Новини
Тема: Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств

Чи є безнадійною заборгованість, якщо відповідно до постанови виконавчої служби у боржника відсутні майно та кошти, на які може бути звернуто стягнення?

Підпунктом 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу надано визначення терміна «безнадійна заборгованість».

Згідно із Законом № 606 виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження та примусового виконання рішень інших органів (посадових осіб).

Статтею 17 вищезазначеного Закону передбачено, що примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.

Виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу в разі, якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до Закону № 606 заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними (ст. 47 цього Закону).

Таким чином, платник податкукредитор може визнати безнадійною заборгованість, щодо якої виконавчою службою повернуто виконавчий документ через відсутність у боржника майна та коштів, на які може бути звернуто стягнення, якщо боржником є фізична особа.

При цьому в разі повернення виконавчою службою виконавчого документа через відсутність у боржника — суб'єкта господарювання майна та коштів, на які може бути звернуто стягнення, платник податку — кредитор на підставі норм ст. 6 Закону № 2343 може звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника.

 

У якому звітному періоді платник податку — боржник повинен включити до доходів суму безнадійної кредиторської заборгованості, якщо кредитора відповідно до постанови суду визнано банкрутом?

Відповідно до п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до ст. 137 цього Кодексу, на підставі документів, зазначених у п. 135.2 цієї статті, та складаються з доходу від операційної діяльності (п. 135.4 цієї статті) та інших доходів (п. 135.5 цієї статті), за винятком доходів, визначених у п. 135.3 цієї статті та у ст. 136 Кодексу.

Інші доходи згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу включають, зокрема, суми безнадійної кредиторської заборгованості. При цьому датою отримання інших доходів є дата їх виникнення відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами розділу ІІІ Податкового кодексу (п. 137.16 ст. 137).

Пунктом 5 ПБО 11 «Зобов'язання» передбачено, що якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Абзацом «в» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що безнадійною заборгованістю  є заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією.

Відповідно до ст. 22 Закону № 2343 у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

У постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією (ст. 24 Закону № 2343).

Ліквідатор з дня свого призначення у рамках повноважень пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту (ст. 25 Закону № 2343).

Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута. Копія цієї ухвали направляється органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи — банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута (ст. 32 Закону № 2343).

Отже, прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом не є підставою для визнання безнадійною заборгованості третіх осіб, за якою ліквідатор може пред'явити вимоги з приводу повернення дебіторської заборгованості банкруту.

Заборгованість третіх осіб перед юридичною особоюбанкрутом буде визнано безнадійною, якщо така заборгованість залишиться непогашеною на дату ліквідації банкрута. Суми безнадійної кредиторської заборгованості включатимуться до складу доходів у звітному податковому періоді, у якому проведено ліквідацію суб'єкта господарюваннякредитора.

 

На яку суму відповідно до пп. 159.1.2 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу повинен зменшити витрати платник податку на прибуток — боржник, якщо судом визнано заборгованість як за основною сумою кредиту, так і за процентами за ним?

Відповідно до пп. 159.1.1 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу платник податку — продавець товарів, робіт, послуг має право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, якщо покупець таких товарів, робіт, послуг затримує без погодження з таким платником оплату їх вартості (надання інших видів компенсації їх вартості).

Норми цього підпункту не поширюються на проценти та комісії, щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення витрат (п. 159.2 ст. 159 Податкового кодексу).

Платник податку — покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису (пп. 159.1.2. п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 153.4.1 п. 153.4 ст. 153 цього Кодексу з урахуванням особливостей, установлених розділом ІІІ Кодексу, не включаються в дохід і не підлягають оподаткуванню кошти, залучені платником податку у зв'язку з отриманням основної суми фінансових кредитів, у тому числі субординованого боргу, позик від інших осіб — кредиторів.

Аналогічно не включаються до витрат кошти, надані платником податку у зв'язку з наданням основної суми кредиту, позики іншим особам — дебіторам, викупу (заміни) однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу відповідно до закону.

Термін «основна сума» означає суму наданого кредиту, позики або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів, фіксованих виплат, премій, виграшів, суму консолідованого іпотечного боргу в частині, що відповідає ціні зобов'язання (пп. 153.4.2 п. 153.4 ст. 153 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 135.4.2 п. 135.4 ст. 135 цього Кодексу до доходів банківських установ включаються, зокрема, процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками). Датою отримання доходів платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку (п. 137.8 ст. 137 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до п. 141.1 ст. 141 цього Кодексу до складу витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (в тому числі за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних активів згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку.

Отже, платник податкукредитор має право зменшити доходи згідно з пп. 159.1.1 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу на суму процентів за кредитним договором, тобто основна сума кредиту при врегулюванні сумнівної заборгованості не враховується, а платник податкуборжник відповідно до пп. 159.1.2 цього пункту має зменшити витрати на суму таких процентів за кредитним договором.

 

Як у податковому обліку платника податку на прибуток, який застосовує консолідовану сплату податку, враховуються витрати на ремонт і поліпшення основних засобів у межах 10-відсоткового ліміту?

Відповідно до п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу сума витрат, пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, включається до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт і поліпшення було здійснено.

З метою визначення суми консолідованого податку на прибуток платник податку веде узагальнюючий облік витрат і відповідно має право включити до складу витрат витрати, пов'язані з ремонтом та поліпшенням основних засобів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості груп всіх основних засобів підприємства на початок року, визначеної у консолідованій податковій декларації з податку на прибуток підприємства.

Водночас з метою визначення податкових зобов'язань філії, основні фонди якої поліпшувалися, у складі витрат цієї філії повинні відображатися суми витрат на ремонт і поліпшення основних засобів у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості її основних засобів на початок року.

При розподілі суми консолідованого податку між філіями загальна сума витрат не збігатиметься з витратами підприємства у консолідованій декларації. У зв'язку з цим підприємство веде окремий податковий облік витрат у цілому по підприємству для складання консолідованої декларації з податку на прибуток та окремий облік цих показників філіями для визначення своєї частки у консолідованому податку. Розподіл податку, що сплачується за місцем розташування філій, відображається в таблиці 2 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток підприємств. Показники цієї таблиці переносяться до розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку, який подається філіями до податкових органів за своїм місцезнаходженням.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua