Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, Податок на прибуток, ПДВ

Розміщення реклами в засобах масової інформації: облікові аспекти для підприємства-рекламодавця

Найпоширеніший вид реклами — у засобах масової інформації (ЗМІ). Недарма майже кожне підприємство має справу з такою рекламою. Розглянемо правові, організаційні та облікові аспекти цієї теми.

Види ЗМІ та  рекламних носіїв

Види ЗМІ та рекламних носіїв наведемо в табл. 1.

Із таблиці видно, що перш ніж розміщувати рекламу в ЗМІ, підприємству-рекламодавцеві потрібно мати відповідний рекламний носій (ролик, текст, банер тощо), а вид носія залежить від ЗМІ, в якому планується розміщувати рекламу.

Рекламні носії підприємство може виготовити самостійно або ж замовити їх виготовлення ЗМІ, в якому розміщуватиметься реклама, у рекламного агентства, яке розміщуватиме рекламу, чи у будь-якої сторонньої особи.

Таблиця 1

з/п

Види ЗМІ

Види рекламних носіїв

Способи рекламування

1

Радіо

Аудіоролик

Ролик прокручують під час ефіру обраної радіостанції

2

Телебачення

Відеоролик

Ролик прокручують під час ефіру обраного телеканалу

3

Друковані видання (газети, журнали тощо)

Текст (стаття), оригінал-макет
(картинка з текстом)

Текст чи оригінал-макет розміщують на сторінках друкованого видання

4

Інтернет

Банер (картинка з текстом), текст (стаття)

Банер, текст розміщують на сторінках різноманітних сайтів, включаючи пошукові

 

Особливості договірних відносин при виготовленні рекламних носіїв і  розміщенні реклами у  ЗМІ

Виготовлення рекламних носіїв

При укладенні договорів на виготовлення рекламних носіїв слід виходити з того, що вони є об'єктами авторського права. Отже, окрім загальних положень підряду (статті 837 — 864 Цивільного кодексу) такі договори повинні містити елементи авторських договорів. Тобто договором на виготовлення рекламного носія бажано обумовити питання передачі (або непередачі) майнових авторських прав, інакше діятиме загальне правило щодо цього питання.

Нагадаємо, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта (п. 1 ст. 430 Цивільного кодексу). Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором (п. 2 зазначеної статті Кодексу).

Крім того, згідно з п. 1 ст. 31 Закону про авторське право майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Те саме щодо немайнових і майнових прав стосується випадку створення рекламних носіїв працівником(ами) підприємства-рекламодавця за трудовим договором (ст. 429 Цивільного кодексу).

Розміщення реклами

При розміщенні реклами підприємство-рекламодавець може співпрацювати:

  • безпосередньо зі ЗМІ. У цьому випадку між сторонами укладається договір з надання рекламних послуг (статті 901 — 907 Цивільного кодексу) — на розміщення реклами;
  • з рекламним агентством. З підприємством-рекламодавцем і агентством укладається посередницький договір, як правило, договір доручення (статті 1000 — 1010 Цивільного кодексу) на розміщення реклами.

Змішані договори

Як уже зазначалося, ЗМІ чи рекламне агентство крім розміщення реклами можуть виготовляти рекламний носій. Тому між сторонами може бути укладено змішаний договір — як на виготовлення носія, так і на розміщення реклами. Приблизний перелік умов, які повинен містити такий договір, наведено в табл. 2.

Можливість укладення змішаних договорів передбачено п. 2 ст. 628 Цивільного кодексу. До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

Таблиця 2

з/п

Умови договору

Коментар

1

Дата, місце складання договору, його назва

Наприклад, цю умову може бути сформульовано таким чином: «30.09.2009 р., м. Полтава. Договір про виготовлення рекламного аудіоролика та розміщення реклами»

2

Преамбула

Тут зазначаються дані про сторони договору — замовника і виконавця

3

Предмет договору

Перелік робіт, послуг тощо, що виконуються, надаються за цим договором. Наприклад, для змішаного договору, що укладається з рекламним агентством:

«Рекламне агентство зобов'язується за замовленням Рекламодавця виготовити рекламний аудіоролик тривалістю 20 с та забезпечити його розміщення в ефірі радіостанції «Кронос» протягом шести місяців не менше трьох раз на добу за графіком, погодженим окремо сторонами. Фактична кількість та вартість розміщень щомісяця зазначається в Акті приймання-передачі, що складається між Рекламодавцем та Рекламним агентством в останній день кожного місяця. Майнові авторські права на ролик не передаються Рекламодавцеві»

4

Ціна договору

Ціна окремих складових договору. Наприклад:

«Вартість виготовлення рекламного аудіоролика становить 1500 грн., у тому числі ПДВ — 250 грн.; за кожне розміщення аудіоролика в ефірі радіостанції «Кронос» — 12 грн., у тому числі ПДВ — 2 грн.; винагорода рекламного агентства за кожне розміщення ролика — 1,20 грн., у тому числі ПДВ — 0,20 грн.».

Хоча договором може встановлюватися одна ціна на увесь спектр робіт та послуг, без виділення ціни складових

5

Порядок оплати

Обумовлюється порядок оплати. Наприклад: «в строк 7 робочих днів, наступних за днем складання Акта приймання-передачі»

6

Зобов'язання сторін

Зобов'язання сторін можуть зазначатися в розділі «Предмет договору» або ж виноситися в окремий розділ. Тут наводиться детальний перелік того, що кожна сторона повинна зробити за договором та в який строк

7

Відповідальність сторін

Наводиться перелік порушень, за які сторони несуть відповідальність, та розмір відповідальності

8

Форс-мажорні обставини

Наводиться перелік обставин, при настанні яких сторони звільняються від виконання зобов'язань за договором

9

Інші умови

Наводяться додаткові дані — коли набирає чинності договір, строк його дії, як вирішуються спори, у скількох примірниках складено договір тощо

10

Адреса місцезнаходження сторін, їхні банківські реквізити, підписи та печатки

 

Податковий облік

Податок на прибуток

Розміщення реклами

Згідно з пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу витрати платника податку на проведення реклами включаються до податкових витрат. Вони відображаються у складі витрат на збут (пп. «г» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Кодексу) на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат (п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу). Для послуг з розміщення реклами таким документом є здебільшого акт приймання-передачі послуг. Оскільки встановленої форми такого акта не існує, сторони розробляють її самостійно.

Зазначені витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п. 138.5 ст. 138 Податкового кодексу). Як правило, це період, за який складається відповідний акт.

Звісно, що до податкових витрат відносяться тільки ті рекламні витрати, які пов'язані з господарською діяльністю.

Обмеження для рекламних послуг, придбаних у нерезидента

Обмеження для рекламних витрат передбачено пп. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу: не включаються до податкових витрат витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, який передує звітному.

Щоправда, дане обмеження не стосується витрат, здійснених (нарахованих) платником податку на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з п. 160.8 ст. 160 Податкового кодексу.

З іншого боку, вся сума зазначених витрат не включається до складу податкових витрат, якщо нерезидент має офшорний статус з урахуванням положень п. 161.3 ст. 161 Податкового кодексу.

Показник доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному, визначається за даними рядка 02 Декларації з податку на прибуток підприємства за такий минулий рік.

Для заповнення цього рядка беруть суми доходу, відображені в бухгалтерському обліку за Дебетом 36 та Кредитом 70 (доходи) мінус ПДВ та акцизний податок — Дебет 70 Кредит 64.

♦ Приклад 1

Виручка підприємства за 2011 р. без урахування ПДВ та акцизного податку (показник рядка 02 декларації за 2011 р.; у бухгалтерському обліку за 2011 р. сума за Дебетом 36 та Кредитом 70 мінус Дебет 70 Кредит 64) становить 400 000 грн. У I кварталі 2012 р. підприємство отримало від нерезидента (не офшор) послуги з розміщення реклами в ЗМІ на суму (в перерахунку на гривні) 17 000 грн.

До податкових витрат звітного 2012 р. можна включити послуги з реклами на суму 16 000 грн. (400 000 х 4%).

Податковий облік рекламних носіїв

Рекламні носії, за якими до підприємства не переходить майнове авторське право, відображаються в обліку так само, як і розміщення реклами.

Рекламні носії, за якими до підприємства рекламодавця переходить майнове авторське право, визнаються нематеріальними активами (пп. 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). Витрати на їх придбання підлягають амортизації (п. 144.1 ст. 144 цього Кодексу).

Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням методів, визначених у пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу, протягом строку дії права користування відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки для групи 5 — авторське право та суміжні з ним права.

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності (пп. 145.1.9 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу).

Для амортизації нематеріальних активів підприємство може вибрати один із методів, наведених у пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу. Це ті самі методи, що застосовуються й для амортизації основних засобів.

Нарахована амортизація також відображається у складі податкових витрат на збут як один з елементів рекламних витрат.

ПДВ

Рекламні послуги є об'єктом оподаткування ПДВ на загальних підставах за ставкою 20% бази оподаткування.

При цьому рекламодавець матиме право на податковий кредит згідно з нормами ст. 138 Податкового кодексу. Зокрема, податковий кредит звітного періоду складається із сум ПДВ, нарахованих протягом такого періоду у зв'язку з придбанням товарів (послуг) з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 Податкового кодексу), чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу (абзац перший п. 198.6 ст. 198 Кодексу).

Бухгалтерський облік

Витрати на розміщення реклами в ЗМІ, сплачені розповсюджувачу, вважаються згідно з п. 19 ПБО 16 витратами на збут та відповідно до Інструкції № 291 обліковуються підприємством-рекламодавцем на рахунку 93 «Витрати на збут».

У такому самому порядку обліковуються витрати на створення рекламних носіїв, якщо до рекламодавця не переходять авторські права на них.

Якщо ж рекламодавцю такі права передано, тобто якщо за умовами договору рекламодавець отримує у власність створені рекламні носії, які можна використовувати в подальшому в інших розповсюджувачів, то вартість створення рекламних носіїв обліковується у складі нематеріальних активівна субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права» (для підприємств, які застосовують субрахунки, передбачені Інструкцією № 291). Причому нарахована у бухгалтерському обліку амортизація відображається у кореспонденції з рахунком 93 «Витрати на збут».

Відповідно до п. 9 ПБО 8 витрати на рекламу та просування продукції на ринку не визнаються активами. Вони підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено. Договори з розповсюджувачами реклами та акти виконаних робіт підтверджують витрати підприємства на рекламу.

Отже, самі витрати, сплачені розповсюджувачу за розміщення реклами, будуть витратами звітного періоду, а рекламний носій (ролик, макет, банер, текст)нематеріальним активом. Визнання об'єкта нематеріальним активом здійснюється на підставі оформленого первинного документа, що містить його найменування, характеристику (опис), порядок і строк його корисного використання, первісну вартість, дату придбання, підписи осіб, які прийняли об'єкт нематеріального активу, котрі повинні перевірити обґрунтованість оприбуткування нематеріального активу, тобто наявність документів (довідок), що описують сам об'єкт нематеріального активу або порядок його використання. При ідентифікації об'єктів нематеріальних активів комісія підприємства, до складу якої повинні входити компетентні фахівці з питань інтелектуальної власності, перевіряє наявність та чинність документів, які є підставою для оприбуткування об'єкта нематеріального активу, документів, що засвідчують правомірне набуття права авторства, права власності, права на використання об'єкта нематеріального активу. Комісією підприємства на підставі зазначених документів приймається рішення щодо відповідності придбаних активів критеріям, установленим ПБО 8, Законом про авторське право та книгою 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу для зарахування (введення в експлуатацію) їх до складу нематеріальних активів, що зазначається в Акті введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1, затверджена наказом № 732).

♦ Приклад 2

Підприємство-рекламодавець уклало договір з рекламним агентством, яке згідно з цим договором має виготовити рекламний аудіоролик і розмістити його в ефірі радіостанції «Кронос». Майнові права інтелектуальної власності не переходять до рекламодавця.

Вартість виготовлення аудіоролика становить 1500 грн., у тому числі ПДВ250 грн. За фактом виготовлення складено акт приймання-передачі робіт. На підставі цього акта рекламодавець оплатив вартість виготовлення ролика рекламному агентству.

Вартість одного розміщення ролика в ефірі радіостанції «Кронос» становить 12 грн., у тому числі ПДВ2 грн.

Вартість послуги рекламного агентства (повіреного) за кожне розміщення ролика1,20 грн., у тому числі ПДВ0,20 грн.

За наслідками звітного місяця:

  • рекламне агентство (повірений) надало підприємству-рекламодавцеві звіт повіреного, за яким вартість послуг радіостанції «Кронос» за розміщення ролика становить 360 грн., у тому числі ПДВ60 грн. Цю суму повірений сплатив радіостанції. Підприємство рекламодавець відшкодовує її повіреному;
  • між сторонами складено акт приймання-передачі послуг повіреного (рекламного агентства) на суму 36 грн., у тому числі ПДВ6 грн. На підставі отриманого акта підприємство оплатило послуги зі свого банківського рахунку на рахунок рекламного агентства.

Бухгалтерський та податковий облік підприємства-рекламодавця наведено в табл. 3. У цій таблиці й далі у табл. 4 застосовано субрахунки, передбачені Інструкцією № 291.

Таблиця 3

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Дохід

Витрати

1

Отримано за актом роботи з виготовлення ролика

93

631

1250

1250

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

250

3

Оплачено роботи з виготовлення ролика

631

311

1500

4

Отримано послуги з розміщення реклами
(на підставі звіту повіреного)

93

631

300

300

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

60

6

Оплачено повіреному понесені ним витрати на виконання доручення (розміщення реклами)

631

311

360

7

Отримано послуги повіреного (на підставі акта)

93

631

30

30

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

6

9

Оплачено послуги повіреного

631

311

36

 

♦ Приклад 3

Початкові дані прикладу 2. Тільки за договором до підприємства-рекламодавця переходять майнові авторські права на аудіоролик. Отже, він обліковується у складі нематеріальних активів.

Строк використання ролика згідно з Актом введення в господарський обороттри роки.

Нарахована амортизація за звітний місяць34,72 грн.

Бухгалтерський та податковий облік підприємства-рекламодавця наведено у табл. 4.

Таблиця 4

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Дохід

Витрати

1

Отримано за актом роботи з виготовлення ролика

154

631

1250

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

250

3

Оплачено роботи з виготовлення ролика

631

311

1500

4

Введено нематеріальний актив (ролик) в експлуатацію

125

154

1250

5

Отримано послуги з розміщення реклами
(на підставі звіту повіреного)

93

631

300

300

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

60

7

Оплачено повіреному понесені ним витрати на виконання доручення (розміщення реклами)

631

311

360

8

Отримано послуги повіреного (на підставі акта)

93

631

30

30

9

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

6

10

Оплачено послуги повіреного

631

311

36

11

Нараховано амортизацію ролика

93

133

34,72

34,72

 

♦ Приклад 4

Початкові дані прикладу 3. Тільки договір укладається підприємством-рекламодавцем безпосередньо з радіостанцією. Відповідно, підприємству не потрібно окремо оплачувати послуги рекламного агентства. Роботи з виготовлення ролика і послуги з його розміщення на підставі актів приймання-передачі отримуються від радіостанції. Вартість виготовлення ролика і вартість його розміщення оплачуються радіостанції.

Бухгалтерський та податковий облік підприємства-рекламодавця наведено у табл. 5.

Таблиця 5

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дебет

Кредит

Дохід

Витрати

1

Отримано за актом роботи з виготовлення ролика

154

631

1250

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

250

3

Оплачено радіостанції роботи з виготовлення ролика

631

311

1500

4

Введено нематеріальний актив (ролик) в експлуатацію

125

154

1250

5

Отримано від радіостанції послуги з розміщення реклами

93

631

300

300

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

60

7

Оплачено радіостанції послуги з розміщення реклами

631

311

360

8

Нараховано амортизацію ролика

93

133

34,72

34,72