ПДВ
Тема: Єдиний податок, ПДВ, Перевірки та відповідальність, Приватні підприємці

Окремі питання щодо реєстрації осіб як платників ПДВ та анулювання такої реєстрації

Реєстрація осіб як платників ПДВ та анулювання такої реєстрації регулюються статтями 180 — 184 Податкового кодексу та регламентуються Положенням № 1394.

Така реєстрація може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням осіб.

Особи, які мають право зареєструватись як платники ПДВ

До осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право бути платниками цього податку, належать:

  • суб'єкт господарювання — юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5%, за винятком юридичних осіб — платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу);
  • інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;
  • фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно з законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб — підприємців, визначених підпунктами 1 і 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, та фізичних осіб — підприємців, визначених пп. 3 зазначеного пункту, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5%, за винятком фізичних осіб — підприємців, визначених цим підпунктом, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу), та/або ввозить товари на митну територію України;
  • представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи;
  • інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво), що виконує угоду про розподіл продукції.

Слід зазначити, що для цілей оподаткування ПДВ дві чи більше осіб, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташовано на митній території України, є отримувач послуг.

Вимоги щодо реєстрації осіб як платників ПДВ (обов'язкова, добровільна)

Обов'язкова реєстрація

Під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа (крім особи, яка є платником єдиного податку), у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ).

Звертаємо увагу, що під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, яка ліквідується, і в якої в процесі реалізації основних засобів, нематеріальних активів та запасів загальний обсяг від здійснення такої операції сукупно перевищив суму 300 тис. грн.

При визначенні загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, для реєстрації особи як платника ПДВ (обов'язкової, добровільної) слід враховувати визначення терміну постачання товарів/послуг (п. 14.1.185 та п. 14.1.191 цього Кодексу) та брати до уваги обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців.

До оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ.

Для того щоб зареєструватись як платники ПДВ, особи повинні не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного в ст. 181 Податкового кодексу, подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ з відповідними додатками (за текстом — заява).

При цьому якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (п. 183.6 ст. 183 Податкового кодексу).

Слід зазначити, що податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про яке містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління й обліку.

Звертаємо увагу, що з метою поліпшення умов під час проведення процедури реєстрації осіб як платників ПДВ, зокрема спрощення такої процедури, ДПС України було розроблено нову форму заяви, яку затверджено наказом № 144, що набрав чинності з 12.03.2012 р.

Зокрема, форму заяви порівняно з попередньою формою було значно спрощено та скорочено, а саме вилучено розділи з даними про місця роботи відповідальних осіб платника податків (попереднє та додаткове), види діяльності, рахунки, об'єкти оподаткування платника, осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, осіб, пов'язаних із платником, а також із додатковою інформацією про платника податків.

Окрім того, згідно з наказом № 144 викладено у новій редакції форму заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ (№ 1-РС) та свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ (№ 2-РС).

Зокрема, особам, які прагнуть зареєструватись як суб'єкти спеціального режиму оподаткування ПДВ, тепер не доведеться самостійно зазначати у заяві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ за формою № 1-РС коди та назви видів економічної діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначено ст. 209 Податкового кодексу. У новій редакції цієї заяви передбачено можливість проставлення у відповідному полі позначки поряд з вже зазначеними кодами та назвами видів економічної діяльності сільськогосподарського підприємства.

Починаючи з 12.03.2012 р. особи, що підлягають обов'язковій реєстрації або вирішили за добровільним рішенням зареєструватись як платники ПДВ, а також особи, які прагнуть зареєструватись як суб'єкти спеціального режиму оподаткування ПДВ, повинні подавати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) відповідні заяви за новими формами, визначеними Положенням № 1394.

Добровільна реєстрація

Добровільно зареєструватися як платник ПДВ може особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої цією статтею суми (300 тис. грн.) та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50% від загального обсягу постачання.

Особа може зареєструватись як платник ПДВ за добровільним рішенням у разі, якщо одночасно:

  • зареєстрована суб'єктом господарювання не менше 12  календарних місяців;
  • за останні 12  календарних місяців обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ сукупно становлять 50% і більше від загального обсягу постачання.

Крім цього, за добровільним рішенням зареєструватися як платник ПДВ також можуть особи, у яких статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. грн. та які не підпадають під обов'язкову реєстрацію, незалежно від наявності здійснених ними оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку. При цьому статутний капітал має бути не лише заявленим, а й сформованим на суму більше ніж 300 тис. грн.

Для того щоб зареєструватись за добровільним рішенням, особа не пізніше ніж за 20  календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних, повинна подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) заяву.

При цьому особи можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на виписку податкових накладних.

Реєстрація осіб як платників ПДВ при застосуванні такими особами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Платники єдиного податку третьої або четвертої групи можуть зареєструватись як платники ПДВ за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 (для обов'язкової реєстрації) або п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу (для добровільної реєстрації), та застосовують ставку єдиного податку у розмірі 3%.

У свою чергу, платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5% та здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3% та зареєструватися платниками ПДВ.

Особливості реєстрації осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників ПДВ та повторної реєстрації осіб як платників ПДВ зазначено в узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом № 131.

Відповідальність осіб, які підлягають обов'язковій реєстрації як платники ПДВ, але не здійснили такої реєстрації

Для цілей оподаткування ПДВ особи мають права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники ПДВ.

Так, будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ та у випадках і порядку, передбачених статтями 180 — 183 Податкового кодексу, не подала до органу ДПС заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника цього податку без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ у такої особи виникає з дня, наступного за граничним днем, який установлено для подання заяви, тобто з 11  числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. грн.

При цьому якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то такий обов'язок виникає з наступного за вихідним, святковим або неробочим робочого дня.

У випадку якщо особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала своєчасно заяву та, відповідно, не зареєструвалася як платник ПДВ, орган ДПС самостійно за результатами проведення документальної перевірки визначає суму податкового зобов'язання з ПДВ без урахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосовує штраф у розмірі 25% (50% — при повторному порушенні) суми такого зобов'язання.

Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено п. 184 ст. 184.1 Податкового кодексу.

Звертаємо увагу, що при анулюванні реєстрації особи як платника ПДВ на підставі, визначеній пп. «и» п. 184.1 ст. 184 цього Кодексу, слід враховувати, що така особа має бути зареєстрована суб'єктом господарювання не менше ніж 12 повних календарних місяців, що передують місяцю, в якому здійснюється таке анулювання.

Окрім того, анулювання реєстрації особи як платника ПДВ відповідно до цього підпункту має здійснюватися з урахуванням вимог, визначених для обов'язкової реєстрації.

Тобто анулювання реєстрації особи як платника ПДВ (зареєстрованої за добровільним рішенням) відповідно до вищезазначеного підпункту Податкового кодексу відбувається у разі, якщо у такої особи одночасно за останні 12 календарних місяців:

  • обсяг постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ сукупно становить менше 50% загального обсягу постачання товарів/послуг загального обсягу постачання товарів/послуг;
  • загальний обсяг постачання товарів/послуг не перевищує 300 тис. грн.