

Надано путівку працівнику

37

30

1260

-

1260

90

2940

-

-

5

Відображено у складі доходу суму використаних цільових надходжень

47

70

2940

-

-