Новини
Тема: Податок на прибуток

Підприємство має дебіторську заборгованість за операціями, виражену в іноземній валюті. За якою датою визнається та як оцінюється у податковому обліку така заборгованість для цілей перерахунку курсових різниць?

Дата визнання заборгованості в іноземній валюті за отримані/відвантажені товари (роботи, послуги) для цілей перерахунку курсових різниць визначається згідно з нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» (далі — ПБО 10). Зокрема, дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Відповідно до пунктів 5 та 6 ПБО 10 поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.

Таким чином, для цілей перерахунку курсових різниць дебіторська заборгованість з розрахунків з покупцями в іноземній валюті визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації такої продукції (товарів, робіт і послуг) та оцінюється за первісною вартістю згідно з нормами бухгалтерського обліку.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту — начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ