Бухоблік
Тема: ПДВ, Перевірки та відповідальність, Приватні підприємці

Податок на додану вартість (запитання — відповіді)

Чи вважатиметься цільовим використанням коштів спеціального рахунку спрямування їх на погашення кредиту та відсотків установам банку, якщо сільськогосподарський товаровиробник використав кредит на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення?

Відповідно до п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства і відповідає критеріям, установленим у п. 209.6 цієї статті (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

Пунктом 209.2 ст. 209 Податкового кодексу передбачено, що згідно зі спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету і повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.

Зазначені суми ПДВ акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з підпунктами 3 та 4 Порядку № 11 сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 і 2204 30, які поставляються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов'язання за звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період, перераховується сільськогосподарським підприємством з поточного рахунку на спеціальний рахунок у строки, встановлені ст. 203 Податкового кодексу для перерахування суми ПДВ до державного бюджету.

Сума ПДВ, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу, а починаючи з 01.01.2018 р. — перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.

У разі нецільового використання суми ПДВ сільськогосподарське підприємство несе відповідальність згідно із законодавством.

Тобто п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу та п. 3 Порядку № 11 встановлено виключно цільовий характер використання сум ПДВ, перерахованих на окремі рахунки, а саме: такі кошти сільськогосподарські підприємства можуть використовувати лише для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.

Враховуючи викладене, спрямування коштів з окремого рахунку на погашення кредиту та відсотків за кредитом (за умови цільового призначення кредиту на придбання товарів/послуг виробничого призначення) вважається цільовим використанням акумульованих коштів.

  

Чи є правомірним нарахування основної ставки ПДВ фізичною особою — суб'єктом господарювання — платником ПДВ на операції з першого постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 і технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 згідно з УКТ ЗЕД, придбаних у сільськогосподарських підприємств — виробників?

Відповідно до п. 15 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, до 01.01.2014 р., від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 і технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових і технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Згідно зі ст. 62 Господарського кодексу підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Враховуючи зазначене, нарахування основної ставки ПДВ на операції з першого постачання зернових культур товарних позицій 10011008 і технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 згідно з УКТ ЗЕД, придбаних у сільськогосподарських підприємстввиробників, поширюється виключно на юридичних осіб, які діють на основі статуту, мають відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом тощо, і на фізичних осібсуб'єктів господарювання не поширюється.

  

Чи має право сільськогосподарське підприємство, у якого анульовано свідоцтво про реєстрацію його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, на використання коштів, що залишилися на спеціальному рахунку, відкритому в установі банку?

Відповідно до п. 209.12 ст. 209 Податкового кодексу свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню в разі, якщо таке підприємство:

  • подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
  • підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;
  • припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
  • не подає податкової звітності протягом останніх 12 послідовних звітних податкових періодів.

У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути органу ДПС свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

Пунктом 2 Порядку № 11 визначено, що якщо таке свідоцтво анульовано відповідно до п. 209.12 ст. 209 Податкового кодексу, сільськогосподарське підприємство зобов'язане в місячний строк закрити спеціальний рахунок.

У разі якщо у сільськогосподарського підприємства, у якого свідоцтво про реєстрацію його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування анульовано, на спеціальному рахунку, відкритому в установі банку, залишилися кошти, то таке підприємство має право використати їх за цільовим призначенням. При цьому в разі нецільового використання цих коштів таке підприємство несе відповідальність згідно із законодавством.

  

Чи передбачено відповідальність за несвоєчасне подання сільськогосподарським підприємством — суб'єктом спеціального режиму оподаткування органу ДПС копій платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ?

Відповідно до абзацу третього п. 3 Порядку № 11 сільськогосподарське підприємство подає за місцем своєї реєстрації не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, органу ДПС копії платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ за кожний звітний (податковий) період.

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 1632 КпАП).

 

Яку відповідальність передбачено за несвоєчасне відкриття спеціального рахунку та/або несвоєчасне перерахування коштів на такий рахунок сільськогосподарським підприємством, яке обрало спеціальний режим оподаткування?

Відповідно до п. 2 Порядку № 11 сільськогосподарське підприємство у разі обрання спеціального режиму оподаткування відкриває протягом одного звітного (податкового) періоду спеціальний рахунок (поточний рахунок із спеціальним режимом використання) у порядку, визначеному Нацбанком України, за умови подання засвідченої органом ДПС копії свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

Згідно з абзацом другим п. 3 вищезазначеного Порядку сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг), перераховується сільськогосподарським підприємством з поточного рахунку на спеціальний рахунок у строки, встановлені ст. 203 Податкового кодексу для перерахування суми ПДВ до державного бюджету (протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 ст. 203 цього Кодексу для подання податкової декларації).

Пунктом 4 Порядку № 11 передбачено, що у разі нецільового використання суми ПДВ сільськогосподарське підприємство несе відповідальність згідно із законодавством.

Тобто у разі несвоєчасного відкриття спеціального рахунку сільськогосподарським підприємством, яке обрало спеціальний режим оподаткування, та/або несвоєчасного перерахування коштів на такий рахунок вважається, що платник податку використовує кошти не за цільовим призначенням.

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, не сплачених до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу, тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

При цьому відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податків передбачено п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу, а саме: якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Крім того, відповідно до п. 112.1 ст. 112 Податкового кодексу притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності належних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

 

Який порядок використання або повернення коштів, надміру або помилково перерахованих на спеціальний рахунок сільськогосподарським підприємством?

Згідно з п. 4 Порядку № 11 сума ПДВ, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу, а починаючи з 01.01.2018 р. перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.

У разі нецільового використання суми ПДВ сільськогосподарське підприємство несе відповідальність згідно із законодавством.

Тобто у разі надмірного або помилкового перерахування коштів на спеціальний рахунок зазначені кошти поверненню платнику податку не підлягають, а враховуються таким платником у рахунок майбутніх перерахувань на спеціальний рахунок і можуть використовуватися ним для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податкудля інших виробничих цілей.

При цьому в разі якщо такі кошти використовуватимуться сільськогосподарським підприємством не за цільовим призначенням, підприємство несе відповідальність згідно з п. 30.8 ст. 30 Податкового кодексу, яким визначено, що податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120% річних облікової ставки Нацбанку України.

 

Чи може новостворене сільськогосподарське підприємство, яке не є платником ПДВ та провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, зареєструватися суб'єктом спеціального режиму оподаткування?

Згідно з п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу обрати спеціальний режим оподаткування може резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства і відповідає критеріям, установленим п. 209.6 цієї статті.

Як зазначено у п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу, сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

  • для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;
  • з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

Реєстрація сільськогосподарських підприємств, які не зареєстровані як платники ПДВ та подали до органу ДПС заяву про реєстрацію їх як суб'єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ відповідно до п. 209.10 ст. 209 Податкового кодексу, здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 цього Кодексу для реєстрації осіб як платників ПДВ.

Відповідно до п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу орган ДПС відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду заяви та/або поданих документів установлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 цього Кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ згідно зі ст. 184 Кодексу.

Пунктом 181.1 ст. 181 вищезазначеного Кодексу встановлено, що особа зобов'язана зареєструватись як платник ПДВ, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ).

Відповідно до п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу особа може зареєструватися за добровільним рішенням, якщо:

  • провадить оподатковувані операції і згідно з п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими, ніж 300 000 грн., та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менш як 50% загального обсягу постачання;
  • її статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 000 грн. та вона не є платником податку відповідно до п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам.

Тобто сільськогосподарське підприємство, яке не зареєстроване як платник ПДВ та провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, може бути зареєстровано суб'єктом спеціального режиму оподаткування при дотриманні вимог ст. 181 або ст. 182 Податкового кодексу за умови, що питома вага вартості поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), розрахована за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду, становить не менш як 75% вартості всіх поставлених товарів/послуг.