Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік на агропідприємстві

Нормативні документи, якими регламентується бухгалтерський облік у тваринництві

Специфічні питання обліку, документообігу в тваринництві регламентовано відповідними нормативними документами. У табл. 1 наведено огляд таких нормативних документів.

Таблиця 1

з/п

Норматив

Зміст

1

ПБО 30

Це основний нормативний документ з бухгалтерського обліку для сільськогосподарських підприємств.

У Положенні зазначено, як визнати та оцінити біологічні активи (в тому числі тварин), визначити доходи та витрати сільськогосподарської діяльності, розкрити інформацію про біологічні активи у примітках до фінансової звітності тощо.

У додатку до ПБО 30 наведено приклади біологічних активів тваринництва і сільськогосподарської продукції тваринництва

2

Методичні рекомендації

№ 1315

Деталізовано  норми ПБО 30. Крім того, в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій детальніше, ніж в додатку до ПБО 30, наводяться приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

У додатку 2 до Методичних рекомендацій наведено кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку операцій з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією

3

Методичні рекомендації № 132

Розглянуто питання собівартості продукції (робіт, послуг), у тому числі в тваринництві.

У додатку 1 до Методичних рекомендацій наведено об'єкти планування та обліку виробничих витрат, об'єкти калькулювання продукції, одиниці калькулювання.

У додатку 2 до Методичних рекомендацій зазначено види побічної продукції (наприклад, гною, вовни, пташиного посліду тощо), одиниці її калькулювання та методику оцінки.

Методичні рекомендації слід застосовувати з урахуванням вимог листа № 31-34000-20-5/26023, відповідно до якого окремі норми Методичних рекомендацій не відповідають національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. У листі також наведено приклади таких невідповідностей

4

Методичні рекомендації № 73

Наведено форми первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів та рекомендації щодо їх заповнення і застосування (окремі форми див. у табл. 2)

5

Методичні рекомендації № 929

Наведено форми первинних документів з обліку виробничих запасів та рекомендації щодо їх заповнення і застосування (окремі форми див. у табл. 2)

6

Методичні рекомендації № 37

Розглянуто особливості інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах, у тому числі тварин

7

Інструкція № 7

Розглянуто особливості документування молодняка тварин, птиці і тварин на відгодівлі. Інструкцію слід застосовувати з урахуванням Методичних рекомендацій № 73, якими встановлено нові форми окремих документів

 

Документообіг у тваринництві

У табл. 2 наведемо форми основних первинних документів, які застосовуються в тваринництві, та окремі особливості їх використання. Тут і далі застосовуватимемо субрахунки, встановлені Інструкцією № 291.

Таблиця 2

з/п

Документ

Окремі особливості використання

1

2

3

Довгострокові біологічні активи

1

«Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада)» (форма № ДБАСГ-2)

Документується зарахування тварин до складу основного стада - на рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи».

Наприклад, придбані тварини основного стада на підставі документів постачальника (накладних, ТТН, актів) насамперед оприбутковуються на субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів». А потім на підставі Акта за формою № ДБАСГ-2 зараховуються до основного стада: Дебет 16 Кредит 155.

Якщо ж тварини переводяться до основного стада зі складу поточних біологічних активів (рахунок 21), то передусім оформляється Акт за формою № ПБАСГ-9 (Дебет 155 Кредит 21), а потім складається Акт за формою № ДБАСГ-2 (Дебет 16 Кредит 155)

2

«Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)»
(форма № ДБАСГ-4)

Застосовують при вибраковці (списанні) тварин у разі втрати ними господарсько-корисних якостей - старості, невиліковних хвороб тощо. У цьому Акті зазначають також подальше використання (призначення) вибракуваних тварин.

Наприклад, якщо вибракувані тварини основного стада призначаються для продажу, їх на підставі цього Акта за залишковою вартістю передають до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, - Дебет 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» Кредит 16 (накопичену амортизицію при цьому списують - Дебет 134 Кредит 16). Додатково складається «Накладна (внутрішньогосподарського призначення)» (форма № ВЗСГ-8).

При переданні на відгодівлю чи забій також складають Накладну за формою № ВЗСГ-8: Дебет 21 (на відгодівлю), 23 (на забій) Кредит 16 за залишковою вартістю, Дебет 134 Кредит 16 на суму накопиченої амортизації

Поточні біологічні активи

3

«Акт на оприбуткування приплоду тварин»
(форма № ПБАСГ-3)

У табл. 2 Методичних рекомендацій № 73 зазначається момент, коли потрібно складати Акт, і наведено правило оцінки приплоду залежно від виду тварин (телята, поросята, ягнята, лошата).

Слід зазначити, що для оприбуткування приплоду птиці застосовується Акт за формою № ПБАСГ-5, звірів - за формою № ПБАСГ-7

4

«Звіт про процеси інкубації» (форма № ПБАСГ-4)

Складається за звітний період на підставі Акта за формою № ПБАСГ-5, накладних за формою № ВЗСГ-8 на передачу завмерлих курчат і задохликів для утилізації (Дебет 949) чи переробки (Дебет 209, 23), на передачу виведених курчат до цеху вирощування
(Дебет 21)

5

«Акт на вихід і сортування добового молодняка птиці» (форма № ПБАСГ-5)

Оформляється вихід добового молодняка птиці на кожну дату та партію закладених яєць. Окремо складаються накладні на передачу завмерлих, виведених тощо курчат (див. графу вище)

6

«Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж)» (форма № ПБАСГ-6)

Застосовується для обліку тварин (окрім свиней у спеціалізованих свинарських комплексах, де застосовується форма № ПБАСГ-8), птиці у випадках їхнього падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин усіх облікових груп - облікованих у складі як довгострокових, так і поточних біологічних активів.

Отримана від забою продукція оприбутковується за накладними за формою № ВЗСГ-8

7

«Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів» (форма № ПБАСГ-7)

Застосовується для обліку приплоду звірів і кроликів

8

«Обліковий лист забою та падежу худоби»
(форма № ПБАСГ-8)

Застосовується в спеціалізованих свинарських комплексах

9

«Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів» (форма № ПБАСГ-9)

У межах кожного виду поточних та довгострокових біологічних активів (коней, великої рогатої худоби, свиней, птиці тощо) підприємство може виділяти окремі статевовікові (технологічні) групи (табл. 4). Тоді переведення з групи в групу оформлятиметься Актом за формою № ПБАСГ-9

10

«Відомість зважування тварин» (форма № ПБАСГ-10)

Основною продукцією, яку одержують від молодняка на вирощуванні та відгодівлі, є приріст живої маси. Для того щоб його визначити, тварин необхідно зважувати.

Молодняк та відгодовуване поголів'я великої рогатої худоби і свиней обов'язково зважують щомісяця, а також при переведенні до наступної вікової групи, з ферми на ферму, від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, до основного стада, при вибракуванні з основного стада, у момент падежу, забою, продажу тощо. Дані про масу тварин записують у відповідні документи (Акт на переведення худоби і птиці тощо). Результат зважування молодняка тварин і тварин на відгодівлі, що залишилися в групі на кінець звітного періоду, відображають у Відомості № ПБАСГ-10.

Загальні підсумки Відомості за відповідними групами використовують для складання Розрахунку визначення приросту (форма № ПБАСГ-11) - див. наступну графу

11

«Розрахунок визначення приросту»
(форма № ПБАСГ-11)

У Розрахунку визначається приріст живої маси тварин, який є продукцією вирощування молодняка тварин, птиці та тварин на відгодівлі. Не визначають приріст живої маси і недооцінюють доросле поголів'я птиці, кролів, звірів і бджіл.

Розрахунок складається за звітний період на підставі Відомості за формою № ПБАСГ-10 та документів про надходження і вибуття тварин за звітний період (актів, накладних).

За молодняком, приріст маси якого не визначають (лошата, звірі), щомісяця розраховують вартість приросту тварин за фактичною кількістю кормо-днів та фактичною собівартістю утримання голови протягом одного дня (кормо-дня)

12

«Книга обліку руху тварин і птиці на фермі»
(форма № ПБАСГ-12)

Ведеться на кожній фермі в розрізі груп тварин. Заповнюється на підставі наведених вище первинних документів. Є підставою для заповнення Звіту за формою № ПБАСГ-13

13

«Звіт про рух тварин і птиці на фермі»
(форма № ПБАСГ-13)

У Звіті узагальнюються дані за рухом тварин і птиці за кожною фермою. Складається за звітний місяць на підставі Книги за формою № ПБАСГ-12.

Складається окремий Звіт за тваринами, що обліковуються на рахунках 16 і 21

Зазначимо, що окрім вищенаведених застосовують інші спеціалізовані форми - щодо реєстрації приплоду та вирощування молодняка великої рогатої худоби (форма № ПБАСГ-14), осіменіння корів і телиць (форма № ПБАСГ-15), руху дорослої птиці (форма № ПБАСГ-16), руху молодняка птиці (форма № ПБАСГ-17)

Оформлення руху кормів, продукції тощо

14

«Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей» (форма № ВЗСГ-1)

Оформляється відпускання кормів у тих господарствах, де встановлюються та застосовуються ліміти використання кормів. В інших випадках застосовується Відомість за формою № ВЗСГ-9

15

«Товарна накладна»
(форма № ВЗСГ-7)

Рекомендується застосовувати для обліку відпускання (реалізації) продукції, матеріальних цінностей стороннім організаціям та підприємствам

16

«Накладна (внутрішньогосподарського призначення)»
(форма № ВЗСГ-8)

Рекомендується застосовувати для відпускання продукції, товарно-матеріальних цінностей зі складів сільськогосподарських підприємств відділенням, фермам, бригадам та іншим виробничим підрозділам, при реалізації за готівку своїм працівникам, а також для оприбуткування продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, що надійшли з виробництва та придбано за готівку

17

«Відомість витрати кормів» (форма № ВЗСГ-9)

Рекомендується застосовувати для оформлення та обліку щоденного відпускання кормів (зернових відходів, комбікормів, сіна, силосу, сінажу тощо) на тваринницькі ферми зі складів (токів, силосних ям, буртів тощо) та інших місць зберігання.

За лімітованим відпусканням кормів замість цієї Відомості застосовується «Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей»  за формою № ВЗСГ-1

 

Групи тварин

Тварини (біологічні активи) ростуть, збільшують живу масу, змінюються їхні якість і, відповідно, вартість. Причому для різних статевовікових (технологічних) груп показники маси, якості тощо подібні. Відповідно, для різних груп дещо різняться особливості утримання й годування. Тому з метою ефективного контролю, управління, ведення сільськогосподарського «тваринного» виробництва тварин різних груп доцільно утримувати окремо. Таким чином, і обліковують різні групи тварин також окремо.

У табл. 3 наведемо групи тварин з метою складання фінансової звітності відповідно до пунктів 25.1 та 25.2 ПБО 30.

До речі, в табл. 3 не наведено субрахунок 107 «Тварини». На ньому ведуть облік довгострокових біологічних активів, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, тому даний субрахунок не розглядається.

Як зазначено в табл. 3, всього існує три основні групи тварин. Водночас у кожній підгрупі може бути дві групи — активи за справедливою та первісною вартістю.

З метою складання фінансової звітності цих груп достатньо. А для малих підприємств, які застосовують ПБО 25, досить навіть розподілу тільки на довгострокові та поточні. Облік кожної групи може вестися на окремих субрахунках третього порядку до відповідних субрахунків 163, 212 тощо, наприклад 1631 «Робоча худоба» і т. д., або ж на аналітичних рахунках до відповідних субрахунків обліку активів.

Однак з метою ефективного управління підприємством цього розподілу може бути замало. Тому кожну з трьох наведених груп можна розбити на підгрупи. Обліковують їх аналогічно зазначеному вище — на окремих субрахунках четвертого порядку чи на аналітичних рахунках до субрахунків третього порядку.

У табл. 4 наведемо приклад таких підгруп для основних видів тварин та періодичність переведення.

Окремо зазначимо, що при формуванні табл. 2 використано дані табл. 1 і 3 Методичних рекомендацій № 73, табл. 2 та п. 5 Інструкції № 7. Будь-яке підприємство може взяти за основу такий розподіл і на його підставі розробити власний.

Про документообіг операцій переведення з групи в групу див. у графах 1 та 9 табл. 2.

А як оцінювати тварин при переведенні з групи в групу?

Для більшості випадків переведення застосовується оцінка тварин за живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, визначеній на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення (див. графу 5 табл. 1 та табл. 3 Методичних рекомендацій № 73).

Це фактично базова оцінка, яка застосовується в бухгалтерському обліку згідно з п. 10 ПБО 30.

Однак якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, тварин оцінюють за первісною вартістю (собівартістю) (пункти 9, 11 ПБО 30). Цей варіант оцінки наведено в графі 4 табл. 1 та табл. 3 Методичних рекомендацій № 73: для більшості випадків — за живою масою та її виробничою собівартістю. Отже, з двох варіантів підприємство повинно обрати той, який йому підходить, і закріпити його відповідним наказом.

♦ Приклад 1

Підприємство здійснює переведення тварин з однієї підгрупи до іншої: телицю зі складу поточних біологічних активів, яка обліковується за первісною вартістю,до основного стада продуктивної худоби.

Первісна вартість телиці на момент переведення4000 грн.

Бухгалтерський облік підприємства наведено у табл. 5.

Таблиця 3

з/п

Субрахунок

Групи тварин, наведені у примітках до фінансової звітності

Рахунок 163 «Довгострокові біологічні активи»

1

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»

1. Робоча худоба

2. Продуктивна худоба

2

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»

Рахунок 21 «Поточні біологічні активи»

3

212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»

3. Тварини на вирощуванні і відгодівлі

 

4

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»

 

Таблиця 4

з/п

Група та підгрупа тварин

До якої групи переводяться

1

2

3

Поточні біологічні активи (тварини на вирощуванні та відгодівлі)

1

Телята до року

 

До таких груп:

телиці від одного до двох років запліднені (див. графу  2);

телиці від одного до двох років незапліднені (див. графу  3);

ремонтний молодняк (бугайці на плем'я) (див. графу  4).

Можуть також переводитися на відгодівлю згідно з технологією (див. графу 5)

2

Телиці від одного до двох років запліднені (див. графи 1, 3)

Основне стадо (корови) (див. графу 17.1)

3

Телиці від одного до двох років незапліднені (див. графу 1)

Телиці від одного до двох років запліднені (див. графу 2)

4

Бугайці на плем'я (див. графу 1)

До основного стада у 18-місячному віці (бики-плідники) (див. графу 17.2)

5

Велика рогата худоба на відгодівлі (див. графи 1, 17.1, 17.2)

До основного стада чи на забій (див. графи 17.1, 17.2)

6

Молодняк свиней на вирощуванні:

До поросят від двох до чотирьох місяців (на дорощуванні) (див. графу 6.2)

6.1

поросята до двох місяців (сисуни)

6.2

поросята від двох до чотирьох місяців (див. графу 6.1)

До групи «Свині на відгодівлі» (свинки ремонтні; кнурці ремонтні) чи на відгодівлю згідно з технологією (див. графи 7.1, 7.3, 8)

7

Свині на відгодівлі:

До групи «Перевірювані свиноматки»  при масі 100 - 120 кг (через місяць після першого продуктивного парування) (див. графу 7.2)

7.1

свинки ремонтні (див. графу 6.2)

7.2

перевірювані свиноматки (див. графу 7.1)

До основного стада (свиноматки) після відлучення поросят першого опоросу (див. графу 18.1)

7.3

кнурці ремонтні (див. графу 6.2)

 

До групи «Перевірювані кнурці»  у віці допуску до парування (12 - 14 місяців) при досягненні живої маси не менше ніж 160 кг та після перевірки їхньої продуктивності (див. графу 7.4)

7.4

перевірювані кнурці
(див. графу 7.3)

До основного стада (хряки-плідники) у віці 18 - 22 місяці після оцінки продуктивності спарованих з ними свиноматок (див. графу 18.2)

8

Свині на відгодівлі з основного стада чи з молодняка на вирощуванні (див. графи 6.2, 18.1, 18.2)

До основного стада чи на забій (див. графи 18.1, 18.2)

9

Ягнята чи козенята, народжені у звітному році

До групи «Молодняк овець (кіз), народжених у минулому році» при відлученні від матки у 4 - 5-місячному віці (див. графу 10)

10

Молодняк овець чи кіз, народжених у минулому році (див. графу 9)

До основного стада (вівце-, козематки чи барани, козли) у віці 18 - 20 місяців після їх формування у маточні отари та проведення парування (у племінних вівчарських господарствах, які утримують овець тонкорунних порід вовняного і м'ясного напрямів продуктивності, при перетримці -  у віці 2,5 роки) чи на відгодівлю (див. графи 19, 11)

11

Вівці чи кози на відгодівлі (див. графи 10,  19)

До основного стада чи на забій (див. графу 19)

12

Молодняк птиці:

кури

Переводять до групи «Доросле стадо» у віці: кури - 150 днів; гуси - 240 днів; качки - 180 днів; індики - 240 днів (див. графу 13)

гуси

качки

індики

13

Доросле стадо курей, гусей, качок, індиків (див. графу 12)

На забій

14

Молодняк кролів та звірів (за видами тварин - кролі, нутрії тощо)

Молодняк звірів переводиться до основного стада 31 грудня, а перехідний молодняк - не пізніше 28 (29) лютого (крім нутрій). Молодняк нутрій: самки - після першого продуктивного парування на останнє число місяця, самці - у віці 8 місяців на останнє число місяця (див. графу 20)

15

Молодняк коней на вирощуванні (окремо племінні й робочі):

жеребці

До основного стада (жеребці, мерини, кобили) у віці трьох або чотирьох років залежно від розвитку (коней високого скакового та бігового класів переводять у старшому віці) або на відгодівлю (див. графи 16, 21)

кобили

16

Коні на відгодівлі
(див. графи 15, 21)

До основного стада чи на забій (див. графу 21)

Довгострокові біологічні активи (робоча або продуктивна худоба)

17

Основне стадо:

Можуть переводитися до групи «Велика рогата худоба на відгодівлі» після втрати виробничого призначення або відразу на забій (див. графу 5)

17.1

корови (див. графи 2,  5)

17.2

бики-плідники (див. графи  4, 5)

18

Основне стадо:

Можуть переводитися до групи «Свині на відгодівлі з основного стада» після втрати виробничого призначення або відразу на забій (див. графу  8)

18.1

свиноматки (див. графу 7.2)

18.2

хряки-плідники (див. графу 7.4)

19

Вівце-, козематки
(див. графи 10, 11)

Можуть переводитися до групи «Вівці (кози) на відгодівлі» після втрати виробничого призначення або відразу на забій (див. графу 10)

Барани, козли (див. графи 10, 11)

20

Основне стадо звірів (за видами тварин) (див. графу 14)

На забій

21

Окремо племінні та робочі (див. графи 15,  16):

жеребці

Можуть переводитися до групи «Коні на відгодівлі» після втрати виробничого призначення або відразу на забій (див. графу 16)

мерини

кобили

 

Таблиця 5

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Переведено тварину до іншої підгрупи

155

213

4000

2

Зараховано тварину до складу довгострокових біологічних активів (за виробничою собівартістю)

164

155

4000

 

Надходження тварин на підприємство, їх вибуття

Отримані від сторонніх осіб (придбані) тварини зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Якщо це довгострокові активи, їх первісна вартість визначається згідно з нормами ПБО 7, якщо поточні — згідно з нормами ПБО 9.

♦ Приклад 2

Підприємство придбало біологічні активи (тварин) на суму 36 000 грн., в тому числі ПДВ6000 грн.

З них без урахування ПДВ сума довгострокових активів (тварини основного стада) становить 22 000 грн., поточних (тварини для вирощування і відгодівлі)8000 грн.

Вартість придбаних тварин оплачено постачальнику з поточного рахунку.

Оприбутковано вартість тварин основного стада до складу довгострокових біологічних активів.

Бухгалтерський облік наведено в табл. 6.

Далі на дату проміжного і річного балансів за загальним правилом тварин слід оцінювати за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Різниця між оцінками на поточну та попередню дати відображається у складі інших операційних доходів (субрахунок 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») чи інших операційних витрат (субрахунок 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»).

♦ Приклад 3

На попередню дату балансу справедлива вартість тварин становила 6000 грн., на поточну7000 грн., на наступну6600 грн.

На поточну дату балансу робимо запис за Дебетом рахунку 16 (21) і Кредитом субрахунку 7101000 грн. (70006000).

На наступну дату балансу запис за Дебетом субрахунку 940 і Кредитом рахунку 16 (21)400 грн. (70006600).

Якщо справедливу вартість тварин на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, вони оцінюються за первісною вартістю. Причому для тварин у складі довгострокових біологічних активів вона визначається з урахуванням зношення і втрат від зменшення корисності.

У випадку продажу тварин такі операції відображаються в бухгалтерському обліку у загальновстановленому порядку, прийнятому для операцій з продажу. Те саме (застосовується відповідний загальновстановлений порядок обліку) стосується інших варіантів вибуття активів — загибелі, забою, падежу тощо.

Щодо продажу необоротних активів (у нашому випадку тварин, які обліковуються у складі довгострокових біологічних активів) такі активи насамперед слід включити до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (списати на субрахунок 286), і лише після цього відобразити як реалізацію інших оборотних активів.

♦ Приклад 4

Підприємство продало тварин за 36 000 грн., у тому числі ПДВ6000 грн.

З них обліковувалося у складі:

 • довгострокових біологічних активів (основного стада) за первісною вартістю на момент продажу25 000 грн., накопичена амортизація8000 грн.;
 • поточних біологічних активів за первісною вартістю4000 грн.

Кошти від продажу надійшли на поточний рахунок підприємства.

Бухгалтерський облік наведено в табл. 7.

Таблиця 6

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Придбано тварини основного стада

155

631

22 000

2

Придбано тварини для вирощування і відгодівлі

21

631

8000

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

6000

4

Оплачено постачальнику вартість придбаних тварин

631

311

36 000

5

Оприбутковано вартість тварин основного стада до складу довгострокових біологічних активів

164

155

22 000

 

Таблиця 7

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Включено до групи вибуття тварин на дату прийняття рішення про продаж
(25 000 - 8000)

286

164

17 000

2

Списано накопичену амортизацію

134

164

8000

3

Продано тварин

361

712

36 000

4

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

6000

5

Віднесено на фінансові результати дохід від продажу

712

791

30 000

6

Списано собівартість проданих тварин

943

286

213

17 000

4000

7

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації (17 000 + 4000)

791

943

21 000

8

Отримано кошти від продажу

311

361

36 000

 

Отримання приплоду тварин, його вирощування

За нормами ПБО 30 отриманий приплід тварин належить до складу додаткових біологічних активів.

Тому згідно з п. 9 цього ПБО приплід (додаткові біологічні активи) при первісному визнанні підприємство за власним вибором може оцінювати за одним з двох методів (обраний метод встановлюється наказом про облікову політику підприємства):

 • або за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;
 • або за виробничою собівартістю відповідно до п. 11 ПБО 16.

Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається у тому звітному періоді, у якому їх відокремлено від біологічного активу. Фактично такий момент зазначено в табл. 2 Методичних рекомендацій № 73.

При оцінці приплоду за собівартістю окрім норм ПБО 16 слід зважати на норми Методичних рекомендацій № 132.

Наприклад, згідно з п. 9.6 цих Методичних рекомендацій у молочному скотарстві собівартість однієї голови приплоду розраховується за собівартістю 60 кормо-днів утримання корови. А собівартість одного кормо-дня розраховується діленням всієї суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо-днів. Кормо-день означає утримання однієї голови тварин на відгодівлі протягом доби.

Наприклад, якщо протягом квітня (30 календарних днів) підприємство утримувало стадо корів кількістю 100 голів, то загальна кількість кормо-днів квітня становить 3000 (30 х 100). А до суми витрат при розрахунку кормо-дня включається виробнича собівартість квітня.

♦ Приклад 5

У звітному місяці від корови молочного стада підприємством отримано приплід1 голову.

Підприємство оцінює приплід за виробничою собівартістю.

Загальна кількість кормо-днів звітного місяця3000.

Виробнича собівартість утримання молочного стада звітного місяця45 000 грн.

Собівартість одного кормо-дня15 грн. (45 000 : 3000).

Виробнича собівартість приплоду 900 грн. (15 х 60). Отримання приплоду відображається в бухгалтерському обліку записом Дебет 213 і Кредит 23900 грн.

♦ Приклад 6

Початкові дані прикладу 5. Тільки приплід оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Така вартість приплоду становить 800 грн.

Бухгалтерський облік наведено в табл. 8.

Таблиця 8

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано приплід

212

23

800

2

Відображено витрати, понесені від первісного визнання вартості приплоду (900 - 800)

940

23

100

 

А як отриманий приплід оцінювати далі?

Далі на дату проміжного і річного балансу за загальним правилом приплід (біологічні активи) слід оцінювати за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу (п. 10 ПБО 30).

Якщо ж справедливу вартість біологічних активів (приплоду) на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, вони оцінюються за первісною вартістю (п. 11 ПБО 30).

Усі витрати на утримання і вирощування молодняка тварин (виробнича собівартість, яка визначається згідно з ПБО 16) обліковуються на рахунку 23 «Виробництво» до моменту переведення молодняка до основного стада, де він починає давати сільськогосподарську продукцію та/чи додаткові біологічні активи. Такі витрати збільшують собівартість молодняка.

У кількісному вираженні процес вирощування тварин характеризується збільшенням їх маси (приростом маси), для цього тварин періодично зважують. Документообіг цього процесу див. у графах 10 та 11 табл. 2.

♦ Приклад 7

Початкові дані прикладів 5 та 6. Витрати звітного періоду на утримання та вирощування молодняка (зарплата з нарахуваннями працівників, амортизація необоротних активів, послуги сторонніх організацій тощо) становили 1000 грн.

На кінець звітного періоду справедлива вартість молодняка, зменшена на очікувані витрати на місці продажу, становила 2000 грн.

Підприємство обліковує молодняк за:

 • варіант 1первісною вартістю;
 • варіант 2справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Бухгалтерський облік наведено в табл. 9.

Таблиця 9

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Визнано витрати

23

66, 65, 13, 63 тощо

1000

Варіант 1. Облік за первісною вартістю

2

Збільшено вартість молодняка

213

23

1000

Варіант 2. Облік за справедливою вартістю

3

Збільшено вартість молодняка (2000 - 800)

212

23

1200

4

Відображено дохід від зміни вартості молодняка (1200 -1000)

23

710

200

 

Протягом усього процесу вирощування молодняка його переводять з однієї статевовікової групи до іншої. Якщо тварини починають давати сільськогосподарську продукцію, їх переводять до складу основного стада.

Про особливості переведення ми зазначали вище.

Сільськогосподарська продукція тваринництва

Сільськогосподарською продукцією в тваринництві є:

 • молоко (у молочному скотарстві);
 • м'ясо (у скотарстві м'ясного напряму);
 • вовна (у вівчарстві);
 • яйця (для дорослого стада птахівництва) тощо.

При її первісному визнанні сільськогосподарська продукція оцінюється, як і додаткові біологічні активи (в тому числі приплід),за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, або за виробничою собівартістю відповідно до ПБО 16. Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому її відокремлено від біологічного активу.

Фактично собівартістю сільськогосподарської продукції тваринництва, отриманої за звітний період, є понесені в такому періоді витрати (включаючи загальновиробничі) на:

 • утримання тварин (зарплата з нарахуваннями працівників, що доглядають за тваринами, амортизація приміщень для утримання тварин, вартість утримання таких приміщень, амортизація відповідного обладнання, вартість кормів, засобів захисту від хвороб тощо);
 • отримання продукції (зарплата з нарахуваннями працівників, які відокремлюють продукцію від тварин, амортизація і вартість утримання відповідного обладнання тощо).

Усі ці витрати обліковують на рахунку 23 «Виробництво».

Отримана сільськогосподарська продукція оприбутковується на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»: Дебет 27 Кредит 23 — за виробничою собівартістю чи за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. В останньому випадку різниця між собівартістю і справедливою вартістю відображається записом: Дебет 940 Кредит 23 (якщо собівартість вища за справедливу вартість) чи Дебет 23 Кредит 710 (якщо справедлива вартість вища за собівартість).

Як розподілити витрати звітного періоду між отриманими в звітному періоді основною, побічною продукцією та додатковими біологічними активами (приплодом)?

Як правило, протягом звітного періоду одночасно отримують основну, побічну продукцію і додаткові біологічні активи. Тому всі витрати потрібно розподіляти між ними.

Для з'ясування цього питання слід звернутися до Методичних рекомендацій № 132 (застосовуються з урахуванням зауважень, викладених у листі № 31-34000-20-5/26023). Залежно від виду продукції і додаткових біологічних активів застосовується певний алгоритм розподілу витрат.

♦ Приклад 8

Підприємство утримує молочне стадо великої рогатої худоби. За звітний період:

 • витрати на утримання стада (витрати кормів, зарплата з нарахуваннями працівників, послуги інших організацій тощо) становили 50 000 грн., крім того ПДВ1000 грн.;
 • отримано одну голову приплоду, виробнича собівартість якого 900 грн. (див. приклад 5);
 • отримано гній, нормативна собівартість якого 3000 грн.;
 • отримано молоко.

Підприємство обліковує основне стадо за справедливою вартістю, а сільськогосподарську продукцію (основну та побічну) та приплідза собівартістю.

Про визначення вартості приплоду ми вже говорили вище (див. приклад 5). Оприбуткуємо приплід за собівартістю 900 грн.

Щодо побічної продукції — гною, то відповідно до п. 9.2 Методичних рекомендацій № 132 вартість гною, одержаного від групи тварин, визначається виходячи з нормативно-розрахункових витрат, які включають витрати на його прибирання та доставку до місця зберігання, вартість підстилки. Вартість 1 т гною визначається діленням загальної суми обчислених витрат на його фізичну масу. Кількість рідкого гною переводиться в звичайний гній виходячи з вмісту сухих речовин.

Оприбуткуємо гній за нормативною собівартістю 3000 грн.

Для визначення собівартості молока потрібно загальну суму витрат на утримання стада зменшити на оцінену вартість приплоду та побічної продукції: 50 000 — 900 — 3000 = 46 100 грн.

Бухгалтерський облік наведено в табл. 10.

Таблиця 10

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Визнано витрати на утримання стада

23

208, 27, 63, 65, 66 тощо

50 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

63

1000

3

Отримано приплід

213

23

900

4

Оприбутковано гній

27

23

3000

5

Оприбутковано молоко

27

23

46 100

 

Однак зазначена оцінка за справедливою вартістю (зменшеною на очікувані витрати на місці продажу) чи виробничою собівартістю застосовується тільки при первісному визнанні. Потім на дату балансу сільськогосподарська продукція після первісного визнання оцінюється згідно з нормами ПБО 9. Нагадаємо, що відповідно до п. 24 цього ПБО запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Які особливості відображення в бухгалтерському обліку продажу сільськогосподарської продукції?

Жодних особливостей немає. Застосовується загальновстановлений порядок, прийнятий для відображення операцій з продажу продукції.

♦ Приклад 9

Початкові дані прикладу 8. Підприємство продає отримане молоко переробному підприємству за 96 000 грн., в тому числі ПДВ16 000 грн. Кошти від продажу надходять на поточний рахунок підприємства. Згодом від переробного підприємства надходить компенсація за продане молоко 5000 грн. (передбачено п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу).

Бухгалтерський облік наведено в табл. 11.

Таблиця 11

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Продано молоко

361

701

96 000

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

701

641

16 000

3

Віднесено на фінансові результати дохід від продажу

701

791

80 000

4

Списано собівартість проданого молока

901

27

46 100

5

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізації

791

901

46 100

6

Отримано кошти від продажу на рахунок підприємства

311

361

96 000

7

Отримано компенсацію за продане молоко від переробного підприємства

311

718

5000