Бухоблік
Тема: ЄСВ, ФСП

Сплата єдиного внеску платниками фіксованого сільськогосподарського податку

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначено Законом про ЄСВ.

Платниками єдиного внеску відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої ст. 4 цього Закону є роботодавці.

Згідно з п. 301.1 ст. 301 Податкового кодексу платниками ФСП з урахуванням обмежень, встановлених п. 301.6 ст. 301 цього Кодексу, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Враховуючи положення частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, платники ФСП сплачують єдиний внесок за найманих працівників із сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці у розмірі, встановленому згідно з класом професійного ризику виробництва, до яких віднесено платника єдиного внеску з урахуванням видів його економічної діяльності.

Для платників ФСП, які використовують працю найманих працівників — інвалідів, розмір єдиного внеску становить 8,41% за працюючих інвалідів. Утримання із заробітної плати працівників становлять 3,6%.

Визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою № 1170.

Роботодавці зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати й утримувати та сплачувати єдиний внесок із заробітної плати своїх найманих працівників.

У разі використання платником ФСП праці фізичних осіб за цивільно-правовими договорами єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суму винагороди за виконання робіт (надання послуг) за такими договорами.

Для платників — фізичних осіб, які отримують винагороди за виконану роботу (надані послуги), єдиний внесок нараховується у розмірі 2,6% винагороди за цивільно-правовими договорами.

У разі виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності найманим працівникам єдиний внесок нараховують на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 33,2% від сум такої допомоги.

Для осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, єдиний внесок із сум такої допомоги утримується за ставкою 2%.

Єдиний внесок підлягає сплаті не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

При цьому під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум платники ФСП зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Порядок сплати єдиного внеску фермерськими господарствами та особистими селянськими господарствами

Членів фермерських та особистих селянських господарств не віднесено до переліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеного частиною першою ст. 4 Закону про ЄСВ, але вони мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина перша ст. 10 Закону про ЄСВ).

Добровільна сплата єдиного внеску забезпечить цим особам (залежно від обраного виду страхування) право на пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідно до п. 3 частини першої ст. 7 та частини п'ятої ст. 10 Закону про ЄСВ члени фермерських або особистих селянських господарств самостійно визначають для себе суму, з якої нараховуватиметься єдиний внесок (базу нарахування єдиного внеску), однак така сума не може бути меншою за мінімальний розмір заробітної плати і більшою, ніж максимальна база нарахування єдиного внеску.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

У 2012 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становитиме:

 • з 01.01.2012 р. — 18 241 грн.;
 • з 01.04.2012 р. — 18 598 грн.;
 • з 01.07.2012 р. — 18 734 грн.;
 • з 01.10.2012 р. — 19 006 грн.;
 • з 01.12.2012 р. — 19 278 грн.

Зазначені особи сплачують єдиний внесок залежно від обраного виду загальнообов'язкового державного соціального страхування у таких розмірах:

 • загальнообов'язкове державне пенсійне страхування — 33,2% самостійно визначеної суми;
 • загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 1,5% самостійно визначеної суми;
 • загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, — 1,9% самостійно визначеної суми;
 • загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, — 1,51% самостійно визначеної суми.

Якщо члени фермерських та особистих селянських господарств бажають узяти участь у всіх чотирьох видах загальнообов'язкового державного соціального страхування, то ставка єдиного внеску становитиме 38,11% від бази нарахування (33,2% + 1,5% + 1,9% + 1,51%).

Для того щоб добровільно застрахуватися, члени фермерського або особистого селянського господарства подають до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання відповідну заяву. Форму цієї заяви та порядок її подання встановлено Інструкцією № 21-5. Разом із заявою подаються копії таких документів:

 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
 • трудової книжки (за наявності);
 • документа, що посвідчує особу;
 • документа, що підтверджує їх членство у фермерському господарстві.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей орган Пенсійного фонду у строк не пізніше ніж 30 календарних днів із дня її отримання укладає договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (за текстом — договір).

У договорі зазначаються: назва документа; відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку; вид (види) загальнообов'язкового державного соціального страхування, у якому особа братиме участь; строк дії договору; порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватись; умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону; умови розірвання договору; права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (частина четверта ст. 10 Закону про ЄСВ).

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі, але не менше одного року.

Єдиний внесок зазначені особи сплачують щомісяця в розмірі, установленому в договорі за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. У разі дострокового розірвання договору сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.

Після закінчення календарного року до 1 квітня наступного року такі особи формують та подають за себе звіт (п. 3 Порядку № 22-2).

Приклад розрахунку єдиного внеску

Член фермерського господарства уклав з Пенсійним фондом України договір добровільної участі і застрахувався в усіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Самостійно визначена база нарахування становить 2000 грн.

Ставка єдиного внеску38,11% від бази нарахування.

Отже, сума єдиного внеску, яку необхідно сплачувати щомісяця, становитиме 762,20 грн. (2000 х 38,11%).

Водночас відповідно до ст. 1 Закону № 973 фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, згідно із законом.

Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором, (контрактом) підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Отже, фермерське господарство є платником та страхувальником для осіб, які працюють у ньому на зазначених умовах.

Єдиний внесок за найманих працівників сплачується страхувальниками на умовах і в порядку, визначених Законом про ЄСВ.