Новини
Тема: Інше

Cпрощена система оподаткування для юридичних осіб

Чи зменшується дохід юридичної особи — платника єдиного податку на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування?

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формах, визначених п. 292.3 цієї статті.

До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу).

Згідно з п. 292.10 ст. 292 цього Кодексу не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

Отже, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не є доходом юридичної особиплатника єдиного податку. При цьому дохід юридичної особиплатника єдиного податку не зменшується на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

  

Чи включається до доходу юридичної особи — платника єдиного податку сума зворотно отриманої поворотної фінансової допомоги, наданої таким платником?

Відповідно до п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн., ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Мінфіном України.

Спрощена система бухгалтерського обліку і звітності для юридичних осіб — платників єдиного податку передбачає складання фінансової звітності відповідно до ПБО 25, згідно з п. 8 якого суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу.

Поворотна фінансова допомога — сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу інші доходи, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включають суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно з Податковим кодексом мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 Кодексу.

У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.

Отже, сума фінансової допомоги, наданої на поворотній основі та зворотно отриманої юридичною особоюплатником єдиного податку, не включається до складу доходу такого платника.

  

Яку ставку єдиного податку застосовує юридична особа — платник єдиного податку, що з початку року обрала ставку єдиного податку 3%, проте органами ДПС протягом звітного кварталу її свідоцтво платника ПДВ було анульовано?

Відповідно до пп. 5 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу у разі анулювання реєстрації платника ПДВ вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5% або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

Отже, юридична особаплатник єдиного податку, яка з початку року обрала ставку єдиного податку 3%, проте органами ДПС протягом звітного кварталу її свідоцтво платника ПДВ було анульовано, у зазначеному звітному періоді застосовує ставку єдиного податку 3% та не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу зобов'язана подати заяву щодо зміни ставки єдиного податку на 5% чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування.

  

Як юридичною особою — платником єдиного податку оподатковуються операції з продажу корпоративних прав?

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формах, як визначено п. 292.3 цієї статті.

До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу).

Платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 4 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Мінфіном України (п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Спрощена система бухгалтерського обліку та звітності для юридичних осіб — платників єдиного податку передбачає складання фінансової звітності відповідно до ПБО 25, відповідно до п. 8 якого суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу.

Оподаткування операцій з торгівлі корпоративними правами визначено п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу.

Так, якщо протягом звітного періоду доходи від продажу (обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження) кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього самого виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього самого виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Таким чином, єдиним податком оподатковується дохід у вигляді позитивної різниці між отриманим юридичною особоюплатником єдиного податку доходом від продажу корпоративних прав та понесеними (нарахованими) таким платником витратами внаслідок придбання корпоративних прав.

  

Чи оподатковується за ставкою 6% сума фрахту, що сплачується резидентом — юридичною особою — платником єдиного податку нерезиденту за договорами фрахту?

Згідно з пп. 14.1.260 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу фрахт — це винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна чи транспортного засобу (їх частин) для:

  • перевезення вантажів і пасажирів морськими або повітряними суднами;
  • перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

Відповідно до п. 160.5 ст. 160 Податкового кодексу сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6% у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.

При цьому:

  • базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;
  • особами, уповноваженими стягувати цей податок та вносити його до бюджету, є резиденти, які виплачують такі доходи, незалежно від того, є вони платниками цього податку чи ні, а також є вони суб'єктами спрощеного оподаткування чи ні.

Базова ставка фрахту — сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування (пп. 14.1.12 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, якщо юридична особаплатник єдиного податку (резидент) сплачує суму фрахту нерезиденту за договорами фрахту, то ця сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником, підлягає оподаткуванню за ставкою 6% у джерела виплати таких доходів.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua